Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Δημοτικό συμβούλιο στον δήμο ΔΑΑ την τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             
      Π Ρ Ο Σ

                                                            -Τον κ. Δήμαρχο
                                                            -Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
                                                            -Τα Συμβούλια των Δημ. Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας
                                                            -Τον Προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας
                                                            -Τον Προΐστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας   
                                                            -Τον κ. Χ. Λαγογιάννη, εισηγητή
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Οκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. περί "Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της Δ.Α.Α. Α.Ε. για την χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 " {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. οικ. έτους 2010. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 3ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. οικ. έτους 2011. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. οικ. έτους 2012. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 5ο: Τροποποίηση πρ/σμου οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Β. ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ}
Θέμα 6ο: Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Α. του τέως Δήμου Αράχωβας από ορκωτούς λογιστές από 1/1/2007 έως τη μετατροπή της σε Κοινωφελή Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Ι. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Ενημέρωση για την υπό εκκαθάριση επιχείρηση του Δήμου με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 8ο: Μερική τροποποίηση της 146/2013 ΑΔΣ περί «Διόρθωση πίνακα στοχοθεσίας» για την αποστολή στοιχείων στο Παρατηρητήριο. {Εισηγητής: Γ. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 102.603,94 € από τακτική κατανομή μηνός Ιουλίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 102.603,94 € από τακτική κατανομή μηνός Αυγούστου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 47.020,00 € από ΣΑΤΑ 2013 (8η και 9η κατανομή) και κατανομή σε έργα. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ ποσού 183,90 € από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 6.100,00 € για προμήθεια αντλίας Βιιολογικού Σταθμού Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Διστόμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.207,80 € για καθαρισμό ρέματος στη θέση ΠΛΟΒΑΡΜΑ" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.207,80 € για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΓΑΝΤΖΕΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αποδοχή χρηματοσδότησης ποσού 19.509,69 € από ΥΠΕΣ (αρ. 27 του Ν. 3756/2009) και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 5.000,00 € για συντήρηση κι επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 9.000,00 € για μεταφορά μαθητών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 2.640,00 € για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο "ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 9.600,00 € για συντήρηση και επισκευή φρεατίων και εσχαρών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 24ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 9.600,00 € για συντήρηση υπονόμων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 25ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 24.600,00 € για αποκομιδή αδρανών υλικών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 26ο: Καθορισμός τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου   και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ- Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 27ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 3.000,00 € για μίσθωση μηχανημάτων για χωματουργικές εργασίες. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 28ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.456,78 € για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 29ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου (digea κ.λ.π.) {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 30ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου ΔΑΑ-ΔΕΠΟΔΑΘ-ΔΕΠΟΔΑΛ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ της 2ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Βοιωτίας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ- Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 31ο: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑ για προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 32ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 33ο: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας» και ορισμός υπολόγου {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 34ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας. {Εισηγητής: Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ}
Θέμα 35ο: Επιβολή ΤΑΠ στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. {Εισηγητής: Χ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ}
Θέμα 36ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 37ο: Διατύπωση γνώμης για την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. {Εισηγητής: Ι. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 38ο: Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας. {Εισηγητής: Π. ΛΟΥΚΑ-ΜΠΕΛΙΤΣΑ}
Θέμα 39ο: Διαχείριση κοινοχρήστων χώρων. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 40ο: Ενημέρωση επί ψηφισμάτων του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας περί: α. Αναβολής επιβολής ειδικού τέλους αποβλήτων από 1.1.2014, β. Αλλαγής εκλογικού νόμου αυτοδιοικητικών εκλογών, γ. Κατά του νεοναζισμού και του φασισμού (Δήμαρχος), δ. Για τα φαινόμενα απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ Σ'ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ 39 ΚΑΙ ΤΟ 40....ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ..!!
ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ "ΓΟΛΓΟΘΑ" ;;;

κάντο επιτέλους είπε...

φρέσκα νέα.ενα πολύ καυτό email που αφορά το θέμα της κδετπα αράχωβας έφτασε απόψε στους δημοτικούς συμβούλους.αποστολέας ο τέως πρόεδρος.δεν μπόρεσα να μάθω το περιεχόμενο αλλά πέσαν προβλέψεις για καταιγίδες την τετάρτη εναντίον του παραλιακού αντιδήμαρχου.ας κρατήσουμε μικρό καλαθι και βλέπουμε.καθαρισέ τους πρόεδρε και μείς μαζί σου.αλλά κάντο επιτέλους

Ανώνυμος είπε...

....ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΞΙΟΤΡΑΦΩΝ-"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ"....ΜΠΡΡΡΡΡΡ....!!!!

Ανώνυμος είπε...

οι σοσιαλιστες σαν του λογου σουειναι στη φυλακη,δεν προλαβαινουν να μαχαιρωθουν

Ανώνυμος είπε...

