Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Διευκολύνσεις καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο ΔΑΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Διευκολύνσεις καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο»

Ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας γνωστοποιεί στους οφειλέτες του ότι με το Ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234/23-10-2014) παρατείνεται έως την 30-11-2014 η εφαρμογή του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014) με τις ευνοϊκές διατάξεις του οποίου μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο μας με τους εξής όρους και διαδικασίες:
1. Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30-10-2014.
Εξαιρούνται:
α. Οφειλές από κάθε είδος πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής και β. Οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης.
Σε κάθε περίπτωση η εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά 100% των κατά Κ.Ε. .Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην ρύθμιση υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη και:

Α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
Β. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τα άρθρα 13- 21 του ν. 2648/1998 ή άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή της αίτησης.
Γ. Οφειλές που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης ρύθμισης, εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του αρ. 32 του Ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. α. Οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως την 31-12-2009 υπάγονται στο νόμο 3801/2009: Ρύθμιση έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό: 150,00€), χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β.Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1-1-2010 και μετά, ρυθμίζονται ως εξής:
-Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά 100% από προσαυξήσεις και πρόστιμα.
-Με ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό: 100,00€), σύμφωνα με τον πίνακα:
Ύψος οφειλής

Μέγιστος αριθμός
Ποσοστό απαλλαγής από

δόσεων
προσαυξήσεις και πρόστιμαΈως 5.000, 00
24
80%
5.000, 01
– 10.000,00 €
48
50%
10.000, 01
– 20.000,00
72
30%
Πάνω από 20.000,00
100
10%
Το επιτόκιο των δόσεων υπολογίζεται με βάση το ισχύον την ημέρα αιτήσεως επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MROR) πλέον οκτώ (8) εκατοστιαίων μονάδων (ετησίως υπολογισμένο). Ενδεικτικά, κατά την έκδοση της εγκυκλίου είναι 0,25% + 8% = 8,25%.
3. Διαδικασία:
Ηαίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Δήμο το αργότερο μέχρι την 30-11-2014.
Ηδυνατότητα υπαγωγής εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Εάν εγκριθεί η ρύθμιση, η εφάπαξ εξόφληση, ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ (1): Σε περίπτωση μη καταβολής, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης.
Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ (2): Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή μαζί με την προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της επόμενης δόσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ (3): Η ρύθμιση απόλλυται (χάνεται, ακυρώνεται) με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:
Α. Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μια δόση πέραν της μίας φοράς.
Β. Καθυστερήσει την τελευταία δόση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.
Γ. Δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.
. Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής και μετά.
Ε.Έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
4.Θετικές απόρροιες της ρύθμισης για τον οφειλέτη:
Με την καταβολή της πρώτης δόσης «αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί».
ΠΡΟΣΟΧΗ (4): Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα εις βάρος του μέτρα που είχαν ανασταλεί, συνεχίζονται.
Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής:
α. Ο Δήμος προβαίνει σε εντολή προς την αρμόδια .Ο.Υ. για άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και σε εντολή επαναδέσμευσης αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μιας εκ των δόσεων.
β.Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του αρ. 285 του Ν.3463/2006.
5.Άλλες λεπτομέρειες:
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη, για την καταβολή μέρους οφειλής, δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.
Ποσά που είχαν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, η σχετική εγκύκλιος (36/6-6-2014) μπορεί να βρεθεί στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή ΤοΥπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία των εισπρακτόρων του Δήμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δίστομο: 22673-50103 (Λιάσκος Νικόλαος)
Αράχωβα: 22673-50204 (Σπηλιώτης Παναγιώτης) Αντίκυρα: 22670-41474 (Ντόσκα Δήμητρα)
Ως Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και επαγγελματίες, ενθαρρύνουμε τους οφειλέτες να δουν με μεγάλη προσοχή τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις και να μη χάσουν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με όλα τα σχετικά οφέλη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με την ευκαιρία της ρύθμισης των ληξιπρόθεςμων οφειλών, να μας έλεγε κάποιος υπεύθυνος από το Δήμο, πόσοι και ποιοί έκαναν χρήση του δικαιώματος? π.χ. αυτοί που δεν έχουν αποδώσει ούτε € για καταβολή του 0,5 από το 2010 μέχρι σήμερα? Ή υπάρχει ακόμα η λογική του ¨Δεν πληρώνω¨, η οποία καθόρισε και το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών?

Ανώνυμος είπε...

6 Δεκεμβρίου 2014 - 10:18 π.μ. .... και γιατί δεν κάνεις μια αίτηση στο δήμο για να τα μάθεις.... και ρωτάς μέσω του τσοπάνου να μάθεις ταχαμ τάχαμ...μου θυμίζεις κατινίτσα....καλό βράδυ

ΔΗΜ ΠΟΙΗΤΗΣ 1 είπε...

5 χρονακια ειναι πολλα
τα βασανα μεγαλα

να βλεπεις αντιπολιτευση
γεροντα και συνδικαλα

τον χαρη τον σχολιαζουνε
τον προεδρο βαρανε

αυτοι και η καρδουλα τους
καημο βαρυ τραβανε

δεν ειναι λιγο βρε παιδια
να σαι το φαβορι

και στην αντιπολιτευση
να σ ευρει το πρωι

οχι οτι εσεις προεδρε
δεν εχετε θεματακια

εκει που πηγες κι εμπλεξες
με τα συριζακια

αυτοι χαρα σε εκλογη
δεν ειχαν ανταμωσει

και τωρα εις το κοκκορα
τα εχουνε φορτωσει


εγω παντως σας ευχομαι καλη επιτυχια

καλες γιορτες να εχουμε
υγεια κι ευτυχια

Ανώνυμος είπε...

10:52, επειδή είσαι άσχετος και απληροφόρητος, ρώτα να μάθεις πότε και πώς απάντησε ο Δήμος σε σχετικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από την αντιπολίτευση.....κατά τα άλλα σου επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς, άλλωστε, όπως φαίνεται σου ταιριάζουν απόλυτα.....καληνύχτα.....και...ψυχραιμία!

TOTIS είπε...

Μοναχικε μηχανο καβαλαρη....
ακομα π ε ρ ι μ ε ν ε ι ς ;;;;;

Προεδρε .... για μια φορα ακομα
τ ζ α μ π α μ α γ κ α ς .

Α Π Ο Λ Α Τ Ο Υ Σ !!!!!!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ είπε...

τότη πάρε τα πράσινα χάπια σου γιατί βλέπω δεν σου χει περάσει ακόμη η τρίτη θέση.5 χρόνια είναι,υπομονή

θυμάσαι τότη πού λεγες
πως ο πρόεδρος θα πατώσει

παρε λοιπόν τα χάπια σου
η ψυχή σου να ξαλαφρώσει