Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Σχέδιο προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού

O Μιχάλης Διατσέγκος Xωροτάκτης-πολεοδόμος μηχανικός, μας έστειλε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος σχετικά με  τον χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως
Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων
και περιορισμών. 

 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ


Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως
Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων
και περιορισμών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων
3 παρ. 3, 18, 19 παρ. 3 , 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30
και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), , όπως το άρθρο 3
αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α΄) και όπως
αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) όπως η παρ.5
του άρθρου 18 και αντικαθίσταται από το άρθρο 16 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ
207 Α’ ) και όπως το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το άρθρ0 4 του Ν. 3937/2011
(ΦΕΚ 60 Α΄) και όπως τ0 άρθρο 19 τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.
3851/2010(ΦΕΚ 85 Α΄) και αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του Ν.
3937/2011(ΦΕΚ 60 Α΄) , όπως το άρθρο 21 τροποποιήθηκε από το άρθρο 16
του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄) και όπως αντικαθίσταται από το άρθρ0 6 του
Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄), όπως το άρθρο 28 τροποποιείται από το άρθρο 16
του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄) και το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) και
όπως η παρ. 1 του άρθρου 30 τροποποιήθηκε και ισχύει (με το άρθρο 98 παρ.
12 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και την παρ.4 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α΄) ,
και όπως η παρ.1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται με το άρθρο 21 του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄).
2. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
60 Α΄), όπως ισχύει .
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 2742/1999 « Χωροταξικός
σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως
οι διατάξεις του άρθρου 15 συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002
(ΦΕΚ 197 Α΄), και όπως το άρθρα 15 και 17 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του
Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60 Α΄).
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 49828/2008 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄2464)
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και Δασικών εν
γένει εκτάσεων της χώρας ( 298 Α΄), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8. Το Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα» (ΦΕΚ 59
Α΄)
9. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 33318/3028/98 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων» (ΦΕΚ 1289 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ.
14849/853/2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 645 Β΄).
10. Το Ν. 2719/1999 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης Βόννης για τη διατήρηση των
αποδημητικών ειδών άγριας πανίδας» (ΦΕΚ 106 Α΄).
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας» σε συμμόρφωση με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ (ΦΕΚ 757 Β΄)
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 294283/1997 «Καθορισμός μέτρων διαχείρισης
της άγριας ορνιθοπανίδας» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΟΚ, την
91/244/ΕΟΚ & 97/49/ΕΟΚ (ΦΕΚ 688 Β΄)
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37338/1807/Ε.183/2010 «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων
/ενδιαιτημάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
79/409/ΕΟΚ…(ΦΕΚ 1495 Β΄) όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία
2009/147/Ε.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π.
8353/276/ε103/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ415 Β΄).
14. Το Ν. 4042/2012 περί «Ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»(ΦΕΚ 24 Α΄).
15. Tις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153 Α’ ).
16. Tην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27.03.1991 Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ζωνών προστασίας Αρχαιολογικού χώρου
Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 259 Β΄).
17. Tην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/27.03.2007 Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού «Αναοριοθέτηση κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου
Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 141 ΑΑΠ)
18. Tην υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/35909/1750/11.4.2012 Απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Έγκριση καθορισμού ζωνών
προστασίας, χρήσεων γης, επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και ειδικών όρων
και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων νομίμως
υφισταμένων οικισμών περιοχή του υπό θεσμοθέτηση Εθνικού Πάρκου του
όρους Παρνασσού («Εθνικού Δρυμού Παρνασσού») των Δήμων α. Δελφών,
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, β. Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και
Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, γ. Αμφίκλειας - Ελάτειας,
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
19. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα" (ΦΕΚ Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38 Α΄).20. Τις υπ. αρ. 2876/2009 και 2877/2009 Αποφάσεις Πρωθυπουργού για «Αλλαγή
τίτλου Υπουργείων» και «Καθορισμό σειράς τάξης Υπουργείων» αντίστοιχα
(ΦΕΚ 2234 Β΄), όπως ισχύουν.
21. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’ ) .
22. Τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα με την
ονομασία: «ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» με κωδικό GR2410002 όπως τροποποιήθηκε
και την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την ονομασία
«ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ -
ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΩΡΕΑΣ με κωδικό GR2450005 του Ευρωπαϊκού Οικολογικού
Δικτύου Φύση (Natura) 2000,
23. Το Β.Δ. της 25.7.1938 "Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Παρνασσού" (286 Α΄)
και το Β.Δ. της 23.12.1938 "Περί μερικής τροποποιήσεως του άρθρου 1 παρ. α'
του από 25.7.38 Β.Δ." (Α' 1/3.1.1939).
24. Την επιστημονική μελέτη "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Παρνασσού"
που εγκρίθηκε για τους σκοπούς της Απόφασης αυτής με την οικ.
111174/1862/26.6.2009 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩΔΕ.
25. Το άρθρο 6 παρ.1 α και 7 του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α΄) με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα ανακοίνωσης των
Προεδρικών Διαταγμάτων.
26. Τα υποβληθέντα στη δικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του ΥΠΕΚΑ.
27. Την… .. γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύσης 2000.
28. Την ………γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Στερεάς Ελλάδας
29. Την ………γνωμοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
30. Την ………γνωμοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
31. Την ………γνωμοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
32. Την ………γνωμοδότηση Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας .
33. Την ………γνωμοδότηση του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.
34. Την ………γνωμοδότηση του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας.
35. Την ………γνωμοδότηση του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας.
36. Την . ………..γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
37. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση
της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ως
πολύτιμου εθνικού πόρου, σε χερσαία τμήματα της περιοχής "Όρος Παρνασσός",
που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική,
γεωμορφολογική και πολιτιστική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό
Πάρκο.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και
των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων της
ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην συγκεκριμένη περιοχή, και η θεσμοθέτηση
διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου,
αρχαιοτήτων - πολιτιστικής κληρονομιάς και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία "Εθνικός Δρυμός
Παρνασσού", σύμφωνα με την παρ. 3 η του άρθρου 5 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60
Α΄), η χερσαία περιοχή του όρους Παρνασσού που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου
και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των Δήμων
α) Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, β) Αμφίκλειας- Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και γ)
Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, όπως τα όρια της φαίνονται στο
πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την ....... πράξη του και που
αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
Τα όρια του Εθνικού Πάρκου συμπίπτουν με τα εξωτερικά όρια Περιφερειακής
Ζώνης (Ζώνη Γ΄) και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος.

2. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, οριοθετείται και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Απολύτου Προστασίας της
Φύσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α), η κάτωθι περιοχή όπως τα όρια της φαίνονται στο
πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 , με εξαίρεση το υφιστάμενο επαρχιακό
οδικό δίκτυο προς το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και σε πλάτος 5 μέτρων
εκατέρωθεν του άξονα αυτού, και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και με την ειδικότερη ονομασία.

α) Περιοχή Απολύτου Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α-ΠΥΡΗΝΑΣ) (ΑΠΦ)

3.Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, οριοθετούνται και χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3937/2011
(ΦΕΚ 60 Α΄), οι κάτωθι περιοχές, όπως τα όρια τους φαίνονται στο πρωτότυπο
διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β ) Περιοχές Προστασίας της φύσης (Ζώνες Β) με τις ειδικότερες ονομασίες :

β1) Περιοχή ανωδασικών εκτάσεων- Αισθητικό Δάσος Τιθορέας (ΠΦ1)

β2) Δάσος μαύρης πεύκης ΄Αμπλιανης(ΠΦ2)

β3) Δάσος μαύρης πεύκης Αμφίκλειας-Πολύδροσο(ΠΦ3)

β4) Δάσος Βάργιαννης-Γερόλεκκας(ΠΦ4)

β5) Ευρύτερη Περιοχή Δελφών (ΠΦ5)

β6) Κορυφή Τσούκα(ΠΦ6)

β7) Κορυφή Ξεροβούνι (ΠΦ7)

4. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, οριοθετούνται και χαρακτηρίζονται ως Προστατευόμενοι Φυσικοί
Σχηματισμοί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 και την παρ. 5 του άρθρου 5 του
Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄), οι κάτωθι περιοχές, όπως τα όρια τους φαίνονται
ενδεικτικά στο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 και περιγράφονται στο
συνημμένο Παράρτημα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

γ)Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Ζώνες Β) με τις ειδικότερες ονομασίες :

γ1) Συστάδα paeonia parnassica Κάστρο(ΦΣ1)

γ2) Συστάδα paeonia parnassica Σκιαδοράχη(ΦΣ2)

5. Η Περιοχή του Εθνικού Πάρκου, εκτός των ως άνω περιοχών Απολύτου
Προστασίας, Προστασίας της Φύσης και Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών
αναφέρεται ως Περιφερειακή Ζώνη ( Ζώνη Γ).

Άρθρο 3

Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί
προστασίας και διαχείρισης

Α. α) Στην Περιοχή Απολύτου Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α-
ΠΥΡΗΝΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, διαχειριστικός
στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη
φυσική του εξέλιξη, χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις.

β) Ειδικότερα εντός των ορίων της Ζώνης Α επιτρέπεται:

1. Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών
χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρο 17 του ν.
3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπως ισχύει], με την προϋπόθεση ότι δεν
δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση
ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην
αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών
χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η
αποτελεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο
Διαχείρισης.
3. Η πρόσβαση και μετακίνηση προσωπικού των δημοσίων αρχών που
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες σε σχέση με τη δημόσια και την αγροτική
ασφάλεια καθώς και του προσωπικού των οικείων Δασικών Υπηρεσιών και
του Φορέα Διαχείρισης, που ασκεί αρμοδιότητες, για την προστασία, φύλαξη
και διαχείριση της περιοχής σε όλη την έκταση της Ζώνης και η μετακίνηση
των ανωτέρω με μηχανοκίνητα μέσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
(πυρκαγιά, μεταφορά τραυματιών ή ασθενών).
4. O καθορισμός ζωνών διάβασης ποιμνίων μετά από εισήγηση των οικείων
δασικών υπηρεσιών και κατόπιν έκφρασης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης.
Στην άδεια για τη διέλευση ποιμνίων καθορίζεται το είδος, η συχνότητα, ο
χώρος και ο χρόνος διέλευσης και εκδίδεται από το Φορέα Διαχείρισης.


Β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3937/2011
ισχύουν τα ακόλουθα;


α) Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνες Β), όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος, διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της
υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική
προστασία του, με ήπιες ανθρώπινες επεμβάσεις. Στις περιοχές αυτές
επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες μικρής κλίμακας, να γίνονται
έρευνες και να ασκούνται ήπιες δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού
χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς του παρόντος, όπως αυτοί θα
εξειδικευθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής και εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.