Ενταξει ειναι καλο παιδι ο Παναγιωτης ολοι αυτο ξερουμε στην Αραχωβα,
Αλλα ρε Τακη η το παιζεις ,,, η δεν καταλαβενεις τι σου γινεται ειναι δυνατον να κοιμασε ΑΚΟΜΗ?
Μπραβο Παναγιωτη εισαι και της εκκλησιας .
Για πες μας φιλε Τακη ποιο απ ολα τα εργα εχει γινει και αν ναι αν αυτη ειναι η πραγματικη του τιμη?
Εγω ουτε σχαρες ειδα καθαρες , ουτε δρομο στις Γατσες ειδα κ,τ,λ,

Κυριοι συμβουλοι καλο ψηφ

Ανώνυμος είπε...

ο αγωνας γιαννη και σταθη θα διακοπη στο πρωτο τεταρτο γιατι ο αλλος γιαννης κραταει ασσο στο μανικι...
μια δηλ. απο τα ιδια για συμψηφισμο...

προσοχη οι κυριες και οι κυριοι συμβουλοι στις αναμορφωσεις του πρ/σμου.εχει λαβρακι το παραγαδι.

τσοπανε ...χαλασες

Ανώνυμος είπε...

κυριες και κυριοι συμβουλοι....
μετα τα mail και τους συμψηφισμους της αδιαφανειας υπαρχουν και οι αναμορφωσεις του πρ/σμου οικ.ετους 2013.
οχι αλλες γαργαρες στην αδιαφανεια .....οχι αλλη σιωπη των αμνων

TOTIS είπε...

Αχος βαρεις ακουγετε
πολλα ντουφεκια πεφτουν
μητε σε γαμο πεφτουνε
μονο στο Δημαρχειο

Ο ενας κανει πολεμο
στον αλλον για τα χρεη
και εμεις ολοι το παιζουμε
ανετοι και ωραιοι

Μητε σε γαμο πεφτουνε
μονο στο Δημαρχειο
παρεα παν οι ορκωτοι
σαν Χιωτες δυο - δυο,

Ειχα και αλλα να σας πω
αλλα βαρει η καμπανα
μεσα στους κολπους της Α.Ε.Π
χανει... το παιδι τη μανα.

Νασαι καλα Τσοπανε μου
που μου εχεις δωσει… βημα
για της Α.Ε.Π τις... ¨ομορφιες¨
να γραψω …κιαλλο ποιημα.

ΤΟΤΙS είπε...

Τσοπανε μου τα σχολια
ολα εσυ ...να βαζεις
γιατι απ τ αλλα προβατα
χειροτερα διαβαζεις.

Ολοι εχουμε επωνυμα
ακομα... και η ανωνυμια
αλλο θα πει διαφανια
και αλλο αλαζονια.

Τσοπανε μου τα σχολια
εχουνε δωσει αξια
και στο δικο σου το μαντρι
μεγαλη.... σημασια

Γι αυτο να κατσεις φρονημα
κι ας εγινες ...λυκακι
κι αν σε πικραινει η κριτικη
κερναω και γλυκακι...

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ είπε...

ο συνδικαλας πηγε να κανει αντιπερισπασμο για το θεμα της αντικυρας ζητωνας ελεγχο για τη δετπα της αραχωβας.εκει ομως τα κανε μανταρα αφου θελοντας να κτυπησει το γνωστο διδυμο της κυριας με τον υποτακτικο τα μπερδεψε κι εβαλε μονο τους μηνες που ταν ο σταθης.ο τεως δεν ηθελε πολυ να τα παρει και με συνθημα(το χει στειλει) καθαρος ουρανος αστραπες δεν φοβαται ζητησε ολες τις περιοδους ορκωτους λογιστες.κι εδω αρχιζει ο μυλος.καποιοι(δημαρχος) θελουν να αποσυρθει το θεμα ,ο συνδικαλας κινδυνευει να διασυρθειαν γινει κατι τετοιο, κι ο τεως οπως ελεγε χθες βραδυ....γνωστος κολλητος του θα το παει στ ακρα γι ακρα.οποτε αποψε θα εχουμε μαχη.παντως η φραση --με παιρνε τηλ ,εβριζε τον δημαρχο,μου ζητουσε να τον ριξω και μολις εκλεινε το τηλ πηγαινε κι ελεγε στο δημαρχο,οι αλλοι σε σκαβουν,του τη χαρισα τοτε τωρα θα τον συντριψω---αποδιδεται στον τεως

Ανώνυμος είπε...

