Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Διευκολύνσεις καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο ΔΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δίστομο, 20 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: «Διευκολύνσεις καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο»
Ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας γνωστοποιεί στους οφειλέτες του ότι με το Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21-3-2015) μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο μας με τους εξής όρους και διαδικασίες:
1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:
Α. Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
Β. Μετά από επιλογή του οφειλέτη:
1. Σε ληξιπρόθεσμες, έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή (διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου) ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Σημείωση: Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.
Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο, με εκ νέου υπαγωγή τους στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις, ή με υπαγωγή τους σε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις.
2. Για βεβαιωμένες οφειλές,
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι την ημερομηνία αίτησης.
3. Στο σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν.1337/83.
4. Σε οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
5. Σε βεβαιωμένες οφειλές ετών, περιόδων και υποθέσεων, μέχρι και 31/12/2014.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης, έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, μπορεί να υπαχθεί για διαφορετική οφειλή και στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν.4321/15.
2. Αρμόδια Όργανα Παροχής Διευκολύνσεων
Ποσό Βασικής Οφειλής: Οφειλές μέχρι 50.000€ Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας
Οφειλές από 50.000€ μέχρι 150.000€ Οικονομική Επιτροπή
Οφειλές που υπερβαίνουν τα 150.000€ Δημοτικό Συμβούλιο
Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου.
3. Δόσεις – Απαλλαγές από προσαυξήσεις και τόκους
Το ανώτατο όριο δόσεων μπορεί να φτάσει τις εκατό (100). Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως ακολούθως:
• Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
• Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
• Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
• Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
• Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
• Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
• Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
• Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
• Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
• Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
• Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
• Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης, που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλουμένων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων.
Σημείωση: - Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
- Βάσει των διατάξεων του Ν.4321/15, δεν προκύπτει ανώτατο χρηματικό όριο οφειλών, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.
4. Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης
Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα δόσεων της ρύθμισης για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100), υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.
Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης, αποπληρώσει μέρος των δόσεων που έχουν υπολογιστεί βάσει του προγράμματος του και επιλέξει να αλλάξει πρόγραμμα για το υπόλοιπο της οφειλής, τότε στο νέο πρόγραμμα των δόσεων μεταφέρεται το υπόλοιπο ποσό της βασικής οφειλής και το αρχικό ποσό των προσαυξήσεων που αναλογεί στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, επί του οποίου ποσού προσαυξήσεων θα υπάρξει απαλλαγή, βάσει του νέου προγράμματος ρύθμισης.
5. Προεξόφληση της ρύθμισης
• Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει:
i. Εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή
ii. Το σύνολο της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο,
τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.
6. Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, προκαταβάλει ποσό της βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης (20€) έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.
Η λέξη «τουλάχιστον», όπως αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4321/15, δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες που ρυθμίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά, (πχ. 150.000€) και ορίζουν κατά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα ελάχιστη δόση σαφώς ανώτερη των είκοσι (20€) ευρώ (πχ. 1500€), να καταβάλουν σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής με έκπτωση, προκαταβολή εικοσαπλάσια, τριανταπλάσια κτλ.
7. Απώλεια της ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται στις περιπτώσεις όπου, δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Σημείωση: Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης διαπιστωθεί, ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων που αφορά τον διακανονισμό, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
8. Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής
Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν.4321/15, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ως εξής:
• Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
• Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο 3% ετησίως, ήτοι 0,25% ανά μήνα.
Σημείωση: Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.
9. Διαδικασία Παροχής Ρυθμίσεων
• Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο στην ταμειακή υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και ειδικά στα γραφεία εισπρακτόρων του Δήμου, μέχρι 26 Μαΐου 2015.
• Βήμα 2ο: Έλεγχος οφειλών
Κατά την υποβολή της αίτησης, ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, τα ποσά που χρωστάει ο οφειλέτης και θα υπαχθούν στη ρύθμιση.
• Βήμα 3ο: Επιλογή προγράμματος (υπολογισμός δόσεων/απαλλαγών)
Αφού καθορισθούν οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, γίνεται η επιλογή του προγράμματος από τον υπόχρεο και υπολογίζονται βάσει των δόσεων οι απαλλαγές από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
• Βήμα 4ο: Καταβολή των δόσεων
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στη ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
Εάν εγκριθεί η ρύθμιση, η εφάπαξ εξόφληση, ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ (1): Σε περίπτωση μη καταβολής, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ (2): Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.Η δόση αυτή μαζί με την προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της επόμενης δόσης.
10. Ευεργετήματα ρύθμισης
Η υπαγωγή στη ρύθμιση και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτής, παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
• Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά τις ρυθμιζόμενες οφειλές. Επέρχεται αναστολή των μέτρων μόνο για όσο ισχύει ρύθμιση, οπότε με την απώλεια της ρύθμισης επανέρχονται σε εφαρμογή τα σχετικά μέτρα. Ενώ, σε περίπτωση που τα αναγκαστικά μέτρα βρίσκονται σε εκτέλεση τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάσχεσης και τα εισπραχθέντα ποσά αποδίδονται προς εξόφληση των δόσεων. Η αναστολή αυτή, δεν ισχύει για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, ενώ οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού καταβληθεί το 25% της αρχικής ρυθμιζόμενης οφειλής.
• Αναστολή παραγραφής.
Η παραγραφή των οφειλών που υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς της ρύθμισης, ενώ δε συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
• Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και δημοτικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ενήμερος στο σύνολο των οφειλών του και έχει εξοφλήσει τηn οφειλή που έχει ρυθμίσει τότε, ο Δήμος προβαίνει σε άρση της δέσμευσης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία των εισπρακτόρων του Δήμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Δίστομο: 22673-50103 (Λιάσκος Νικόλαος)
Αράχωβα: 22673-50204 (Σπηλιώτης Παναγιώτης)
Αντίκυρα: 22670-41474 (Ντόσκα Δήμητρα)
Ως Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και επαγγελματίες, ενθαρρύνουμε τους οφειλέτες να δουν με μεγάλη προσοχή τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις και να μη χάσουν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με όλα τα σχετικά οφέλη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ολα καλα με την ενημερωση για τις ρυθμισεις των χρεων! ας φροντισουν να πληρωσουν και οι εκλεγμενοι επαγγελματιες, με πρωτο και καλυτερο το δημαρχο, αυτα που χρωστανε εδω και 5 χρονια, απο το 0,5 στο δημο!!!

