Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Επιτέλους ο δήμος ΔΑΑ ασχολείται με το ημιτελές Συνεδριακό - Πάρκινγκ

http://3.bp.blogspot.com/_gbsN8yG8kKw/TBcm3X4cu8I/AAAAAAAAAc4/5lOm2JCMl-E/s1600/synedriako.jpg
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 20/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ –
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Νοέμβρη του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας ύστερα από
την αριθμ. 9205 - 14/11/2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε στον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας
– Αντίκυρας κ. Ιωάννη Πατσαντάρα και σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
και στα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με την εγκύκλιο 49/2010 του ΥΠ.ΕΣ.
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΘΕΜΑ: «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων, συνεδριακού κέντρου
καταστημάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Αράχωβας
στην Αράχωβα»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρών ο Δήμαρχος και σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντες οι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Ευστάθιος Γιαννέλος (Πρόεδρος) 1) Γεώργιος Μπεζεντές
2) Ιωάννης Μίχος 2) Στέφανος Παπαϊωάννου
3) Δημήτριος Τσαφώνιας 3) Λεωνίδας Πράγιας
4) Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη 4) Παναγιώτης Παπαστάθης
5) Βασιλική Ζώη-Φανουράκη Οι οποίοι δεν προσήλθαν
6) Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Φωτίου αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
7) Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Ιωάννη
8) Παναγιώτης Οικονομάκης
9) Ελένη Σύρου
10) Σπυρίδων Κομνάς
11) Ιωάννης Ανδρίτσος
12) Γεωργία Ταγκαλάκη
13) Παναγιού Λουκά-Μπελίτσα
14) Νικόλαος Μπούρας
15) Γεώργιος Σαμουήλ
16) Νικόλαος Βαλαούρας
17) Θωμάς Γιαννέλος
18) Ευαγγελία Γρανιτσιώτη
19) Νικόλαος Δημάκας
20) Παναγιώτα Φουντά-Κοτρογιάννου
21) Ιωάννης Γαμβρίλης
22) Ιωάννης Πάστρας
23) Λουκάς Ζάκκας
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Λιάσκος Νικόλαος πρακτικογράφος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε έναρξη της Συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον
κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΑΔΑ: 45ΨΟΩ9Σ-ΙΙΜ
Αρ. Απόφασης : 227/2011
Το επενδυτικό σχέδιο ξεκίνησε με την αγορά οικοπέδου εμβαδού 2.752,00m2 από τον πρώην Δήμο Αράχωβας
(αποτελούμενο από ιδιοκτησία κληρονόμων Χαρίτου, ιδιοκτησία κληρονόμων Παπαστάθη και τμήμα-λωρίδα της Κ.ετ.Δ.)
όπου είναι πλέον κατασκευασμένο το κτηριακό συγκρότημα. Το τίμημα αγοράς του οικοπέδου πληρώθηκε μέσω
πιστώσεων του ΕΠΤΑ και ιδίων πόρων.
Το ΔΣ του πρώην Δήμου Αράχωβας ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 185/2004 απόφαση του την αρχιτεκτονική προμελέτη
και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ενώ με την υπ’ αριθμ. 293/2004 απόφαση την αναλυτική διακήρυξη του έργου
παραχώρησης το οποίο βάση της προμελέτης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 6.000.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 18%.
Το έργο παραχώρησης δημοπρατήθηκε την 16.12.2004 μετά από δημοσίευση της διακήρυξης σε τοπικά και εθνικά
έντυπα και ηλεκτρονικών αλλά και στο συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την
23.10.2004.
Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός διεξήχθη όπως προαναφέρθηκε την 16.12.2004 από 11μελής επιτροπή διαγωνισμού
η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Αράχωβας και
στη οποία κατατέθηκε μια μόνο προσφορά από την εταιρία Κ. Κουρτίδης Α.Ε..
Μετά από τέσσερις (4) συνεδριάσεις και αντίστοιχο αριθμό πρακτικών η επιτροπή διαγωνισμού κατέδειξε την εταιρία Κ.
Κουρτίδης Α.Ε. ως προσωρινό μειοδότη του έργου με ποσό προσφοράς 9.5000.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 18%. Η Επ.