Επιτελους εργα στο διστομο στη τριετια . Εγινε ο πινακας ανακοινωσεων Μη ξεχασετε να βαλετε και μαρμαρινη πλακα εργα εργα εργα . βρε ουστ

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΠΕ
Τι εγινε με τις 36000 ευρω απο κατασχεση τον εργαζομενων στην αντικυρα γιατι μουγκα .Δεν ειναι για ενημερωση το θεμα αυτο ?.Τι γινεται με τα χρηματα που παιρνει ο υπαλληλος φαντασμα ποιος θα τα δωσει πισω ?Αληθεια σε ποιον ειναι προισταμενος?

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?
ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΑΜΕ. ΤΩΡΑ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑ.
ΠΟΙΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ??????

ΖΕΜΕΝΙΟΣ είπε...

TH ΘΕΣ ΝΑ ΕΓΙΝΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ.Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΩΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΣΤΑΘΗ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΗΤΑΝ ΑΡΑΧΩΒΙΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ.Μ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΑΜΕ,ΜΗΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΔΗΜΟΣ ΔΑΑ ΕΧΕΙ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ

ΛΑΚΚΑ είπε...

ολους......


Της ποπης εγινε χτες.
Δεν πρεπει να γραψω λεπτομερειες γιατι δεν κανει καλο στο δημο μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Απο τη μερα που παρακολουθω ισως το πιο απαδεκτο δημοτικο συμβουλιο.η νεα προεδρος ειχε χασε καθε ελεγχο και δεν ηξερε τι ελεγε.ο δημαρχος πεταξε το μπαλλακι στους συμβουλους για την πλατεια λακκας και την εκανε γαργαρα ενω οι αλλοι σφαζονταν.η προταση του μιχου πηρε 1 ψηφο,θωμας γιαννελος και σαμουηλ μονιμα μπερδεμενοι,ο τεως αφου ξεκοκαλιασε το μιχο.πηγε να το παιξει διαιτητης στο θεμα της πλατειας και μολις ειδε οτι δεν γινεται τιποτα αποχωρησε αθορυβα.ααα ξεχασα μιλησε κι ο αντιδημαρχος διστομου για την πλατεια της λακκας(οι ψηφοι των τσοπανηδων)ενω καποια σιγμη πεταχτηκε κι ο γνωστος γραφικος παραλιακος προεδρος αλλα κανεις δεν καταλαβε τι ελεγε.αυτη τη φορα η βαγγελιω ηταν θετικη παρουσια.ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΙΚΑ ΚΙ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ είπε...

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΔΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ...

αεπ είπε...

μπρε υψηλου επιπεδου πατριωτες αφου δεν σας παει τετοιο δημοτικο συμβουλιο γιατι δεν φανερωνοσαστε να διοικησετε εσεις να ησυχασουμε ολοι.ν αναλαβει το πασοκ του διστομου που εφτιαξε την ελλαδα,η τοπικη της νδ της αραχωβας που ειναι ολο δημοκρατια,οι πρωην δημαρχοι και κοινοταρχες που αφησαν τα χρεη.μπορει να ο ενας να ναι τα ζωα μου αργα κι ο αλλος εκρηκτικος αλλα εγω προτιμω πατσανταρα και γιαννελο που τουλαχιστον ξερω οτι δεν τα τρωνε.πτεραρχε ο βαλαουρας στα ειπε καλυτερα.ειχες συνεργατες καλους και τους καταντησες γλαστρες

Ανώνυμος είπε...

φιλε της αεπ ηλθε η ωρα να παμε και χωρις εσας.θα μας δεις συντομα.

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΟ http://distomo218.blogspot.gr/2013/10/blog-post_14.html ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΠΩΣ ΕΤΣΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ? ΓΙΑΤΙ ΔΟΘΗΚΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ? ΥΠΗΡΧΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΣ Η ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Η ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ? θΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ? ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΣ? ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

"...ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ...." ΤΑΔΕ ΕΦΗ: ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΣ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ" ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ....

ΕΙΣΤΕ ΑΣΟΒΑΡΟΙ είπε...


ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑΕΙ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ??ΣΕ ΠΟΙΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΑΖΕΙ ΘΕΜΑ ,ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ,ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ?????ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ....!! ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΕΤΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΙΖΕΙ.ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΕΙ ΤΗ ΜΠΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.ΑΙΝΤΕ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΦΥΓΕΤΕ

Ανώνυμος είπε...

Ωραίο το βιντεάκι ... Έτσι για να μη ξεχνάμε τι ψηφίσαμε !

χαιρεκακος είπε...