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ή μαγαζί της νύχτας; είπε...

ωρέ πατριώτες τι επισκευές -αλλαγές γίνονται στο δημαρχείο στο Δίστομο!!!! τι κρυφοί φωτισμοί είναι αυτοί και τι ψευδοροφές κατασκευάζονται!!!!
κύριοι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ΔΑΑ, μπερδέψατε την χρήση του οικοδομήματος,Δημαρχείο ειναι και ΟΧΙ μπουζουξίδικο!!!!!!!!!!!!!!!!!

Αφιερωμένο εξαιρετικά στους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=XgPBZbhAEd4
Είναι γάτα, είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.....

υψιφωνος είπε...

Παρακολούθησα το τελευταίο δημοτκό συμβούλιο και μου θύμισε λυρική σκηνή.ο πρόεδρος είναι ο μαέστρος,διευθύνει την ορχήστρα όπως θέλει,δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα,και άμα λάχει σβαρνάει και κανέναν αλλά εμένα μου δίνει την εικόνα ότι έχει μετανιώσει που κολλέγιασε με τους λαγούς με πετραχήλια.ο αλμπάνης παίζει το ρόλο του πρώτου βιολιού,γρατζουνάει συνέχεια το βιολί αλλά μουσική δεν βγαίνει,άρες μάρες κουκουνάρες,ο συνδικάλας κι ο πανουργιάς είναι σαν την μπαρτόλεβα όταν την απέκλεισαν απο τα μπολσόι και τη βάλαν να χορεύει σε ένα συνοικιακό σύλλογο της μόσχας.δεν πάει με τίποτα κάτω ότι κάθονται στα έδρανα τς μειοψηφίας,ούτε με κόκα κόλα,οι άλλοι σύμβουλοι παίζουν την σιωπή των αμνών εκτός του κόκκινου λουκά που πατάει το κουμπί και λέει τα ίδια.δεν είπα για το δήμαρχο γιατι μου θυμίζει ταξιθεάτρια,τους λέει να καθήσουν και μετά δεν ξαναμιλάει.είναι πολύ μπροστά ο άνθρωπος.αφου έτσι κι αλλιώς δεν με υπολογίζετε να κι εγώ δεν σας μιλάω.να τους χαιρόμαστε όλους

Ανώνυμος είπε...

Ποιος είναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ Η ΑΡΑΧΩΒΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΑΙΤ; ΤΟΣΟ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΥΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΙΤ;
ΧΑΡΗ ΞΥΠΝΑ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΝΟΩ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ ΠΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ Κ ΚΟΙΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΠΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΣΕ

Ανώνυμος είπε...

ΜΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ.ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΠΡΟΣΕΧΗ.ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΚΑΝΗ ΣΩΣΤΑ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;

ΜΗΤΣΑΡΑΣ είπε...