β) Ειδικότερα εντός των ορίων των Περιοχών Προστασίας της Φύσης,
επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Αβ1-β3 του παρόντος
επιτρέπεται:

1. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών καθώς και η διοργάνωση
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της
οργανωμένης (ομαδικής) επίσκεψης, με σκοπό την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης. Η κίνηση των επισκεπτών για
την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε καθορισμένες διαδρομές και χώρους
έπειτα από άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής.
2. Η κατασκευή και εγκατάσταση μόνο ελαφρών υποδομών (παρατηρητήρια,
πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης
και προστασίας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, η συντήρηση
και σήμανση των υφιστάμενων μονοπατιών), για την οργάνωση των
αναφερόμενων, στο προηγούμενο εδάφιο, δραστηριοτήτων και εφόσον
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα, απ’ τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
Σχέδια Διαχείρισης και Διακίνησης Επισκεπτών.
3. Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και τα ειδικά δασοτεχνικά
έργα με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των
οικοσυστημάτων, αποκλειομένων των πρακτικών όπως αποψιλωτικές
υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις
αναδασώσεις, και γενικά πρακτικών που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά
οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική
δασοπονική-διαχειριστική μελέτη βάσει προσαρμοσμένων προδιαγραφών
στην ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
κατόπιν εγκρίσεως από την Δασική Υπηρεσία μετά από έκφραση γνώμης
του Φορέα Διαχείρισης, έτσι ώστε κατά τη μελέτη και την εκτέλεση
σχετικών έργων να λαμβάνονται υπόψη η προστασία των τύπων οικοτόπων,
οι οικολογικές απαιτήσεις δασόβιων ειδών πανίδας, η εξασφάλιση της
διατήρησης επιλεγμένων ώριμων και υπερώριμων δασικών συστάδων ή
μεμονωμένων χαρακτηριστικά διακριτών δέντρων κ.λ.π.

4. Η κίνηση και η στάθμευση τροχοφόρων για την προστασία και φύλαξη της
περιοχής και την εξυπηρέτηση των νόμιμα υφιστάμενων εγκαταστάσεων και
ασκούμενων δραστηριοτήτων μόνο στις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης
συμπεριλαμβανομένων των δασικών δρόμων. Είναι δυνατή η απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων και ατόμων, σε τμήματα του οδικού δικτύου για
λόγους προστασίας της άγριας πανίδας , της αυτοφυούς χλωρίδας και των
βιοτόπων τους και τη διευκόλυνση της φύλαξης της περιοχής (τοποθέτηση
μπαρών, πινακίδων κ.α.) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ρυθμίζεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μετά από εισήγηση των οικείων Δασικών υπηρεσιών και κατόπιν έκφρασης
γνώμης του Φορέα Διαχείρισης, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος
της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί
κλπ.), καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την
υλοποίηση της. Η κίνηση τροχοφόρων εκτός του υφιστάμενου οδικού
δικτύου επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά,
μεταφορά τραυματιών ή ασθενών) και για τις ανάγκες φύλαξης της
περιοχής και μόνο από την αρμόδια για τον παραπάνω σκοπό υπηρεσία.

5. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο για διαχειριστικούς σκοπούς
ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων. Οι περιοχές, η
βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, η περίοδος
βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης, μετά από την
εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα εγκριθεί από τις
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα
Διαχείρισης. Οι εκδιδόμενες από τις οικείες δασικές αρχές, για λόγους
αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος, Δασικές Απαγορευτικές
Διατάξεις, προσαρτώνται για την περίοδο ισχύος τους, στην ισχύουσα
διαχειριστική μελέτη και ως προς τον έλεγχο εφαρμογής τους αποτελούν
παραρτήματα του Κανονισμού Λειτουργίας και Διοίκησης της περιοχής.

6. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια με βιολογικές μεθόδους στις νόμιμα
σήμερα καλλιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
βρίσκονται σε αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων που εγκαταλείφθηκαν,
δασώθηκαν, αλλά η εκχέρσωσή τους επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία,
απαγορευμένης της με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των
φυτοφρακτών και της καταστροφής των παραδοσιακών γεωργικών
κατασκευών από πέτρα.

7. Έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων
των δασικών δρόμων.

Γ. α) Στους Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς (Ζώνες Β),
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος, διαχειριστικός στόχος είναι η
διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των συστάδων paeonia parnassica και
η αποτελεσματική προστασία τους. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να
εκτελούνται έργα και εργασίες μικρής κλίμακας, να γίνονται έρευνες και να
ασκούνται ήπιες δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους
όρους και περιορισμούς του παρόντος, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς
προστασίας.

β) Εντός των ορίων των Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών,
επιτρέπονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους Αβ1-3 και Ββ1-2 του
παρόντος.

Η ακριβής οριοθέτηση και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας των περιοχών
αυτών καθορίζονται, εντός ενός έτους από την υπογραφή του παρόντος, από το
Φορέα Διαχείρισης και θεσμοθετούνται μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής.

Δ. α) Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού –Περιφερειακή
Ζώνη (Ζώνη Γ), όπως ορίζεται στο άρθρ0 2 παρ. 1 του παρόντος, και εκτός
των Περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης του άρθρου 1 παρ. 2 του
παρόντος, Περιοχών Προστασίας της Φύσης του άρθρου 1 παρ. 3 του
παρόντος και των Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών του άρθρου 1
παρ. 4 του παρόντος διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής
κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με
τις ασκούμενες δραστηριότητες των κατοίκων οι οποίες θα βελτιώνονται με
κατεύθυνση τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, με παράλληλη παροχή
δυνατοτήτων οικοτουριστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η δόμηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν, η εκτέλεση έργων και εργασιών, οι έρευνες και οι δραστηριότητες,
κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς του
παρόντος, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν από το Σχέδιο Διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής (παρ. 5 του άρθρ0υ 4 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60
Α΄).
β) Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού (Ζώνη Γ), με την
επιφύλαξη των οριζόμενων στις γενικές διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος ,
επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους Αβ1-β2 και Ββ1-β4
επιτρέπεται:

1. Η κατασκήνωση, και η υπαίθρια οργανωμένη άθληση εκτός των οχλουσών,
όπως πχ. μηχανοκίνητος αθλητισμός, σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή
χώρους όπως οι επιμέρους προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής.

2. Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα
για την εξυπηρέτηση των ως άνω δραστηριοτήτων, εφόσον δεν θίγονται τα
προστατευτέα χαρακτηριστικά της περιοχής και δεν αλλοιώνουν το
χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
Διάταγμα μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης.

3. Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων εφόσον
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους από μελέτη διαχείρισης επισκεπτών,
μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Δασικών Αρχών και υπό την
προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους εμπίπτει στην ευθύνη του Φορέα
Διαχείρισης.

4. Ο χειμερινός αθλητισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.Βvii
του παρόντος.

5. Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών στήριξης του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

6. Έργα βελτίωσης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου οδικού
δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι) στα τμήματα που
συνδέουν οικισμούς ή εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα
από το παρόν Διάταγμα έργα και δραστηριότητες και για τις ανάγκες του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, και χωρίς μεταβολή του
χαρακτήρα-κατηγορίας τους (π.χ. δασικοί δρόμοι).

7. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο για διαχειριστικούς σκοπούς
ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων. Οι περιοχές, η
βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, η περίοδος
βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης, μετά από την
εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα εγκριθεί από τις
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα
Διαχείρισης. Για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η
κατασκευή και χρήση σχετικών υποδομών εξυπηρέτησης , σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και με έγκριση της καθ΄ύλη αρμόδιας δασικής υπηρεσίας
μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα Διαχείρισης. Οι εκδιδόμενες από τις
οικείες δασικές αρχές, για λόγους αποκατάστασης και προστασίας του
περιβάλλοντος, Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, προσαρτώνται για την
περίοδο ισχύος τους, στην ισχύουσα διαχειριστική μελέτη και ως προς τον
έλεγχο εφαρμογής τους αποτελούν παραρτήματα του Κανονισμού
Λειτουργίας και Διοίκησης της περιοχής.
8. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις,
απαγορευμένου κάθε νέου έργου εκχέρσωσης δασικής βλάστησης καθώς και
της με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών,
και ο εκσυγχρονισμός τους με την προϋπόθεση να ασκείται σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις που ορίζονται από την πολλαπλή συμμόρφωση [ν. 3399/2005
(ΦΕΚ 255 Α΄) όπως αυτός ισχύει] και των λοιπών συμπληρωματικών μέτρων
σε εκτέλεση του κανονισμού (Ε.Κ.) 73/2009 του Συμβουλίου (όπως
εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης, τα οποία υποστηρίζουν πρακτικές που συμβάλλουν στην
γεωργία μειωμένων εισροών, στην προστασία του τοπίου, της
βιοποικιλότητας και γενικότερα του περιβάλλοντος, με τη διατήρηση και
ενίσχυση μεταξύ άλλων των υφιστάμενων φυτοφραχτών στα όρια των
αγροτεμαχίων)

9. Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

10. Για την εξυπηρέτηση της γεωργικής δραστηριότητας επιτρέπεται η ανέγερση
γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων μεγίστου ύψους 4,5m και ενός ορόφου
σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εκτός σχεδίου δόμηση πολεοδομικές
διατάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. Δ του παρόντος μετά και
από σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ ύλη αρμόδιας
Υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών
αποθηκών ή στεγάστρων, για τη φύλαξη μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών
μηχανημάτων και εργαλείων, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης
και εφόσον επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

11. Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

12. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις
γενικότερα, των βοτάνων, των ασπόνδυλων και μανιταριών, για την κάλυψη
αποκλειστικά και μόνον ατομικών αναγκών των κατοίκων του Εθνικού
Πάρκου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η
συλλογή αυτοφυών βοτάνων, αρωματικών φυτών, ασπονδύλων και
μανιταριών για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μετά την κατάρτιση και
έγκριση του σχετικού καταλόγου της επόμενης παραγράφου 12 του ιδίου
άρθρου του παρόντος Διατάγματος με την επιφύλαξη ειδικότερων μέτρων
και όρων που αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης μετά από συνεργασία του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, της Δασικής Υπηρεσίας και
των ΟΤΑ.

13. Η πώληση τοπικών προϊόντων και ενημερωτικού υλικού σε υπαίθριους
χώρους και κτίρια που ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης. Απαγορεύεται κάθε
άλλη πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η καθ'
οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών. Επίσης, κατόπιν παρόμοιας
συνεργασίας, καταρτίζεται κατάλογος με τα είδη των προϊόντων, των οποίων
η πώληση επιτρέπεται. Ο εν λόγω κατάλογος ισχύει μετά από έγκρισή του
από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
Απαγορεύεται κάθε άλλη πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς
και η καθ' οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών.

14. Η επισκευή και αναστήλωση-αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων και η
αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα,
γέφυρες, κλπ.) αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και η χρήση τους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Διάταγμα. Η αναστήλωση επιτρέπεται
κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας
θεωρημένες από τον οικείο Δήμο, εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές
μαρτυρίες, Τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα κ.ά.), η οποία αποδεικνύει την
ακριβή μορφή του κτίσματος και την αντιπροσωπευτικότητά του. Οι ως άνω
εργασίες δύναται να πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των όρων
δόμησης που αφορούν την κάλυψη, τον αριθμό των ορόφων και το
συντελεστή δόμησης. Εφ' όσον τα εν λόγω κτίσματα και στοιχεία του
αγροτικού τοπίου αποτελούν χαρακτηρισμένα μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς, η εκτέλεση των όποιων εργασιών σε αυτά γίνεται κατόπιν
έγκρισης των αρμοδίων οργάνων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.

15. Η θήρα όπως ασκείται σήμερα και μέχρι την εκπόνηση ειδικής μελέτης για
τους ειδικότερους όρους και ζώνες άσκησης της θήρας, από το Φορέα
Διαχείρισης και κατόπιν εγκρίσεως της από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία.
Μέχρι την εκπόνηση της ως άνω μελέτης διατηρείται η ισχύς των
θεσμοθετημένων «καταφυγίων άγριας ζωής», χωρίς να αποκλείεται η
επέκταση των υφισταμένων ή η θεσμοθέτηση νέων από τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο των
ειδικότερων όρων άσκησης της θήρας καθορίζεται απόσταση και
οριοθετούνται περιοχές απαγόρευσης της θήρας περιμετρικά των οικισμών,
των οργανωμένων λειτουργούντων χώρων και οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων (εγκαταστάσεων και διαδρομών) καθώς και των χώρων
κατασκήνωσης και άθλησης.

16. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων
πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Είναι, επίσης, δυνατή η εγκατάσταση νέων
πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων της Β κατηγορίας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

17. Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων
τοπικών προϊόντων (π.χ. ξυλουργείων, τυροκομείων, κλπ.), της Β κατηγορίας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (της ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) η
κτιριακή υποδομή των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 300 m2 συνολικά, μετά
από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

18. Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών
λατομικών προϊόντων αποκλειστικά για τοπική χρήση με την προϋπόθεση ότι
τεκμηριώνεται η λειτουργία αυτών για κάλυψη τοπικών αναγκών και μόνον,
μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα
Διαχείρισης. Οι χώροι για την εγκατάσταση των ως άνω λατομείων
επιλέγονται και οριοθετούνται με σαφήνεια έτσι ώστε, να μην
καταλαμβάνουν κρίσιμα ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη
ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές
μελέτες του ΥΠΕΚΑ, να μην αλλοιώνονται σημαντικά γεωλογικοί
σχηματισμοί και το τοπίο εν γένει, τίθενται δε όροι και περιορισμοί για τη
λειτουργία τους στο Σχέδιο Διαχείρισης οι οποίοι προκύπτουν από σχετική
μελέτη των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και
γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (Δασική, Προστασίας των
Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα.)

18. Η συνέχιση της λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Οι φορείς λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών εντός έξι (6) μηνών από
την έκδοση του παρόντος, ή για την υποβολή αιτήματος για την ανανέωση
των περιβαλλοντικών όρων, οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα
10 και 11 (παρ. 9 και 10) του ν. 4014/11, προκειμένου αφού αξιολογηθεί να
εκτιμηθεί αν απαιτείται η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 9 του
άρθρου 2 & στο άρθρο 6 του ως άνω αναφερθέντος νόμου. Νέες
μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις αποκλειστικά υπόγειες, καθώς και εργασίες
για ανεύρεση μεταλλευμάτων μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης εφόσον διασφαλίζεται η προστασία
των οικοσυστημάτων και του τοπίου και δεν εμπίπτουν σε κρίσιμα
ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων
προτεραιότητας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του ΥΠΕΚΑ. Οι θέσεις, οι
όροι και οι περιορισμοί για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες εξειδικεύονται
στο Σχέδιο Διαχείρισης, οι οποίοι προκύπτουν από σχετική μελέτη των
αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και γνωμοδότηση των
αρμοδίων υπηρεσιών (Δασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα.)

19. Η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού της
Χώρας (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για ΑΠΕ) και τις
διατάξεις του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄), μετά από περιβαλλοντική
αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011 με την επιφύλαξη
των διατάξεων της ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415 Β΄) και εφόσον
εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της
συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής. Ως ελάχιστες αποστάσεις για την
εγκατάσταση των ως άνω αιολικών σταθμών ορίζονται α. τα τρία (3)
χιλιόμετρα από τα όρια της Περιοχής Απολύτου Προστασίας της Φύσης και,
εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με τις ατράκτους των ΑΓ, από το τα όρια του
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου
(ΦΕΚ 141 ΑΑΠ 2007), ο οποίος αποτελεί στο σύνολό του αρχαιολογικό χώρο
μείζονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 50, παρ.5, εδ. γ/ββ, του Ν.
3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α) και β. τα δύο χιλιόμετρα από τα όρια των Περιοχών
Προστασίας της Φύσης. Ειδικότεροι όροι και οι περιορισμοί για τη
λειτουργία των αιολικών σταθμών αλλά και τις θέσεις τους εξειδικεύονται
στο Σχέδιο Διαχείρισης, οι οποίοι προκύπτουν από σχετική μελέτη των
αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και γνωμοδότηση των
αρμοδίων υπηρεσιών (Δασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα.)

20. Η κατασκευή έργων επέκτασης, βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και
εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών (αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα
ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στο
παρόν ως προς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, μετά από
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Ειδικότερα, η εγκατάσταση πάσης
φύσεως κεραιών (π.χ. λήψεως τηλεοπτικού σήματος, κινητής τηλεφωνίας)
επιτρέπεται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων σε
συγκεκριμένους επιλεγμένους χώρους που θα υποδειχθούν από τους οικείους
ΟΤΑ σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες (Δασική,
Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α) και το
Φορέα Διαχείρισης.

21. Επεκτάσεις οικισμών για την κάλυψη διαπιστωμένων στεγαστικών ή
τουριστικών αναγκών που προκύπτουν από σχετικό σχέδιο οικιστικής και
τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ, κλπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής και διασφαλίζεται η προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και
καθ΄ύλην αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ Δασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α).

22. Η εκτός σχεδίου δόμηση μόνο για την ανέγερση και χρήση μονώροφης
κατοικίας, μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας 150 m2, σε
συγκεκριμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν Διάταγμα ως προς τους όρους δόμησης και εφόσον διασφαλίζεται η
προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου από την οικιστική χρήση
συνολικά (συγκέντρωση κτισμάτων, δίκτυα υποδομής, αύξηση κυκλοφορίας,
κλπ.). Οι περιοχές αυτές καθορίζονται εντός ενός έτους από την έναρξη
ισχύος του παρόντος με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης ως προς την
σύσταση ομάδας εργασίας για το συγκεκριμένο έργο. Η ομάδα εργασίας θα
απαρτίζεται από εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού , των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ , της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των αντίστοιχων
Δ/νσεων Πολεοδομίας της προστατευόμενης περιοχής. Μέχρι τον καθορισμό
των περιοχών αυτών, ακόμη και μετά τη παρέλευση του έτους, απαγορεύεται
κάθε δόμηση εκτός σχεδίου οικισμών για οικιστική ή τουριστική χρήση πλην
της υποδομής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

23. Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα
Διαχείρισης, λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας για την περιοχή
«Αραχωβίτικο Λιβάδι». Η ακριβής οριοθέτηση και τα ειδικότερα μέτρα
προστασίας καθορίζονται σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες και θεσμοθετούνται είτε μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής είτε με άλλες ειδικές διατάξεις. Μέχρι την
ολοκλήρωση των ανωτέρω απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση και αλλαγή
χρήσης στην περιοχή της εποχιακής λίμνης που περικλείεται από την ισοϋψή
καμπύλη των +1080 μέτρων.