Διαγωνισμού υπέβαλλε τα πρακτικά έγκρισης και αξιολόγησης στην Δημαρχιακή Επιτροπή του πρώην Δήμου Αράχωβας η
οποία και τα κατακύρωσε με την υπ’ αριθμ. 35/2005 απόφαση της.
Το 6ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθμ. 95/2005 πράξη του ενέκρινε τον διεθνή διαγωνισμό του έργου
και την 06.11.2005 στην Αράχωβα υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του πρώην Δήμου Αράχωβας και της Κ.
Κουρτίδης Α.Ε.
Η σύμβαση προβλέπει, διάρκεια παραχώρησης 25 ετών του ακινήτου ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Αράχωβας στον
Επενδυτή μετά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου και ετήσιο τίμημα 40.000,00 € με ετήσια αναπροσαρμογή
3% ενώ ορίζει διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου 24 μήνες από την ολοκλήρωση όλων των μελετών και την έκδοση όλων
των απαιτούμενων αδειών.
Το επενδυτικό σχέδιο έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 2804/31.07.2006 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πρώην ΝΑ. Βοιωτίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και έχει εκδοθεί και η
304/18.07.2007 οικοδομική άδεια.
Με την υπ’ αρίθμ. 69/2006 ΑΔΣ του πρώην Δήμου Αράχωβας εγκρίθηκε η υποκατάσταση της Κ. Κουρτίδης Α.Ε. με την
Aραχωβα Center Α.Ε. και υπέβαλλε νέα εγγυητική επιστολή ποσού 475,000,00€ της FIRST BANK υπέρ του πρώην Δήμου
Αράχωβας.
Διευθύνουσα υπηρεσία για την επίβλεψη του έργου ορίσθηκε η πρώην ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας με τον κ. Χ. Βαρουξή
υπεύθυνο για τα έργα πολιτικού Μηχανικού, τον κ. Δ. Ιωάννου για τα έργα Η/Μ και τον κ. Ν. Παπαδρόσο για τα έργα
θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων.
Η εγκατάσταση του εργολάβου για την κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του έτους 2007 όπου και
ξεκίνησαν οι εργασίες προσωρινών αντιστηρίξεων οι οποίες και περαιώθηκαν τον Ιούλιο του έτους 2008. Τον Αύγουστο
του έτους 2008 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού και μέχρι τα μέσα του έτους 2009 είχαν
ολοκληρωθεί οι περισσότερες οικοδομικές εργασίες. Οικοδομικές εργασίες συνεχίστηκαν και το έτος 2010 καθώς και
εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.
Στις 19.02.2010 πραγματοποιήθηκε διοικητική παραλαβή αυτοτελούς τμήματος – υπογείου χώρου στάθμευσης από
τους Χ. Βαρουξή, Δ. Ιωάννου, Ν. Μούργου, Ν. Παπαδρόσου και Κ. Τραμπάκουλου προς χρήση.
Με σχετική επιστολή την 28.7.2010 η Αράχωβα Center Α.Ε. έθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα όπως χωρική
διαφορά του οικοπέδου που παραχωρήθηκε, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου-πεζοδρόμια δημοτικές οδοί, θέματα
ανταγωνισμού σχετικά με το υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην θέση Κουκουβάγιες και θέματα οικονομικών εκκρεμοτήτων.
ΑΔΑ: 45ΨΟΩ9Σ-ΙΙΜ
Με σχετική επιστολή την 03.05.2011 ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας κάλεσε την ανάδοχο εταιρεία σε
συνάντηση για το θέμα και παροχή διευκρινήσεων η οποία δεν ανταποκρίθηκε.
Οικόπεδο Parking
Προκειμένου ο Δήμος Αράχωβας να παραχωρήσει στον ανάδοχο το οικόπεδο το 2005 με υπουργική απόφαση έγινε
παραχώρηση από το δημόσιο στο Δήμο Αράχωβα έκτασης 1.165,55τμ έναντι τιμήματος 215.852,23 ευρώ καταβλητέου σε
δόσεις μέχρι 30/12/2012.
Υπογράφηκε σύμβαση παραχώρησης 2.752,00τμ στον Ανάδοχο όπου ο Δήμος εγγυήθηκε ότι είναι κύριος όλης της
έκτασης.
Οι δόσεις δεν πληρώθηκαν από το δήμο στο δημόσιο, εκτός από δύο, με αποτέλεσμα η στη ΔΟΥ Λειβαδιάς και
κατόπιν ρύθμισης να οφείλονται από το δήμο μηνιαίες δόσεις 4.439,92 ευρώ με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα
καθυστέρησης.
