Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Κλείνει οριστικά το Λιοτρίβι της Αράχωβας;
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 6422/34,το από 15 Οκτ.1922 Β.Δ. ,το από 16 Μαρτίου 1950 Β.Δ. ,όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το από 24 Νοεμβρίου 1953 Β. Διάταγμα.
3. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. To Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) : Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την αρ.
πρωτ. οικ. 24/07-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας "Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών’’.


5. Την αρ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την
οποία ορίστηκε προϊστάμενος της Δ/νσης ο Χαράλαμπος Ρουσέτης.
6. Την αρ. πρωτ. οικ. 4762/141/14-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί « Ανά-
θεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλά-
δας».
7. Την αρ. 1604 (ΦΕΚ1807Β/25.07.2013) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, περί παροχής εξου-
σιοδότησης υπογραφής στους προϊσταμένους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
8. Την αρ. οικ. 110638/2648/1-10-2013 απόφαση περί ‘’Τροποποίηση της αρ. 4762/141/14-1-2013 από-
φασης «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 175/Β/31-1-2013)’’.
9. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α/11-3-2005, «περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον Ν. 3982 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011 «περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγ-
γελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
10. Το Ν. 4155/(ΦΕΚ120Α 29.05.2013), περί τροποποιήσεων των Ν. 3325/2005 και Ν. 3982 /2011».
11. Το Νόμο 6422/34, το από 15 Οκτ. 1922 Β.Δ., το από 16 Μαρτίου 1950 Β.Δ., όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το από 24 Νοεμβρίου 1953 Β. Διάταγμα. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19 / Α / 96) «Περί
συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενεργείας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης».
12. Την υπ. αριθμ. 483/35/Φ.15/2012 ΦΕΚ 158Β 3-2-2012 «καθορισμός τύπου δικαιολογητικών και διαδι-
κασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.
3982/2011».
13. Το Ν. 4014/2011 για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέ-
των σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος .
14. To N. 4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24 Α), περί « ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος » εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, «πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων» - εναρμόνιση με την Οδη-
γία 2008/99/ΕΚ, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
15. Την αρ. πρωτ. 2082/20-11-1995 απόφαση περί αδείας λειτουργίας διάρκειας 5 ετών.
16. Την αρ. πρωτ. 2747/10-9-2010 απόφαση περί προθεσμίας προς μεταφορά διάρκειας ενός έτους.
17. Την αρ. πρωτ. 3894/29-11-2011 απόφαση περί προθεσμίας προς μεταφορά (δεύτερη) διάρκειας ενός
έτους.
18. Την από 11-10-2013 κλήση σε απολογία για διακοπή λειτουργίας η οποία στάλθηκε με συστημένη
επιστολή (PD 138381170 GR) η οποία παρελήφθη στις 30-10-2013.
19. Την αρ. πρωτ. 6493/16-12-2013 απόφαση της υπηρεσίας μας περί οριστικής διακοπής της λειτουργίας
και σφράγισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου στη θέση ‘καραϊσκάκης΄ εν-
τός σχεδίου της Δ.Ε Αράχωβας Δήμου Αράχωβας – Αντίκυρας – Διστόμου Π.Ε Βοιωτίας ιδιοκτησίας
Γ.Π.Β.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ‘Η ΑΝΑΛΗΨΗ’.
20. Την αρ. πρωτ. 21/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με την οποία
απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής του Γ.Π.Β.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ‘Η ΑΝΑΛΗΨΗ’ που αφο-
ρούσε στην (19) σχετική.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Σφράγιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου στη θέση ‘καραϊσκάκης΄εντός
σχεδίου της Δ.Ε Αράχωβας Δήμου Αράχωβας – Αντίκυρας – Διστόμου Π.Ε Βοιωτίας ιδιοκτησίας «Γ.Π.Β.Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ‘Η ΑΝΑΛΗΨΗ’» ύστερα από την αρ. πρωτ. 21/2014 απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Η σφράγιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 19-12-2014 με την συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής
Αράχωβας. Ο Υπεύθυνος του ελαιοτριβείου θα πρέπει:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1. Να προετοιμάσει τους χώρους για την διεξαγωγή των εργασιών απομακρύνοντας χρήσιμα πράγματα
(παραγόμενα προϊόντα, εξοπλισμό, κτλ).
2. Να ορίσει φύλακα για την ασφάλεια όλων των χώρων και ειδικά την μη παραβίαση των σφραγίδων
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 227 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) σε προθεσμία 15
ημερών από την δημοσίευσή του ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της αφότου
έλαβε γνώση αυτής. Η προσφυγή ασκείται ενώπιων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρθ. 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143
Α/2011).
 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ


https://diavgeia.gov.gr

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τί έχει να πεί για το θέμα ο κ. Θωμάς Μπακάλης? Αν δεν κάνω λάθος είχε αναλάβει να λύσει το πρόβλημα της μετεγκατάστασης του λιοτριβιού στον ελαιώνα.... Τί έγινε στο μεταξύ???

Ανώνυμος είπε...

Ο κ Μπακάλης μαζί με τον Δικηγόρο Ανδρέου το είχαν αναλάβει τι έγινε ρε παιδιά ολόκληρος παραδοσιακός Ελαιώνας χωρίς λιοτρίβι???

Ανώνυμος είπε...

κατά πόσο είναι έγκυρο ένα επίσημο έγγραφο με λάθος ημερομηνία σφράγισης 19-12?

Ανώνυμος είπε...

η λάθος ημερομηνία σφράγισης είναι το Πέμπτη 19-12
φίλε '5 Δεκεμβρίου 2014 - 6:26 μ.μ.'
και είναι λάθος πως να το κάνουμε;;;;; να φέρουμε την Παρασκευή στη θέση της Πέμπτης;;;;;;;;
(για να προσέχεις και να μεταφέρεις σωστά τα όσα διαβάζεις άλλη φορά)

Ανώνυμος είπε...

Κατά τ άλλα κοιμήσου ήσυχος 6:26......... αφού η ημερομηνία σφράγισης είναι λάθος...... και μη χειρότερα!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα στη συντεχνία που κυβερνάει το Δήμο. Καλημέρα σε αυτούς που δεν κοιτάνε να συμμαζέψουν τα προσωπικά τους χρέη, αλλά βάλθηκαν να ……………… νοικοκυρέψουν το Δήμο. Μου θυμίζουν το Πασοκ και την ΝΔ που ενώ χρωστάνε σε ….. όσους μιλάνε Ελληνικά διαχειρίζονται το χρέος της Ελλάδας.
Για τα χάλια τη ελαιοτριβείου κύριοι υπεύθυνοι είναι η οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου και από κοντά η σημερινή.

Ανώνυμος είπε...

Το λιοτρίβι δεν κλείνει γιατί η ημερομηνία σφράγισης είναι λάθος και μην κατηγορείτε διοικήσεις και δήμο χωρίς αποδείξεις. Μην είστε κορόιδα και συ τσοπάνε μην διαδίδεις ανυπόστατες φήμες με λάθος ημερομηνία σφράγισης.