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις - Όροι και περιορισμοί δόμησης

Α.

i. Με το Σχέδιο Διαχείρισης της παραγράφου Δ του παρόντος άρθρου μπορεί να
επιβάλλονται πρόσθετοι όροι για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες
του άρθρου 3 του παρόντος για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

ii. Για τα τμήματα του Εθνικού Πάρκου του όρους Παρνασσού ανεξαρτήτως
ζώνης περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία εμπίπτουν εντός της θεσμοθετημένης
Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και ευρύτερου
Δελφικού Τοπίου, όπως αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που
συνοδεύει την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27.3.1991 Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ζωνών προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου
Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 259 Β’ ), κατισχύουν τα οριζόμενα
στην παράγραφο Ι.γ της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, σε συνδυασμό με το άρθρο
13, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄).

iii. Για τα τμήματα της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου του όρους Παρνασσού
(δηλαδή για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου εκτός Περιοχής Απολύτου
Προστασίας της Φύσης και Περιοχών Προστασίας της Φύσης), τα οποία εμπίπτουν
εντός των ορίων της Ζώνης Β΄ Προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου
Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, όπως αυτά εμφαίνονται στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/
27.3.2007 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Αναοριοθέτηση κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 141 ΑΑΠ ),
οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, οι όροι δόμησης και η
δυνατότητας και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφισταμένων νομίμων
δραστηριοτήτων θα καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης Κ.Υ.Α., που
προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 2, του Ν. 3028/2002, στο πλαίσιο της ρύθμισης
του καθεστώτος προστασίας για το σύνολο του μείζονος σημασίας κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου. Οι ρυθμίσεις που
θα καθορισθούν με τη διαδικασία αυτή θα είναι οι ίδιες ή αυστηρότερες από τις
ρυθμίσεις, που προβλέπονται στο παρόν για τη Ζώνη Γ. Μέχρι την έκδοση της εν
λόγω Κ.Υ.Α., ισχύουν οι όροι και περιορισμοί των Περιοχών Προστασίας της Φύσης.

iv. Επί της εκτάσεως της παραχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 53 του
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) επιτρέπεται η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου
Παρνασσού σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών
όρων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄). Σε περίπτωση που έκταση της παραχώρησης εμπίπτει σε
διαφορετικές ζώνες προστασίας, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί της κάθε ζώνης
προστασίας όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Οι περιβαλλοντικοί όροι του
έργου (υποδομή, ενεργειακά έργα και λοιπά συνοδά έργα) εγκρίνονται συνολικά
για το όλο έργο. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του χιονοδρομικού
κέντρου και αποκλειστικά και μόνον στη Ζώνη Γ είναι δυνατή η εγκατάσταση
μικρού έργου ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
εφόσον δεν αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (οικότοποι, είδη
χλωρίδας και πανίδας, ενδημικά, τοπίο, κλπ.).

v. Εντός δύο ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να
απομακρυνθούν από την περιοχή τα υφιστάμενα έργα, χρήσεις και δραστηριότητες,
που έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο παρόν και να επιβληθεί η
αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις
υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.

Β. Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου ισχύουν επί πλέον τα κάτωθι:

1. Απαγορεύεται:

i. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται
στην πρώτη (Α1) κατηγορία του άρθρου 3 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α’ ), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄),και όπως
εφαρμόζεται με την ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 εκτός αν άλλως ορίζεται
από το παρόν Διάταγμα. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα που
αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και προβλέπονται από
ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης.
ii. Η τοποθέτηση πάσης φύσεως ενημερωτικών ή διαφημιστικών πινακίδων από
ιδιωτικούς φορείς, εκτός των επιτρεπομένων από το παρόν Διάταγμα για τη

σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας και την εξυπηρέτηση των
λειτουργιών του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης της
παραγράφου Ε΄ του παρόντος άρθρου, καθώς και των πινακίδων που
προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, των πινακίδων
σήμανσης του Υπουργείου Μεταφορών και των πινακίδων σήμανσης και
ενημέρωσης που αφορούν σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους – ιστορικούς
τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
iii. Η εισαγωγή οιουδήποτε είδους αγρίου πτηνού που δεν ανήκει στην ελληνική
ορνιθοπανίδα, με σκοπό την απελευθέρωσή του στο φυσικό περιβάλλον, του
Εθνικού Πάρκου Παρνασσού καθώς και η απελευθέρωση ειδών πτηνών εφ’
όσον αυτή (η απελευθέρωση) βρίσκεται εκτός των ορίων της φυσικής
κατανομής των συγκεκριμένων ειδών, έτσι όπως αυτή έχει κατά περίπτωση και
με την πάροδο του χρόνου διαμορφωθεί.
iv. Η εν γένει εισαγωγή στην περιοχή του Εθνικού δρυμού Παρνασσού μη ιθαγενών
(τοπικών) ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
v. Κάθε μορφής αλλοίωση σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
vi. Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών και κάθε νέο έργο εκχέρσωσης δασικής
βλάστησης. Η σύλληψη ή θανάτωση, από πρόθεση καθώς επίσης και η
αιχμαλωσία ειδών της άγριας πανίδας, σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων, η
από πρόθεση καταστροφή φωλεών και η καταστροφή και συλλογή των αυγών
στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και κάθε ενέργεια με δυσμενείς
επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν για επιστημονικούς
– ερευνητικούς λόγους να επιτραπεί η συλλογή αυγών η/και νεογνών, η
δακτυλίωση, ή και με άλλο αποδεκτό από την κοινή επιστημονική πρακτική,
τρόπο παρακολούθηση ειδών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ο οποίος
χορηγεί και σχετική άδεια. Η άδεια αυτή είναι ανεξάρτητη από άδειες που
απαιτούνται από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασική).
vii. Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των
μικροοργανισμών απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση,
κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή, και η
απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας και
ιθαγενείς φυλές ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και
κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπει
διαφορετικά.
viii. Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα δάση και στις
δασικές εκτάσεις (υλοτομία ή ξερίζωμα δένδρων ή θάμνων, συλλογή φυτών και
σπόρων, συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος, κ.α,.) εξαιρουμένων των από το
παρόν διάταγμα επιτρεπομένων. Επίσης απαγορεύεται και η συλλογή
ασπονδύλων εκτός αυτών που εξυπηρετούν αποκλειστικά την κάλυψη των
ατομικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων του Εθνικού Πάρκου. Η εξαίρεση
αυτή ισχύει μόνο για τη Ζώνη Γ΄ της εν λόγω περιοχής .
Επίσης κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να επιτραπεί η λήψη δειγμάτων για
επιστημονικούς – ερευνητικούς λόγους, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριωμένα
δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η γενετική επάρκεια του πληθυσμού
του είδους ή των ειδών χλωρίδας καθώς επίσης η εφαρμογή των ενδεδειγμένων
από την επιστημονική μεθοδολογία και πρακτική, δασοπονικών χειρισμών,
συμπεριλαμβανομένης και της υλοτομίας δένδρων, για λόγους προστασίας της
φυσικής βλάστησης από ασθένειες, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται
επαρκώς η αναγκαιότητα, η σκοπιμότητα και η μέθοδος παρέμβασης και το
γεγονός ότι η μη λήψη αυτών των μέτρων θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ή
την υφιστάμενη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης της φυσικής βλάστησης
της περιοχής. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων απαιτούνται
τα ακόλουθα:

α) για τη λήψη δειγμάτων της χλωρίδας, η έκδοση σχετικής άδειας από
τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού αφού προηγηθεί
σχετική αίτηση του επιστημονικού ή ερευνητικού ενδιαφερόμενου φορέα
στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά ο σκοπός της έρευνας,
η θέση, ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων που θα συλλεχθούν και η
μεθοδολογία συλλογής, έκθεση τεκμηρίωσης ότι η συλλογή αυτή δεν θέτει
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη γενετική επάρκεια του είδους ή των
ειδών της χλωρίδας, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις ότι τα συλλεγέντα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η άδεια αυτή είναι
ανεξάρτητη από άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
(π.χ. δασική).

β) για την περίπτωση δασοκομικών επεμβάσεων που αποσκοπούν στην
προστασία των ειδών χλωρίδας από ασθένειες, αυτές νοούνται μόνον
εφόσον οι ασθένειες αυτές πάρουν τεκμηριωμένα τέτοια έκταση και
ένταση, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης
συνολικά του οικοτόπου των ειδών αυτών, οπότε για την πραγματοποίηση
των επεμβάσεων χρειάζεται η εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης το
οποίο εγκρίνεται από τις καθ’ ύλη αρμόδιες δασικές υπηρεσίες κατόπιν
σχετικής έκφρασης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού.

ix. Η χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση των ασθενειών στη
βλάστηση.
x. Η ρήψη κάθε είδους αδρανών, ανόργανων ή οργανικών υλών, υλικών και
σκευασμάτων στο φυσικό περιβάλλον, με εξαίρεση την απόρριψη ή την
τοποθέτηση των στερεών απορριμμάτων των επισκεπτών στα ειδικά για το
σκοπό αυτό δοχεία απορριμμάτων που τοποθετούνται με ευθύνη του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
xi. Η εκτός σχεδίου δόμηση, εκτός των άλλως οριζομένων από το παρόν Διάταγμα

2. Επιτρέπεται:

i. Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων χρήσεων και
δραστηριοτήτων εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
Διατάγματος. Είναι δυνατή η επιβολή πρόσθετων όρων και περιορισμών στις
ανωτέρω χρήσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
εφόσον, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς, διαπιστωθεί ότι
δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων
των προστατευόμενων οικοσυστημάτων. Σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση
δύναται να υποβάλλουν οι καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, ο Φορέας Διαχείρισης
και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι οποίες
αποφαίνονται για την αναγκαιότητα της επιβολής των πρόσθετων όρων και
προωθούν τη σχετική διαδικασία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, παρά
την εφαρμογή των πρόσθετων όρων και περιορισμών δημιουργούνται
προβλήματα υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των
προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους
πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης με τεκμηριωμένη
πρόταση εισηγούνται την αναστολή λειτουργίας τους και την απομάκρυνση τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότεροι όροι για την άσκηση των νόμιμα
υφισταμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων καθώς και την ως άνω διαδικασία
επαναξιολόγησης των όρων τους δύναται να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Διαχείρισης του άρθρου 4 παρ. Ε΄ του παρόντος, μετά από συνεργασία του
Φορέα Διαχείρισης με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
ii. Η αλλαγή της χρήσης νόμιμων κτισμάτων και κατασκευών, συμβατών με το
παρόν Διάταγμα, μόνο εφόσον γίνεται για λόγους προστασίας και διαχείρισης
της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη από το παρόν Διάταγμα
επιτρεπόμενη χρήση.
iii. Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφιστάμενων μονάδων.