Συνεπώς ο δήμος πρέπει οπωσδήποτε να αποπληρώσει το χρέος προς το δημόσιο
ή
να εκδοθεί νέα ΥΑ όπου θα "χαρίζονται" τα χρωστούμενα διότι ο νόμος προβλέπει παραχώρηση δημόσιας έκτασης είτε
δωρεάν είτε έναντι ανταλλάγματος.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Την ανάθεση του νομικού χειρισμού της υπόθεσης της σύμβασης παραχώρησης του οικοπέδου του Δήμου όπου
σήμερα στεγάζεται Parking και ημιτελής συνεδριακός χώρος σε δικηγορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα με αποδεδειγμένη
εμπειρία και εξειδίκευση σε δημόσιους διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις επιλογής του δημάρχου, με στόχο:
-Τη νομική υποστήριξη του Δήμου στο χειρισμό της σύμβασης με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, το οποίο μπορεί να
συνίσταται είτε σε συνέχιση της σύμβασης είτε στον τερματισμό αυτής.
- Την αποπληρωμή των δόσεων προς τη ΔΥΟ Λειβαδιάς.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδίως :
1. τη σοβαρότητα του θέματος
2. τη μη εμπρόθεσμη περάτωση του έργου,
3. τη γενικότερη παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο,
4. την αδικαιολόγητη έλλειψη ελέγχου και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου με αποτέλεσμα να
θίγονται συμφέροντα του Δήμου,
5. τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος
6. την εισήγηση του Δημάρχου,

7. τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 «Κ.Δ.Κ.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6/1959
Β.Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την ανάθεση του νομικού χειρισμού της υπόθεσης της σύμβασης παραχώρησης του οικοπέδου του Δήμου όπου
σήμερα στεγάζεται parking και ημιτελής συνεδριακός χώρος σε δικηγορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα με αποδεδειγμένη
εμπειρία και εξειδίκευση σε δημόσιους διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις επιλογής του δημάρχου, με στόχο:
1. Τη νομική υποστήριξη του Δήμου στο χειρισμό της σύμβασης με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, το οποίο
μπορεί να συνίσταται είτε σε συνέχιση της σύμβασης είτε στον τερματισμό αυτής.
ΑΔΑ: 45ΨΟΩ9Σ-ΙΙΜ
2. Τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των υπευθύνων σχετικά με τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου λόγω της
μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου, ήτοι εντός των συμβατικώς προβλεπόμενων ετών 2006-2008, αλλά και της
συνέχισής του, καθώς και σχετικά με κατασκευαστικές ατέλειες και ελλείψεις του έργου και λοιπές παραβιάσεις των όρων
της σύμβασης.
3. Την αποπληρωμή των δόσεων προς τη ΔΥΟ Λειβαδιάς.
Με την αποπληρωμή των δόσεων δεν συμφώνησε ο κ. Λουκάς Ζάκκας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 227/2011
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευστάθιος Γιαννέλος ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μίχος, Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη,
Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Φωτίου, Παναγιώτης Οικονομάκης,
Ελένη Σύρου, Σπυρίδων Κομνάς, Ιωάννης Ανδρίτσος,
Γεωργία Ταγκαλάκη, Παναγιού Λουκά-Μπελίτσα,
Στέφανος Παπαϊωάννου, Νικόλαος Μπούρας, Γεώργιος Σαμουήλ,
Νικόλαος Βαλαούρας, Λεωνίδας Πράγιας, Θωμάς Γιαννέλος,
Παναγιώτης Παπαστάθης, Ευαγγελία Γρανιτσιώτη, Νικόλαος Δημάκας,
Παναγιώτα Φουντά-Κοτρογιάννου, Ιωάννης Γαμβρίλης,
Ιωάννης Πάστρας, Λουκάς Ζάκκας,
Πιστό Απόσπασμα
Δίστομο 15 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

 http://et.diavgeia.gov.gr/f/Dimos_Distomo_Arahona_Antikyra

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΝ ΑΠΕΣΥΡΕΣ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ. Γ Ι Α Τ Ι ? ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ. ΚΑΚΩΣ ΤΗΝ ΑΠΕΣΥΡΕΣ.