ρε παιδια δεν ειμαι κακος ανθρωπος αλλα ζω για τη μερα που θα παραδιδει ο πτεραρχος κι ο συνδικαλας στον τεως προεδρο.τι θριλλερ και χαζομαρες.το βιντεο της 20ετιας

georgiou speaking είπε...

georgiou speaking,,,,δεν εχει ξαναγινει αυτο που γινεται στο δημοτικο πρωταθλημα εν οψει εκλογων.η παλαι ποτε κραταια ΑΕΠ εχει γινει πλατανιας,φουντο για υποβιβασμο κατ ευθειαν,δεν εχει προπονητη δεν εχει παικτες.οι συριζαιοι που ακουγονται εχουν καλο ονομα για προπονητη τον εργατοπατερα αλλα παικτες για τα μπαζα,σαν να παει ο μουρινιο στη βεροια??γινεται δουλεια ρε παιδια.οι πασοκοι με σωτηριου κι οι δεξιοι διστομιτες με πανουργια μου θυμιζουν νικη βολου.τα τελευταια 20 χρονια προσπαθει να ανεβει κατηγορια αλλα δεν.... τι μας μενει ????η αρμαδα του τεως και των δικων του.βαρια ονοματα,παιχταραδες,με πολυ κοσμο απο πισω αλλα προτιμουν τ αποδυτηρια.δεν βλεπω ορεξη για γηπεδο.ειναι σαν την dream team των usa στην ολυμπιαδα.παιχταραδες,σοου,αλλα στους αγωνες βαρεμαρα.οποτε σουπα το πρωταθλημα....εκτος αν βρεθει καπετανιος στην αρμαδα που να χει ορεξη.λετε?????

προεδρικος είπε...

georgiou Η ΑΡΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ.ΝΑ ΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.ΤΟΥΣ ΑΦΗΜΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΚΥΛΟΠΝΙΓΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑ.ΟΤΑΝ ΕΛΘΕΙ Η ΩΡΑ ΘΑ ΜΠΑΡΚΑΡΕΙ.ΕΝΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ.ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΑΣ ΚΙ Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΟ.ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΑΝ ΤΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ.ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ ΑΥΤΟ.ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ.ΣΤΑ ΑΜΠΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Ανώνυμος είπε...

georgiou ξεχασες κατι.το χρυσο μεταλλιο κι ας βαριοταν η ντρημ τημ το πηρε

TOTIS είπε...

τι κανει τσιου - τσιου
ρωταω τον georgiou....

τι κανει ερι - ερι
και δεν ειναι τ αγερι;;;

τι κανει νταρι - νταρι
και δεν ειναι οι γλαροι;;;;

τι μας μενει απ ταλλα δυο
πες μας φιλε georgiou;;;;

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 είπε...

Ενα καλο εχουν οι εκλογες στα χωρια.Δινουν τροφη για συζητησεις και βρισκει ο κοσμος ευκαιρια να ξεχνιεται.Μη βλεπετε που δεν εκδηλωνεται κανεις.Ειναι στη πριζα ολοι και περιμενουν.Τωρα τελευταια στην αντικυρα εχουν να κανουν και με τον γιατρο που εχει αρχισει κι ονειρευεται δημαρχιες,ασχετα που δεν τον καταλαβαινει κανεις οταν μιλαει.ο σωτηριου θελει επισης αλλα δεν του βγαινουν τα κουκια.ο σταθας με τα κουτσα αλογα που κουβαλαει το φοβαται το κακο,ασε που καποιοι στην πλατεια δεν ξεχνανε πως κοιμηθηκε πασοκ ενα βραδυ και ξυπνησε συριζα το πρωι.ο γιαννης απο το τιποτα εγινε βουλευτης,σου λεει να τα χασω ολα και δικιο εχει.καποιοι αλλοι σκαλιζουν τον νομαρχιακο τεως συνδικαλιστη,ενω ο κυρ θανασης ριχνει συνεχεια γεφυρες στον πανω μαχαλα μπας και κανει την επιστροφη.ο πτεραρχος θυμιζει οχημα που χει μεινει.τον σπρωχνουν να κατεβει μπας και κρατησουν τους μισθους τους αλλα δεν τσουλαει με τιποτα,κι ο τεως προεδρος που ολοι τον θεωρουν φαβορι ασχολειται με τον παρνασσο και τον ρεμο.απο μικρος ηταν καλος στο σκακι ο σταθης .ο ψηλος που θα μπορουσε να ναι αποδεκτη λυση τρωει μοσχαρια στο λιβαδι,ο αργυρης εξαφανισμενος κι ο αλλος ο γιαννελος ο μηχανικος εχει αυτομπερδευτει που ανηκει.ΠΡΟΒΛΕΨΗ.Πριν εκδηλωθει ο τεως κανεις δεν φανερωνεται.

Ανώνυμος είπε...

ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 40%, ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 600 ΕΥΡΟ ΜΑΧΙΜUM(ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ), ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΛΟΙΟ Ν'ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ "ΨΩΝΙΑ".