Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α στις 24/1/2014Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             
                                                                                                                                                 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 24η Ιανουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Σύσταση επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 5ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήματος του εκκαθαριστή της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ για παράταση της εκκαθάρισης. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση εκθέσεως ελέγχου ορκωτών λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης χρήσης 2011. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.690,00€ για εργασίες ελαιοχρωματισμού αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 27.269,10€ για για συντήρηση λογισµικού υλικού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 52,69€ για δημοσίευση στα ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 200,00€ για εξόφληση Ν. Σαλαπατάρας & ΣΙΑ ΟΕ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 204,68€ για δημοσίευση στα ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 39,57€ για εξόφληση Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 298,00€ για συνδρομή στον ΟΔΗΓΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.476,80€ για πληρωμή ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 442,80€ για προμήθεια σχαρών από την IFAISTOS ART METAL. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 82.835,66€ για ξόφληση 1ου λογαριασμού της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου "Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων - έργα βελτίωσης υπαρχόντων" - Κλειστό Γυμναστήριο Αντίκυρας) {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 430,50€ για αμοιβή δικηγόρου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 432,96 για αμοιβή δικηγόρου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 14.796,00€ για εξόφληση τιμολογίου 17/2010 "Δοσομετρικά συστήματα & υγρά για ΜΕΑ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.719,50€ για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.836,06€ για προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 13.481,90€ για προμήθεια σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού για χοιρινά. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 24ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 14.022,00€ για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 25ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 20.000,00€ για οφειλή στον ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 26ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.207,80€ για το έργο «Καθαρισμός ρέματος "Πλόβαρμα» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 27ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.207,80€ για το έργο «Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας στη θέση Γάντζες». {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 28ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.280,00€ για οφειλές από μισθώματα κτιρίων αποθήκης για ΔΕ Διστόμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 29ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.110,20€ για αμοιβή για τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΤΑΛΑΝΤΟΝ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 30ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 31.557,95€ για εξόφληση οφειλής για δρομολόγια για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Δήμου Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 31ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 8.017,70€ για εξόφληση οφειλής για μεταφορά μελών του ΣΧΟ Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 32ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.962,77€ για εξόφληση οφειλής πρώην Δήμου Αράχωβας για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για το Βιολογικό Σταθμό. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.570,00€ από ΤΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 34ο: Αποδοχή χρηματοδότησης με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 και κατανομή στις σχολικές επιτροπές ποσού 56.045,43€ για θέρμανση σχολικών μονάδων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 35ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 22.600,00€ για αποκομιδή απορριμμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 36ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 500,00€ για εξόφληση οφειλής για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 37ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.856,60€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για τη μεταφορά μαθητών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 38ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.640,00€ από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 39ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.300,00€ από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 40ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70€ από ΚΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 41ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.980,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (13η εντολή 2013). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 42ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου και των νομικών του προσώπων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 43ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 44ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: Π. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 45ο: Διάθεση πίστωσης 300,00€ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 46ο: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θέμα 8
3690 ευρω για βαψιμο των αποδυτηρίων??????. για οσους γνωριζουν τα αποδυτηρια της αραχωβας είναι 2 κοντέινερ. Μονο 2 πραγματα μπορει να συμβαίνουν. Πρώτο, να ειναι φουσκωμένο έτσι ώστε με τα λεφτα αυτά να γινουν και κάποια άλλα πραγματα. Δεύτερον, να σας έπιασε ο εργολάβος κώτσους με την προσφορά του.
Και για τα 2 είστε υπόλογοι.
Αν ημουν εγώ δήμαρχος η αντιδήμαρχος η ακόμα και συμβουλος θα έβαζα ένα μπογιατζή να μετρήσει τα τετραγωνικά και να μου δώσει μια προσφορά. Μετά στο συμβούλιο θα ΖΉΤΑΓΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΉΣΟΥΝ ΠΏΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΎΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΌ.
Εχει καποιος το σθένος να το κάνει και μετα να εξηγησει δημόσια τι συμβαίνει????
Ποσες προσφορες πηρατε κυριοι και βρηκατε αυτη την πιο συμφέρουσα?

Θέμα 17
82.835,55 ευρω για 1ο λογαριασμο κλειστου γυμναστηριου Αντικυρας. Ποσους αλλους λογαριαμους να περιμενουμε.
Για το σταδιο της Αραχωβας που χειάζεται αμμεσα συντήρηση και βελτιωσεις και παίζει και ο Παρνασσός που είναι πρωτοπορος, εκτος απο τον ελαιοχρωματισμο αποδυτηριων γιατι δεν δινετε τιποτα αλλο????

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΑ 5 ΕΥΡΩ/Μ2 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ.
ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΝΑ ΒΑΨΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ 738 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ. 3690/5=738
ΠΟΤΕ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ ΤΟΣΟ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?
ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΑ ΤΟΣΑ ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΚΟΝΟΜΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ?

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΥΧΑΙΟ ΛΙΝΚ ΣΕ ΣΑΙΤ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

http://www.elaioxromatismoi-texnotropies.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΥΠΩΣΕ ΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ.

Ανώνυμος είπε...

Αντιπολίτευση υπάρχει σε αυτόν τον Δήμο? Μήπως γίνατε όλοι μια ευτυχισμένη συμπολίτευση?

Ανώνυμος είπε...

Μη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα γήπεδα του δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας απο την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας,Στερεάς στις 31/12/2013

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%996%CE%9C%CE%9F%CE%A110-0%CE%9D7

Ποιος θα πληρώσει τις @@λακίες των τέως κομματικών σωτήρων των χωριών μας για τα έργα αυτά;

ξεβρακωσε τους είπε...

Ρωτησα αθλητικο παραγοντα ποτε και που βαφτηκαν τ αποδυτηρια της Αραχωβας.μου πε ποτε!!!!!!!!!!κι οτι εμαθε οτι τα λεφτα αυτα ειναι για βαψιμο αλλης εργασιας στο χωρο του γυμνασιου.δεν φτανει τεως που δεν σου δωσαν φταγκο σε δουλευουνε κιολας.ξεβρακωσε τους

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ «Γλάστρες» έχω να σου πω ότι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για τον Λεόντιο είσαι εσύ, διότι αν δεν κάνω λάθος εσύ και οι όμοιοί σου τον προπηλακίσατε με τα λόγια, τον ξεφτιλίσατε, τον ειρωνευτήκατε, τον γελοιοποιήσατε, αφήσατε υπονοούμενα διάφορα για την καθαρότητα του, και στο τέλος του είπατε «καλός πολίτης». Αφήστε λοιπόν τώρα τα σάλια και τις κολοτούμπες που γνωρίζετε πολύ καλά να κάνετε.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΑΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΕΙ !!!!
ΕΜ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ!!!
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.
ΑΝΤΕ ΡΕ ΔΕ ΝΤΡΕΠΟΣΑΣΤΕ,ΠΕΤΑΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