Στην εξαιρετικά δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας στην Ελλάδα αναφέρεται η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αναλυτικά περιγράφοντας την επιδείνωση των δεικτών φτώχειας στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης σε….

όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης η Τράπεζας της Ελλάδος σημειώνει πως ενώ το ποσοστό φτώχειας για το έτος 2010 υπολογιζόμενο με το κατώφλι φτώχειας του έτους 2005 (60% του διάμεσου εισοδήματος του 2005 εκφρασμένου σε τιμές του 2010 με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή) ήταν 16%, το αντίστοιχο ποσοστό για το επόμενο έτος της έρευνας (2011) έφθασε στο 22,9%.
Με άλλα λόγια, μέσα σε ένα μόλις έτος στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης καταγράφηκε αύξηση της φτώχειας σε απόλυτους όρους κατά 6,9 εκατοστιαίες μονάδες (ή κατά 43,1%).
Ωστόσο, στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καταδεικνύουν πως ο δείκτες φτώχειας θα επιδεινωθούν.
Συγκεκριμένα η μισθολογική δαπάνη ανά μισθωτό, που περιλαμβάνει και τις εργοδοτικές εισφορές καθώς και τις δαπάνες για συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, εκτιμάται ότι μειώθηκε το 2012 κατά 6%.
Η μείωση των μέσων αποδοχών εκτιμάται ότι ήταν μεγαλύτερη στον επιχειρηματικό τομέα (-8,4% σε ονομαστικούς όρους, -9,3% σε πραγματικούς).
Αν ληφθεί υπόψη και η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας (της τάξεως του 2,2%), υπολογίζεται ότι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε για τρίτο συνεχές έτος: κατά 8% στο σύνολο της οικονομίας και κατά 12,1% στον επιχειρηματικό τομέα.
Η Τράπεζας της Ελλάδος αναμένει νέα μείωση στις ακαθάριστες ονομαστικές αποδοχές για το 2013, της τάξεως του 7,7%. Η τράπεζα εκτιμά ότι η μείωση αποδοχών στο δημόσιο το 2013 θα διαμορφωθεί στο 6,7%, θα ανέλθει στα επίπεδα του 10% στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις τράπεζες και στο μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα θα διαμορφωθεί στο 7,8%.
Όπως τονίζεται η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται να συνεχιστεί και το 2013 (κατά 7,3% στο σύνολο της οικονομίας και κατά 8% στον επιχειρηματικό τομέα), ενώ το 2014, καθώς θα αρχίζει η ανάκαμψη της οικονομίας, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ενδέχεται να αυξηθεί κατά 0,5% στο σύνολο της οικονομίας και κατά 1,8% στον επιχειρηματικό τομέα (χωρίς να αποκλείεται μείωσή του, εάν η παραγωγικότητα αυξηθεί περισσότερο από ό,τι τώρα προβλέπεται).
Η σωρευτική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την τριετία 2010-2012 εκτιμάται στο 10,9% για το σύνολο της οικονομίας και στο 16,1% για τον επιχειρηματικό τομέα. Η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την τριετία 2012-2014 αναμένεται να φθάσει το 17,6%.