Χαρη τα καναλια κολλανε .
Και για ενημερωση δεν εχουμε ολοι NOVA

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΤΣΑΡΑ τα καναλια (κεραίες) ειναι τοποθετημένες ΠΑΡΑΝΟΜΑ σε όλο το δήμο,δεν το γνωρίζεις;
Καμία δεν εχει αδεια,επρεπε να ειχαν σταματήσει να εκπέμπουν,πονεμένη ιστορία χρόνων και χρόνων .....

Ανώνυμος είπε...

μονο ο χαρης ειναι στην αραχωβα; οι αλλοι δημοτικοί συμβουλοι τι ειναι; ο αραχωβιτης Δήμαρχος επισης στο σε τι Νότα κάτω και πάνω από το πεντάγραμμο βαράει;

Ψηφοφόρος της επομενης μερας ολοι μαζι είπε...

Προς δημοτική παράταξη κου Γεωργακού : Παίξτε μπάλα επιτέλους.........γιατι οπως πάτε.... θα γίνεται ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ απο αυτούς που τους λέγανε ανυπαρκτους».

Ανώνυμος είπε...

ψηφοφόρε
Πανηγυρίσαμε, πανηγυρίσαμε και πανί με πανί γυρίζουμε προς το παρόν....!

3Α & Τ είπε...

Αβεβαιότητα, ανευθυνότητα, απελπισια και τραγικότητα.....

georgiou speaking είπε...

georgiou speaking,προεδρε η ομαδα ολοι μαζι αρχιζει και μου θυμιζει τη ρεαλ.πηγαινε για πολλα και τα χασε ολα γιατι δεν δινει ο ενας πασσα στον αλλο.για εχε το νου σου γιατι δεν βλεπω τιτλο.πολλα ακουγονται στα μπλογκ για καποιους παικτες,εκτος αν τους ειχες ντοπαρει στις εκλογες και ξεφουσκωσαν.παντως για να λεμε το δικιο ο ξενοδοχος το παλευει, αλλα μικρος οταν ηταν προτιμουσε το κυνηγητο απο το ποδοσφαιρο.πολλους αμπαλους βλεπω στην ομαδα.για καντε καμμια προπονηση γιατι δεν τα βλεπω καλα .τραβατε κανενα αυτι κι ας ειναι και καρλιαφτκο,εμενα θ ακους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ είπε...

Φιλτατε γεωργιου οι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορει να μη γιναν μπαρτσα ακομη στην ομαδικοτητα αλλα το παλευουν καθημερινα στο γηπεδο χυνοντας ιδρωτα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΤΟΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ειναι στο γηπεδο και πιστεψε με θα λθουν και τα καλα αποτελεσματα γιατι οπως λεει κι μπιλλυς δουλεια δουλεια.τωρα αν καποια κακα κοριτσακια τι κοριτσακια δηλαδ παλιογριες δεν μπορουν να το χωνεψουν και γραφουν .ξαναγραφουν για να σπειρουν ζιζανια μου θυμιζουν τον παοκ..φασαρια φωνες βρισιες ξυλο αλλα πρωταθλημα ποτε.καλημερα

ξεσβέλιασμα είπε...

oi μισοί όλοι μαζί σύμβουλοι από τά άλλα χωριά πιέζουν να πάει η υπόθεση των απλήρωτων δανείων του πάρκινγκ στον εισαγγελέα οπότε ο φίλτατος λεόντιος θα χει τρικυμίες.οι άλλοι μισοί θέλουν να στείλουν τον πτέραρχο γιατί βάζοντας λάθος πρόσωπο να υπογράψει η έκπτωση παει περίπατο.κι οι παραλιακοί θέλουν να στείλουν την γνωστή κυρία της παραλίας εξ αραχώβης γιατί αποκαλύφθηκε ότι αυτή κρύβεται πίσω απο ένα μπλόγκ που βρίζει κάθε μέρα αφού δημοσίευσε μια φωτό που φαίνεται το αμάξι της.ο δήμαρχος ασυνήθιστος σε τέτοιες καταστάσεις ασχολείται με την ανακαίνιση του γραφείου του,οι αντιδήμαρχοι τρώγονται μεταξύ τους κι όλοι μαζί ψάχνουν τον πρόεδρο που ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και πήρε τις παραλίες όπως κάνει κάθε φορά που βλέπει θαλασσοταραχή .βάλτε και τα χρέη των συμβούλων που δημοσιεύθηκαν και κορυφή στη λίστα οι όλοι χώρια,βάλτε αλλοτροπία,βάλτε λιμενικό ταμείο,έχουμε μαλλιά να ξάνουμε αυτό το φθινόπωρο,ξεσβέλιασμα κανονικό