Γ. Όροι και περιορισμοί δόμησης

i. Ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 10 στρ. Κατά παρέκκλιση
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εμβαδού 4 στρ. τα υφιστάμενα έως
31/3/2011.
ii. Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την
ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών
αποθηκών και υδατοδεξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

iii. Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις αρτιότητας για την παρόδια δόμηση, όπως αυτές
ορίζονται στο από 6.10.78 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ’ 538) και τα τροποποιητικά του διατάγματα.

iv. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια για χρήση κατοικίας ορίζεται σε εκατόν πενήντα
(150) τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων τα 4,5 μ. στα οποία
συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης.

v. Για τα εργαστήρια και τις μεταποιητικές μονάδες η μέγιστη συνολική επιφάνεια
ορίζεται στα 300 τ.μ και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων τα 4,5 μ.

vi. Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

vii. Όπου κατά την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτουν επιτρεπόμενα κτίσματα
εμβαδού μεγαλύτερου των 150m2, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου τους σε
μικρότερου εμβαδού κτίσματα, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με Κοινοτικούς
Κανονισμούς και Οδηγίες για ειδικά κτίρια.

viii. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους δόμησης.

ix. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται έλεγχος και έγκριση του
αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).

Δ. Σχέδιο Διαχείρισης και Σχέδια Δράσης

Στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και το συνοδεύον αυτό
σχέδια δράσης εξειδικεύονται οι παραπάνω γενικοί όροι και περιορισμοί στις
χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων
και στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως της γεωργίας, της βόσκησης, της θήρας,
της δασοπονίας, του οικοτουρισμού, της αναψυχής, της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, κλπ. (παρ. 5 του άρθρ0υ 4 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011).

΄Αρθρο 5

Διοίκηση και-Διαχείριση Περιοχής

Η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου με την ονομασία "Εθνικός Δρυμός
Παρνασσού", όπως οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος και τα όριά του
περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα του ιδίου άρθρου ανήκει στο Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Παρνασσού (παρ.1 του άρθρου 7 τ του Ν.
3937/2011(ΦΕΚ 60 Α΄). Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης
συμμετέχει εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Άρθρο 6

Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραμμάτων
και επιστημονικής έρευνας

1. Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 άδειες για:

α) Επιστημονική έρευνα, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις εντός των ορίων του
Εθνικού Πάρκου και των επί μέρους ζωνών προστασίας.

β) Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστικών προγραμμάτων εντός
των ορίων του Εθνικού Πάρκου και των επί μέρους ζωνών προστασίας.

γ) Την κίνηση οχημάτων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και των επί
μέρους ζωνών προστασίας.

δ) Την διέλευση ποιμνίων εντός των ορίων της περιοχής Απολύτου Προστασίας
της Φύσης.

2. Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, οι ειδικότεροι
όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας.
3. Άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται από τις καθ' ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς συνεχίζουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που
τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του
παρόντος Διατάγματος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν,
καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει
επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν.


Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις για την
επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και σε δόμηση.

2. Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες
περιοχών προστασίας λογίζονται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης
επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η
δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περιοχής προστασίας στην
οποία ανήκει κάθε τμήμα.
3. i) Τα έργα και οι δραστηριότητες, που κατά την ημέρα δημοσίευσης του
παρόντος Διατάγματος:
. υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
. βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή
. έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
. έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, συνεχίζουν να λειτουργούν ή
ολοκληρώνεται η κατασκευή τους και για όσα εξ αυτών έχει εκδοθεί
περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι φορείς λειτουργίας τους οφείλουν εντός έξι
(6) μηνών από την έκδοση του παρόντος, ή για την υποβολή αιτήματος για
την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, να υποβάλλουν στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα
10 και 11 (παρ. 8, 9 και 10) του ν. 4014/11, προκειμένου αφού αξιολογηθεί να
εκτιμηθεί αν απαιτείται η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 9 του
άρθρου 2 & στο άρθρο 6 του ως άνω αναφερθέντος νόμου. Στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι, παρά την εφαρμογή και υλοποίηση των πρόσθετων όρων
και περιορισμών προκαλούνται ή ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές
επιπτώσεις στο σύνολο ή σε στοιχεία των προστατευόμενων οικοσυστημάτων,
οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση
του Φορέα Διαχείρισης και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης, εισηγούνται
προς την Υπηρεσία που χορηγεί την άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης ή
άλλη συναφή άδεια την αναστολή λειτουργίας τους και την απομάκρυνση
τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ii) Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση κατά την
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και εκείνα για τα
οποία έχει προηγηθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση
κοινοχρήστων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος Διατάγματος, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο των
διατάξεων αυτού και προωθείται η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ .

4. Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών του παρόντος τα έργα και οι
επεμβάσεις που επιβάλλονται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών,
θεομηνιών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων βράχων κ.λπ.)., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

5. Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών του παρόντος τα έργα εθνικής
σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ΄ ύλην αρμοδίων
Υπουργών.

6. Με την ισχύ του παρόντος Διατάγματος καταργείται Το Β.Δ. της 25.7.1938
"Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Παρνασσού" και το Β.Δ. της 23.12.1938 "Περί
μερικής τροποποιήσεως του άρθρου 1 παρ. α' του από 25.7.38 Β.Δ."

Άρθρο 8

Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986(ΦΕΚ
160 Α΄), όπως το άρθρο 28 τροποποιείται από το άρθρο 16 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ
60 Α΄) και το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) και όπως η παρ.1 του
άρθρου 30 αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02 (91 Α’), και όπως
αντικαθίσταται με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) καθώς και από
άλλες σχετικές ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9

Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος ΠΔ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: