Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Περί καθαριότητας

Έκανα τον κόπο να διαβάσω όλο τον κανονισμό καθαριότητας του δήμου μας. Στο τέλος κατέληξα ότι είναι ένας ιδανικός κανονισμός που μάλλον έχει αντιγραφεί από κάποιο πρότυπο που υπάρχει και αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου.
Αυτό που με ενοχλεί είναι αν κανείς από τους αρμόδιους έχει κάνει τον κόπο να τον διαβάσει και ακόμα περισσότερο να τον εφαρμόσει. Αν εφαρμόζονταν θα ζούσαμε σε μια ιδανική πόλη. Αναρωτιέμαι γιατί κάνουμε τον κόπο να βγάζουμε κανονισμούς που είτε δεν θέλουμε, είτε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε.. Αν έχετε υπομονή διαβάστε τον και πέστε μου αν έχετε ακούσει να έχει επιβληθεί ποτέ ποινή για κάποια από τις παραβάσεις που αναφέρονται σε αυτόν. Καλά τα μανιφέστα αλλά από ουσία τίποτα.
Ακολουθεί ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου μας. Έχει ενδιαφέρον, μην βαρεθείτε ,διαβάστε τον,


 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
Γενικές διατάξεις και έννοιες
Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεργασία πολιτών κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
Την τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Την σωστή διαχείριση των αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2


Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών και στη Δημοτική Αστυνομία.
Η τελευταία ή αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εξουσιοδοτούνται και είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων που αφορούν σε παραβάσεις και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Εσόδων) για την επιβολή των προστίμων.
Όλα τα πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου και κάθε άλλο όργανο, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν να συνδράμουν την πιο πάνω υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.
Στους ελέγχους που θα διενεργεί η Δημοτική Αστυνομία ή αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, μπορεί να συμπράττει με εκπρόσωπό της και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, σύμφωνα με την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως αναφέρονται στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 50910/2727/22-10- 2003 Κ.Υ.Α. και τις Αστικές διατάξεις ταξινομούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, και ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ.
Γενικά η ταξινόμηση των απορριμμάτων είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2003.
1.Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες,
καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιαδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα).
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες) όπως φάρμακα, σύριγγες, μπαταρίες κ.λ.π.
2.Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, υφάσματα) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β) Υπόλοιπα νοσοκομείων, μικροβιολογικών εργαστηρίων τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού του κοιμητηρίου.
δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
3.Τα τοξικά απόβλητα περιλαμβάνουν όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) τα οποία περιέχονται στην ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383 τ.Β΄/28-3-06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Δήμου
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται με βάση το πενθήμερο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων, με βάση τις ανάγκες της και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 3584/2007. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων, τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β,γ του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.), εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από της ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Το
Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων:
Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από τον Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.
4. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ημέρες πλυσίματος των κάδων, των οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.
5. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα σύμπτυξης σε ενιαίο πρόγραμμα των όσων αναφέρονται στη παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 4.
6. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας υγείας ή διακοπής λειτουργίας του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων, ο Δήμος μετά από ενημέρωση των δημοτών μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματα αποκομιδής, έως την επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης απορριμμάτων ή μέχρι να αρθούν τα έκτακτα μέτρα.
7. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Ά 114/2006) του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.).
8. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων (καιρικά φαινόμενα, απεργίες εργαζομένων κ.λ.π.).
9. Η προώθηση και εφαρμογή προγράμματος «διαλογή στη πηγή» για ανακύκλωση απορριμμάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
10. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ν. 3481/06 άρθρο 8 παρ. 1, γίνεται από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
11. Δεν υποχρεούται στο καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς ή στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και αρχαιολογικών χώρων για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογική Υπηρεσία.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα
Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ’ αυτούς που τα παράγουν.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1δ, 2δ, 2ε και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου, δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων, τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
ραδιενεργά απόβλητα
εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών
πόρων
απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων
καταλύτες αυτοκινήτων
ανακαινίσεις – αναπαλαιώσεις
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ……€ - ……..€
Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας – δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας.
Άρθρο 6
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.
2. «Καταστήματα – Επιχειρήσεις» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται σαν καταστήματα.
3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι είναι:
Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ, ο διαχειριστής.
Για τις ανώνυμες εταιρείες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος διοικητικού.
4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους.
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής, που ο Δήμος έχει
τοποθετήσει στο δρόμο τους ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει να τοποθετούνται στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης, που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή το κατάστημα, με βάση το πρόγραμμα «Ανακύκλωση» που εφαρμόζει κάθε φορά ο Δήμος.
Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλους ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες συσσωρευτές, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα άρθρα 2,5,7 και 10 από την Κ.Υ.Α 9268/469/07.
2. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τοποθετούνται υποχρεωτικά σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές τον αριθμό των οποίων καθορίζει η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας. Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος χορηγεί βεβαίωση κατασκευής εσοχής – εσοχών. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση (μόνιμης ή προσωρινής), κατάργηση, αλλαγή θέσης, ή συμπλήρωσης θέσεων τοποθέτησης καδών.
Η παρεμπόδιση τοποθέτησης – κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής, επισύρει πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ κάθε φορά. Η επικόλληση αυτοκόλλητων διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους επισύρει πρόστιμο 200,00€ για κάθε παράβαση.
3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους ……..€ για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από τον Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ.
4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος, ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται στον πλησιέστερο κάδο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δηλαδή ………€ η κάθε σακούλα εκτός κάδου σε μη επιτρεπτούς χώρους.
5. Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market κ.λ.π.) ή όσα καταστήματα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίμματα, υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων – χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο από …….€ έως …….€ και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.
Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία νέα καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμπιεστή.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα
1.Τα απορρίμματα αυτά, δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των
υπευθύνων, με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην τοποθετούν ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο, αλλά μόνον νωρίς το πρωί του προγραμματισμένου δρομολογίου (εκτός αν τηλεφωνικώς ενημερωθούν για αλλαγή ημέρας ή ώρας) και να τα εναποθέτουν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνει δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιμο ύψους …….€ έως ……€.
2.Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.. Θα τοποθετούνται δε στο πεζοδρόμιο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων το βράδυ ή μια ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο ύψους ……€ έως …….€.
3.Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, χλοοτάπητα κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο ……..€ έως …….€.
υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Δεν τοποθετούνται από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο …….€ έως ……..€.
Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα, ενώ απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ……€ έως …….€. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1. Στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού ( βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα ), περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν:
α) Την υποχρέωση να καταβάλλουν, αν έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ του Δήμου, ειδικό τέλος αποκομιδής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος.
β) Τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1 και
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., υποχρεούνται να μεταφέρουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα, μετά από συνεννόηση με τη Υπηρεσία Καθαριότητας, στο χώρο της μεταφόρτωσης του Δήμου και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού ( ……€ έως …….€ ).
3. Για τα απόβλητα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2β ), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται :
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π. ) σε ειδικούς κάδους.
β) για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.
γ) να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ……€ έως ……€
4. Τα απορρίμματα των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων
Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου
κ.λ.π., που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.
Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
5. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λπ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές, καθόσον ο Δήμος έχει περιορισμένη δυνατότητα αποκομιδής.
Στην περίπτωση που παραμένουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των
πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου ύψους ………€ έως ……..€
Στην περίπτωση που επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα,
πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Οι εργασίες αυτές απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν 1832/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από …….€ έως ……..€ ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών απορριμμάτων την σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.
Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χρώματα, λάδια κ.λ.π.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ……€ - …….€. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών, σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρουν πρόστιμο ……..€ - ………€.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν
μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου
Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιμο από ………€ έως ………€.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις υπεύθυνων σχετικά με την ανακύκλωση
1. Επειδή στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, για την ανάκτηση και ανακύκλωση πρώτων χρήσιμων υλών, οι υπεύθυνοι του προγράμματος αλλά και όλοι οι κάτοικοι, οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα:
Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που έχουν σαν πρώτη ύλη το γυαλί, χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο και πλαστικό, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης.
Στις επιχειρήσεις όπου οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του Παρόντος, και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
Την προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται στο Ν. 2939/01 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους.
2. Ο Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας ο οποίος εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης, υποχρεούται στην:
γνωστοποίηση στους κατοίκους με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα για την ύπαρξη του προγράμματος ανακύκλωσης.
ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση.
ενίσχυση και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Σχετικά με τους κάδους ανακύκλωσης:
Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς συλλογή ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.2 του παρόντος. Απαγορεύεται η ρίψη μέσα στους κάδους ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλητο καθώς και η ρίψη αστικών απορριμμάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα οικιών, καταστημάτων κ.τ.λ.. Επίσης απαγορεύεται η ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο …….€ - …….€
4. Τα δημοτικά απόβλητα που περιγράφονται στο Ν. 2939/2001 ως ‘’άλλα προϊόντα’’ δηλαδή τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων,
ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης κ.α. υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση. Για όσα από τα προαναφερόμενα υλικά υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απαγορεύεται να ρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων και καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του νόμου 2939/2001.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο …….€ - …….€
5. Ειδικά για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ισχύουν τα ακόλουθα:
Κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 117/2004, Παράρτημα ΙΑ και ΙΒ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 15/2006, οφείλει να συνδράμει στην ανακύκλωσή τους. Αυτοί μπορούν είτε να τα μεταφέρουν οι ίδιοι για απόρριψη στα Δημοτικά Σημεία Συλλογής είτε να ενημερώσουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. Η απομάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών.
6. Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις πεζών
Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ΄ οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ……..€.
Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους στους δρόμους και στις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόμο από οχήματα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ……..€.
Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο ……..€.
 Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο ……..€.
Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων,
βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
Άρθρο 13
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως καφενεία, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, περίπτερα, καντίνες και συναφή καταστήματα(αναψυκτικά πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό με την Υπηρεσία Καθαριότητας
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ……..€ έως …….. €. Σε περίπτωση υποτροπής αναιρείται η άδεια λειτουργίας.
Για την καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ευθύνονται οι διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και να αποδίδουν μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ……..€ έως ………..€.
Επιπλέον όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης οφείλουν να τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την καθαριότητά τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο ………€ έως ………. € και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια.
Αρθρο 14
Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
1.Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές, αγορές, εμποροπανηγύρεις κ.λ.π), καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες(μόνιμες ή αυτοκινούμενες)οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό να συλλέγουν κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους ή σε συγκεκριμένο σημείο που τους έχει υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας.
Οι αδειούχοι μικροπωλητές οφείλουν να διευκολύνουν την αρμόδια υπηρεσία
καθαριότητας.
Οι αδειούχοι πωλητές οφείλουν να διευκολύνουν την αρμόδια υπηρεσία στον γενικό καθαρισμό, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της και να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο στην εκτέλεση του έργου της.
2.Επίσης υποχρεούνται να διαθέτουν χημικές τουαλέτες και να μεριμνούν για την απομάκρυνση αυτών αυθημερόν.
Σε περίπτωση υπέρμετρης καθυστέρησης θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους …….€.
3.Ειδικά οι πωλητές νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλουν να φροντίζουν ώστε: τα νερά, που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε ειδική κλειστή δεξαμενή. Η απόρριψη των υγρών στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται σύμφωνα με την Α1β/8577/83 άρθρο 46.
Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους και επιβάλλει πρόστιμο ύψους ……€ έως ……€. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για δεύτερη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της αδείας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά από την υπηρεσία που την έχει χορηγήσει. Παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές στις λαϊκές αγορές ή εμποροπανηγύρεις τιμωρείται με πρόστιμο …..€ έως ……€ και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινόχρηστων χώρων».
Άρθρο 15
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που λαμβάνει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται κατά των υπευθύνων, πρόστιμο από …….€ έως …….€, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων, προς τη μεριά του δρόμου που εμποδίζει την μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο …….€.
Άρθρο 16
Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση από ιδιώτες επαγγελματίες & εμπορικές επιχειρήσεις
Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων (φειγ-βολάν), η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (σε
τοίχους, κάδους απορριμμάτων, κολώνες, δέντρα, παραδοσιακά κτίρια, κτίρια Δημοσίου, κ.λ.π.). Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται πρόστιμο από ……€ έως ……..€, τόσο στο διαφημιστή όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης.
Στις εταιρείες διαφήμισης που ρυπαίνουν με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π., επιβάλλεται πρόστιμο από …….€ έως ………€.
Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση (επιγραφές) που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν 1900/90 και 2130/93 και τροποποιείται με το άρθρο 25 παρ. 4 του Ν 2753/99, γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 2946/2001. Υπαίθριες διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινόχρηστους χώρους και δεν καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο. Ο τύπος το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιγραφών καθορίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ανάλογα με το χώρο που θα τοποθετηθούν (παραδοσιακοί οικισμοί κ.λ.π.)
Άρθρο 17
Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι εγκαταστάσεων κτιρίων, πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος μπορεί να παρέμβει, μετά όμως από σχετική προειδοποίηση της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφερειακής Διοίκησης ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και εντολή Εισαγγελέα, να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού στους ιδιοκτήτες ή στους υπευθύνους και να επιβάλλει πρόστιμο …….€.
Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης στην περίπτωση ρύπανσης μνημείων αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνων κ.λ.π., θα επιβάλλεται και πρόστιμο ……..€ - …….€. Τα πρόστιμα θα τριπλασιάζονται εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.
Άρθρο 18
Ζώα (συντροφιάς και αδέσποτα)
Δεν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό. Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώρους. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν.
Η υπεύθυνοι των καταστημάτων εστίασης, κρεοπωλείων, εμπορίας τροφίμων και συναφών δραστηριοτήτων πρέπει να μεριμνούν ώστε τα απορρίμματά τους να μην εκτίθενται σε αδέσποτα.
Άρθρο 19
Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση εκατό
μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους οικοπεδούχους για την περίφραξη, τον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους και να καταλογίσει τα έξοδα και επιπλέον πρόστιμο ………€ στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους.
Άρθρο 20
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά.
Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο, με βάση σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, μαζί με πρόστιμο ύψους ……..€ έως ……..€.
Άρθρο 21
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2στ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισμού, μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλείται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.
Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο …….€, πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο Δήμος δικαιούται για τη μεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.
Άρθρο 22
Μηχανικό σάρωμα οδών
Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλελειμμένα) αυτοκίνητα, ο Δήμος θα ενημερώνει δύο μέρες νωρίτερα ώστε να μην παρκάρουν αυτοκίνητα για δύο ώρες περίπου, προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη ημέρα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο …….€
Άρθρο 23
Οικοδομικές εργασίες
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο και γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά.
Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών, με
τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές κ.λ.π.) εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.
Άρθρο 24
Γενική διάταξη
Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή.
Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τότε που έλαβαν βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε τρεις ημέρες στην Ειδική Υπηρεσία του Δήμου που βεβαίωσε την παράβαση. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες, διαγράφεται ή αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου.
Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες, από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη, σύμφωνα με Κ.Δ.Δ. (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας). Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
Τα πρόστιμα που προβλέπονται αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 1
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές κ.λ.π.) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων.
Άρθρο 2
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
 αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας
 πινακίδα που προβλέπεται το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία
εκδόσεως της
άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο.
Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95).
Άρθρο 3
Σε περίπτωση που ζητήσουν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.
Άρθρο 4
Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή
προστίμων, την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
Άρθρο 5
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια στο Αστυνομικό Τμήμα
β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες.
Αν αυτές τοποθετηθούν χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο …..€ έως …….€. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.
γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π.& Δ. ποσού 65,00 € ανά μέτρο μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ( π.χ. μπάζα, τσιμέντα, στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π. ). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 6
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους, από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά και να καλύπτονται με μουσαμά, ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα.
Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του δεκαημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο ………€ έως ………€. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης.
Οι ιδιωτικοί κάδοι που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα, ύστερα από άδεια του Δήμου, θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρείες που τα ενοικιάζουν πριν υπερχειλίσουν και δημιουργήσουν προβλήματα καθαριότητας.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από ……€ - …….€.
Άρθρο 7
Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος. Τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο …….€ έως ……..€
Άρθρο 8
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) ή ιδιωτικές εταιρείες για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νομούς περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λπ.).
Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά τη λήξη του έργου και εντός τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν το χώρο στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα.
Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών, εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 9
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και του 8 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89) ……..€ έως ……..€ εφόσον από τις διατάξεις ντου παρόντος δεν προβλέπονται διαφορετικά ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).
Κανονιστική Διάταξη
Υποχρεώσεις πολιτών, καταστημάτων, κέντρων υγείας, ιατρείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λ.π .
1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους.
2. Να μην τοποθετηθούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεμάτος να τοποθετούνται στο πλησιέστερο ελεύθερο κάδο.
3. Τα μεγάλα καταστήματα υποχρεώνονται να προμηθευτούν συμπιεστές χαρτιών και απορριμμάτων.
4. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία καθαριότητας.
5. Καταστήματα – Γραφεία να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια – ξυλοκιβώτια στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μια ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες.
6. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π.
7. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια.
8. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα στα πεζοδρόμια.
9. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν μόνο τα μη τοξικά απορρίμματα. Τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα.
10. Να μην ρυπαίνουν (χώματα, λάδια κλπ) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα αδρανή υλικά από εκσκαφές – κατεδαφίσεις κ.λ.π.
α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους.
β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα – άλση – ρέματα κ.λ.π.).
γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.
11. Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα – λύματα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια.
12. Οι δημότες να βάζουν στα καλάθια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους.
13. Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες και να μην ρίχνουν νερά στους δρόμους, να μη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα περιττώματα των οικόσιτων ζώων.
14. Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.)
15. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών, εμποροπανήγυρης και άλλων αγορών και να μην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας.
16. Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.
17. Να μην ρυπαίνουν με φειγ-βολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π. την πόλη.
18. Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλες, σκισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.
19. Να μην παρκάρουν δίπλα στους κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά φορτίου.
20. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, παρκινγκ.).
21. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
22. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου.
23. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
24. Να μην παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.
25. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου οδοστρώματος, (ύστερα από άδεια του Δήμου).
26. Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά.
27. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π. και να μην δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας από την υπερχείλιση των ιδιωτικών ειδικών κάδων για μπάζα, που έχουν τοποθετηθεί με άδεια του Δήμου.
28. Να μην ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, τοίχους, κάδους απορριμμάτων, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πρασίνου κ.λ.π.
29. Πρόστιμα θα επιβάλλονται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη.
Συνοπτικός πίνακας προστίμων
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1.
Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο.
…….€
2.
Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών, αφισών και αναγραφή συνθημάτων σε κάδους, οδοδείκτες, σήματα κ.ο.κ.
……€
3.
Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες)
…….€ για κάθε σακούλα
Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και
4.
λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα καταστήματα.
……..€ - ………€
5.
Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.
……………€ - ………€
6.
Εγκατάλειψη κιβωτίων ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από Γραφεία καταστήματα οικίες από οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα.
………..€ - ………€
7.
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα ή συσκευασμένα σε κοινόχρηστους χώρους – νησίδες.
………….€ - ……….€
8.
Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος
……….€ - ………€
9.
Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων
………….€ - ………..€
10.
Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς.
…………€ - ……….€
11.
Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων αδρανών υλικών επί του πεζοδρομίου (κατεδαφίσεις, εκσκαφές) για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών.
……….€ - ………..€
12.
Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων κ.λ.π. Σε περίπτωση που τα μπάζα απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.
…………€ - …………€
13.
Ρίψη μπαζών, λαδιών συνεργειών, εστιατορίων κ.λ.π. σε κάδους απορριμμάτων και ρύπανση πεζοδρομίων ή οδοστρώματος με χώματα, λάδια κ.λ.π.
…………..€ - ……………€
14.
Εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
…………€ - ………….€
15.
Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
………….€- ………….€
16.
Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου.
…………€
α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου
……………€ - …………€
β) Ρύπανση από λάδια αυτοκινήτων
………€
γ) Ρύπανση από πλύσιμο αυτοκινήτων και γενικά από απόπλυτα
…………..€
δ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα
…………..€
17.
Ρίψη μέσα στους κάδους ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό
…………….€ - …………..€
που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλητο.
18.
Ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
……….€ - …………€
19.
Ρίψη υλικών για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε κάδους απορριμμάτων.
……………€ - ……….€
20.
Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους.
…………€ - ………€
21.
Ακαθάριστα ή έλλειψη σταχτοδοχείων δαπέδου στις εισόδους και εξόδους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
………€ -……..€ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας
22.
Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου.
……..€ -……..€ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας
23.
Χημικές τουαλέτες που παραμένουν πέραν του τέλους λειτουργίας λαϊκής αγοράς.
……………€
24.
Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π.
………€ - ………€
25.
Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π.
………€ - ……….€ σε διαφημιζόμενο και διαφημιστή
26.
Ρύπανση από εταιρείες διαφημίσεις γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.
…………€ - ………€
27.
Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους ή εναπόθεση υλικών με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
………..€
28.
Μη καθαρισμός ελευθέρων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.)
…………..€
29.
Ακαθάριστα ή μη αποψιλωμένα οικόπεδα.
………….€ και καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού
30.
Ρύπανση από μεταφορά ξηρού ή υγρού φορτίου.
…….€ - ………..€
31.
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
…………..€
32.
Στάθμευση σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί.
………..€
33.
Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών ή μηχανημάτων από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
……….€ -………..€
α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
………….€ - …………€
β) Υπερχείλιση ιδιωτικών ειδικών κάδων για μπάζα
………….€ - ……………..€
34.
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λ.π.
Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο ………€ - ……..€. Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται καταστροφή των χώρων αυτών
35.
Ρύπανση χώρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων
………….€ -…………..€
36.
Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη.
***όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ποσό προστίμου ή τέλους θα το εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 Ν. 3852/2010).
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.Οδηγία 75/422 της ΕΕ, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της.
2.Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κατάληψη πεζοδρομίων), με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
3.Το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 (για εναπόθεση υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις).
4.Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», με τις τροποποιήσεις τους.
5.Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
6.Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο) με τις τροποποιήσεις του.
7.Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
8.Π.Δ. 283/1985 (ΦΕΚ 106 Α'-Διορθ.σφαλμ. στα ΦΕΚ 9 Α'/7-2-86 και ΦΕΚ 82 Α'/20-6-86): «Ποινικός Κώδικας», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
9.Τα άρθρα 77 - 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Δ.Κ.Κ.».
10.Αστυνομική Διάταξη υπ. αριθ. 6/1996: 1023/2/37/1996 (ΦΕΚ 1028 Β΄/1996): «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».
11.Υγειονομική διάταξη Υ 1β/2000/1995.
12.Υ.Α. αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ-526 Β): «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων
ή/ και ποτών», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της
13.Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162 Α/2.8.2006): «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
14.ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β΄ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
15.ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 383) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
16.ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄ 287/2-3-07): «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
17.ΚΥΑ ΗΠ/37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β΄/1-10-03): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»
18.Οδηγία 2008/98/ΕΚ της ΕΕ.
19.Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτική Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»
20.Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων».
21.Ν. 2323/95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
22.Π.Δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
23.Aριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ'): «Κτιριοδομικός Κανονισμός».
24.Ν. 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 191/03): «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
25.Π.Δ. 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 Δ΄): «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας».
26.Το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008): «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
27.N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
28.α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια».
β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων».
γ) Π.Δ. 115/2004 «Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές».
δ) Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής».
ε) Π.Δ. 117/2004 «Ηλεκτρισμός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 15/2006.
29. N.3170/2003 (ΦΕΚ 191/29.07.2003 τεύχος Α΄): «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Οικονομάκης και είπε τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με την 32/2012 απόφασή της εισηγείται τον καθορισμό
προστίμων κ.λ.π. στον κανονισμό καθαριότητας, όπως παρακάτω:
Συνοπτικός πίνακας προστίμων
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1.
Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο.
400,00€
2.
Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών, αφισών και αναγραφή συνθημάτων σε κάδους, οδοδείκτες, σήματα κ.ο.κ.
200,00€
3.
Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες.
15,00€ για κάθε σακούλα
4.
Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα καταστήματα.
150,00€ - 600,00€
5.
Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.
60,00€ - 600,00€
6.
Εγκατάλειψη κιβωτίων ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από Γραφεία καταστήματα οικίες από οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα.
60,00€ - 600,00€
7.
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα ή συσκευασμένα σε κοινόχρηστους χώρους – νησίδες.
60,00€ - 120,00€
8.
Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος
90,00€ - 150,00€
9.
Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων
60,00€ - 600,00€
10.
Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς.
300,00€ - 1.500,00€
11.
Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων αδρανών υλικών επί του πεζοδρομίου (κατεδαφίσεις, εκσκαφές) για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών.
150,00€ - 1.500,00€
12.
Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων κ.λ.π. Σε περίπτωση που τα μπάζα απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.
600,00€ - 1.500,00€
13.
Ρίψη μπαζών, λαδιών συνεργειών, εστιατορίων κ.λ.π. σε κάδους απορριμμάτων και ρύπανση πεζοδρομίων ή οδοστρώματος με χώματα, λάδια κ.λ.π.
90,00€ - 300,00€
14.
Εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
500,00€ - 2.000,00€
15.
Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
600,00€- 6.000,00€
16.
Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου.
15,00€
α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου
400,00€ - 800,00€
β) Ρύπανση από λάδια αυτοκινήτων
150,00€
γ) Ρύπανση από πλύσιμο αυτοκινήτων και γενικά από
50,00€
απόπλυτα
δ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα
100,00€
17.
Ρίψη μέσα στους κάδους ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλητο.
100,00€ - 200,00€
18.
Ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
100,00€ - 200,00€
19.
Ρίψη υλικών για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε κάδους απορριμμάτων.
100,00€ - 200,00€
20.
Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους.
150,00€ - 300,00€
21.
Ακαθάριστα ή έλλειψη σταχτοδοχείων δαπέδου στις εισόδους και εξόδους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
100,00€ -200,00€ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας
22.
Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου.
150,00€ -300,00€ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας
23.
Χημικές τουαλέτες που παραμένουν πέραν του τέλους λειτουργίας λαϊκής αγοράς.
600,00€
24.
Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π.
90,00€ - 500,00€
25.
Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π.
150,00€ - 6.000,00€ σε διαφημιζόμενο και διαφημιστή
26.
Ρύπανση από εταιρείες διαφημίσεις γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.
900,00€ - 6.000,00€
27.
Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους ή εναπόθεση υλικών με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
150,00€
28.
Μη καθαρισμός ελευθέρων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.)
150,00€
29.
Ακαθάριστα ή μη αποψιλωμένα οικόπεδα.
150,00€ και καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού
30.
Ρύπανση από μεταφορά ξηρού ή υγρού φορτίου.
30,00€ - 150,00€
31.
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
150,00€
32.
Στάθμευση σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει
90,00€
ότι θα καθαριστεί.
33.
Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών ή μηχανημάτων από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
150,00€ -3.000,00€
α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
150,00€ - 300,00€
β) Υπερχείλιση ιδιωτικών ειδικών κάδων για μπάζα
100,00€ - 200,00€
34.
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λ.π.
Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστα-σης θα επιβάλλεται και πρόστιμο 150,00€ - 1.500,00€. Τα πρόστι-μα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται καταστροφή των χώρων αυτών
35.
Ρύπανση χώρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων
500,00€ -1.000,00€
36.
Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
το άρθρο 73, παράγραφος 1, περίπτωση Βv) του Ν.3852/2010,
το άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ζ) του Ν.3852/2010,
την 2/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
την 32/2012 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής
Τις διατάξεις του αρ 66 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 όπως ισχύει
Την εγκύκλιο 49/23-11-2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ
Την εγκύκλιο 41/14-6-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
Το αριθμ. 49226/20-10-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού
Άρθρο 2: Η Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του Δήμου
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα
Άρθρο 6: Χώροι Παραγωγής Απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την Ανακύκλωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις πεζών
Άρθρο 13: Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς
Άρθρο 14: Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
Άρθρο 15: Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
Άρθρο 16: Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση από ιδιώτες επαγγελματίες & εμπορικές επιχειρήσεις
Άρθρο 17: Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Άρθρο 18: Καθαριότητα οικοπέδων
Άρθρο 19: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
Άρθρο 20: Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ.
Άρθρο 21: Μηχανικό Σάρωμα Οδών
Άρθρο 22: Οικοδομικές Εργασίες
Άρθρο 23: Γενική Διάταξη
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Κ.Λ.Π.
-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
Γενικές διατάξεις και έννοιες
Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεργασία πολιτών κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
Την τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Την σωστή διαχείριση των αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών και στη Δημοτική Αστυνομία.
Η τελευταία ή αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εξουσιοδοτούνται και είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων που αφορούν σε παραβάσεις και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Εσόδων) για την επιβολή των προστίμων.
Όλα τα πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου και κάθε άλλο όργανο, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν να συνδράμουν την πιο πάνω υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.
Στους ελέγχους που θα διενεργεί η Δημοτική Αστυνομία ή αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, μπορεί να συμπράττει με εκπρόσωπό της και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, σύμφωνα με την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως αναφέρονται στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 50910/2727/22-10- 2003 Κ.Υ.Α. και τις Αστικές διατάξεις ταξινομούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, και ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ.
Γενικά η ταξινόμηση των απορριμμάτων είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2003.
1.Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς
χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιαδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα).
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες) όπως φάρμακα, σύριγγες, μπαταρίες κ.λ.π.
2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, υφάσματα) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β) Υπόλοιπα νοσοκομείων, μικροβιολογικών εργαστηρίων τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού του κοιμητηρίου.
δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Τα τοξικά απόβλητα περιλαμβάνουν όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) τα οποία περιέχονται στην ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383 τ.Β΄/28-3-06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Δήμου
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται με βάση το πενθήμερο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων, με βάση τις ανάγκες της και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 3584/2007. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων, τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β,γ του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.), εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από της ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων:
Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από τον Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.
4. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ημέρες πλυσίματος των κάδων, των οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.
5. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα σύμπτυξης σε ενιαίο πρόγραμμα των όσων αναφέρονται στη παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 4.
6. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας υγείας ή διακοπής λειτουργίας του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων, ο Δήμος μετά από ενημέρωση των δημοτών μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματα αποκομιδής, έως την επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης απορριμμάτων ή μέχρι να αρθούν τα έκτακτα μέτρα.
7. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Ά 114/2006) του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.).
8. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων (καιρικά φαινόμενα, απεργίες εργαζομένων κ.λ.π.).
9. Η προώθηση και εφαρμογή προγράμματος «διαλογή στη πηγή» για ανακύκλωση απορριμμάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
10. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ν. 3481/06 άρθρο 8 παρ. 1, γίνεται από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
11. Δεν υποχρεούται στο καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς ή στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και αρχαιολογικών χώρων για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογική Υπηρεσία.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα
Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ’ αυτούς που τα παράγουν.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1δ, 2δ, 2ε και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου, δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα
μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων, τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
ραδιενεργά απόβλητα
εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών
πόρων
απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων
καταλύτες αυτοκινήτων
ανακαινίσεις – αναπαλαιώσεις
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 600,00€ - 6.000,00€
Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας – δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας.
Άρθρο 6
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.
2. «Καταστήματα – Επιχειρήσεις» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται σαν καταστήματα.
3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι είναι:
Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ, ο διαχειριστής.
Για τις ανώνυμες εταιρείες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος διοικητικού.
4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους.
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής, που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει
να τοποθετούνται στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης, που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή το κατάστημα, με βάση το πρόγραμμα «Ανακύκλωση» που εφαρμόζει κάθε φορά ο Δήμος.
Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλους ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες συσσωρευτές, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα άρθρα 2,5,7 και 10 από την Κ.Υ.Α 9268/469/07.
2. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τοποθετούνται υποχρεωτικά σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές τον αριθμό των οποίων καθορίζει η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας. Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος χορηγεί βεβαίωση κατασκευής εσοχής – εσοχών. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση (μόνιμης ή προσωρινής), κατάργηση, αλλαγή θέσης, ή συμπλήρωσης θέσεων τοποθέτησης καδών.
Η παρεμπόδιση τοποθέτησης – κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής, επισύρει πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ κάθε φορά. Η επικόλληση αυτοκόλλητων διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους επισύρει πρόστιμο 200,00€ για κάθε παράβαση.
3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 15,00€ για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από τον Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ.
4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος, ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται στον πλησιέστερο κάδο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δηλαδή 15,00€ η κάθε σακούλα εκτός κάδου σε μη επιτρεπτούς χώρους.
5. Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market κ.λ.π.) ή όσα καταστήματα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίμματα, υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων – χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο από 150,00€ έως 600,00€ και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.
Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία νέα καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμπιεστή.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα
1. Τα απορρίμματα αυτά, δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων, με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην τοποθετούν ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο, αλλά μόνον νωρίς το πρωί του προγραμματισμένου δρομολογίου (εκτός αν τηλεφωνικώς ενημερωθούν για
αλλαγή ημέρας ή ώρας) και να τα εναποθέτουν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνει δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιμο ύψους 60,00€ έως 600,00€.
2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.. Θα τοποθετούνται δε στο πεζοδρόμιο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων το βράδυ ή μια ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο ύψους 60,00€ έως 600,00€.
3. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, χλοοτάπητα κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 60,00€ έως 120,00€.
υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια,δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Δεν τοποθετούνται από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 60,00€ έως 120,00€.
Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα, ενώ απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00€ έως 150,00€. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1. Στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού ( βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα ), περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν:
α) Την υποχρέωση να καταβάλλουν, αν έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ του Δήμου, ειδικό τέλος αποκομιδής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος.
β) Τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1 και
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., υποχρεούνται να μεταφέρουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα, μετά από συνεννόηση με τη Υπηρεσία Καθαριότητας, στο χώρο της μεταφόρτωσης του Δήμου και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού ( 60,00€ έως 600,00€ ).
3. Για τα απόβλητα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση
όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2β ), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται :
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π. ) σε ειδικούς κάδους.
β) για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.
γ) να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300,00€ έως 1500,00€
4. Τα απορρίμματα των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων
Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου
κ.λ.π., που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.
Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
5. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λπ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές, καθόσον ο Δήμος έχει περιορισμένη δυνατότητα αποκομιδής.
Στην περίπτωση που παραμένουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των
πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου ύψους 150,00€ έως 1.500,00€
Στην περίπτωση που επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα,
πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Οι εργασίες αυτές απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν 1832/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 600,00€ έως 1.500,00€ ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών απορριμμάτων την σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.
Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χρώματα, λάδια κ.λ.π.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00€ - 300,00€. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών, σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρουν πρόστιμο 500,00€ - 2.000,00€.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου
Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 3 συλλέγονται,
αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιμο από 600,00€ έως 6.000,00€.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις υπεύθυνων σχετικά με την ανακύκλωση
1. Επειδή στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, για την ανάκτηση και ανακύκλωση πρώτων χρήσιμων υλών, οι υπεύθυνοι του προγράμματος αλλά και όλοι οι κάτοικοι, οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα:
Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που έχουν σαν πρώτη ύλη το γυαλί, χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο και πλαστικό, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης.
Στις επιχειρήσεις όπου οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του Παρόντος, και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
Την προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται στο Ν. 2939/01 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους.
2. Ο Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας ο οποίος εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης, υποχρεούται στην:
γνωστοποίηση στους κατοίκους με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα για την ύπαρξη του προγράμματος ανακύκλωσης.
ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση.
ενίσχυση και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Σχετικά με τους κάδους ανακύκλωσης:
Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς συλλογή ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.2 του παρόντος. Απαγορεύεται η ρίψη μέσα στους κάδους ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλητο καθώς και η ρίψη αστικών απορριμμάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα οικιών, καταστημάτων κ.τ.λ.. Επίσης απαγορεύεται η ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100,00€ - 200,00€
4. Τα δημοτικά απόβλητα που περιγράφονται στο Ν. 2939/2001 ως ‘’άλλα προϊόντα’’ δηλαδή τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης κ.α. υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή
αξιοποίηση. Για όσα από τα προαναφερόμενα υλικά υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απαγορεύεται να ρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων και καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του νόμου 2939/2001.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100,00€ - 200,00€
5. Ειδικά για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ισχύουν τα ακόλουθα:
Κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 117/2004, Παράρτημα ΙΑ και ΙΒ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 15/2006, οφείλει να συνδράμει στην ανακύκλωσή τους. Αυτοί μπορούν είτε να τα μεταφέρουν οι ίδιοι για απόρριψη στα Δημοτικά Σημεία Συλλογής είτε να ενημερώσουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. Η απομάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών.
6. Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις πεζών
Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ΄ οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή
άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 15,00€.
Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους
στους δρόμους και στις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόμο από οχήματα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50,00€.
Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε
πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€.
Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο
καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 100,00€.
Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια
και αρχαιολογικούς χώρους.
Άρθρο 13
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις
και ιδιωτικούς φορείς
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους
χώρους, όπως καφενεία, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, περίπτερα, καντίνες και συναφή καταστήματα(αναψυκτικά πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό με την Υπηρεσία Καθαριότητας
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€ έως 300,00 €. Σε περίπτωση υποτροπής αναιρείται η άδεια λειτουργίας.
Για την καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς, για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ευθύνονται οι διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να
διατηρούν τους χώρους καθαρούς και να αποδίδουν μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 500,00€ έως 1000,00€.
Επιπλέον όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης οφείλουν να τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την καθαριότητά τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 100,00€ έως 200,00 € και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια.
Άρθρο 14
Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
1.Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές, αγορές, εμποροπανηγύρεις κ.λ.π), καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες(μόνιμες ή αυτοκινούμενες)οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό να συλλέγουν κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους ή σε συγκεκριμένο σημείο που τους έχει υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας.
Οι αδειούχοι μικροπωλητές οφείλουν να διευκολύνουν την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας.
Οι αδειούχοι πωλητές οφείλουν να διευκολύνουν την αρμόδια υπηρεσία στον γενικό καθαρισμό, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της και να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο στην εκτέλεση του έργου της.
2.Επίσης υποχρεούνται να διαθέτουν χημικές τουαλέτες και να μεριμνούν για την απομάκρυνση αυτών αυθημερόν.Σε περίπτωση υπέρμετρης καθυστέρησης θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 500,00€.
3.Ειδικά οι πωλητές νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλουν να φροντίζουν ώστε: τα νερά, που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε ειδική κλειστή δεξαμενή. Η απόρριψη των υγρών στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται σύμφωνα με την Α1β/8577/83 άρθρο 46.
Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους και επιβάλλει πρόστιμο ύψους 150,00€ έως 300,00€. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για δεύτερη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της αδείας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά από την υπηρεσία που την έχει χορηγήσει. Παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές στις λαϊκές αγορές ή εμποροπανηγύρεις τιμωρείται με πρόστιμο 150,00€ έως 300,00€ και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινόχρηστων χώρων».
Άρθρο 15
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που λαμβάνει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται κατά των υπευθύνων, πρόστιμο από 90,00€ έως 500,00€, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων, προς τη μεριά του δρόμου που εμποδίζει την μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€.
Άρθρο 16
Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση από ιδιώτες επαγγελματίες & εμπορικές επιχειρήσεις
Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων (φειγ-βολάν), η
αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (σε τοίχους, κάδους απορριμμάτων, κολώνες, δέντρα, παραδοσιακά κτίρια, κτίρια Δημοσίου, κ.λ.π.). Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται πρόστιμο από 150,00€ έως 6.000,00€, τόσο στο διαφημιστή όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης.
Στις εταιρείες διαφήμισης που ρυπαίνουν με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π., επιβάλλεται πρόστιμο από 900,00€ έως 6.000,00€.
Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση (επιγραφές) που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν 1900/90 και 2130/93 και τροποποιείται με το άρθρο 25 παρ. 4 του Ν 2753/99, γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 2946/2001. Υπαίθριες διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινόχρηστους χώρους και δεν καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο. Ο τύπος το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιγραφών καθορίζονται με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ανάλογα με το χώρο που θα τοποθετηθούν (παραδοσιακοί οικισμοί κ.λ.π.)
Άρθρο 17
Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι εγκαταστάσεων κτιρίων, πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος μπορεί να παρέμβει, μετά όμως από σχετική προειδοποίηση της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφερειακής Διοίκησης ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και εντολή Εισαγγελέα, να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού στους ιδιοκτήτες ή στους υπευθύνους και να επιβάλλει πρόστιμο 150,00€.
Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης στην περίπτωση ρύπανσης μνημείων αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνων κ.λ.π., θα επιβάλλεται και πρόστιμο 150,00€ - 1.500,00€. Τα πρόστιμα θα τριπλασιάζονται εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.
Άρθρο 18
Ζώα (συντροφιάς και αδέσποτα)
Δεν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό. Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώρους. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν.
Η υπεύθυνοι των καταστημάτων εστίασης, κρεοπωλείων, εμπορίας τροφίμων και συναφών δραστηριοτήτων πρέπει να μεριμνούν ώστε τα απορρίμματά τους να μην εκτίθενται σε αδέσποτα.
Άρθρο 19
Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που
βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση εκατό μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους οικοπεδούχους για την περίφραξη, τον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους και να καταλογίσει τα έξοδα και επιπλέον πρόστιμο 150,00€ στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους.
Άρθρο 20
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά.
Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο, με βάση σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, μαζί με πρόστιμο ύψους 30,00€ έως 150,00€.
Άρθρο 21
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2στ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισμού, μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλείται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.
Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€, πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο Δήμος δικαιούται για τη μεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.
Άρθρο 22
Μηχανικό σάρωμα οδών
Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλελειμμένα) αυτοκίνητα, ο Δήμος θα ενημερώνει δύο μέρες νωρίτερα ώστε να μην παρκάρουν αυτοκίνητα για δύο ώρες περίπου, προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη ημέρα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00€
Άρθρο 23
Οικοδομικές εργασίες
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο και γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά.
Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο
Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές κ.λ.π.) εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.
Άρθρο 24
Γενική διάταξη
Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή.
Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τότε που έλαβαν βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε τρεις ημέρες στην Ειδική Υπηρεσία του Δήμου που βεβαίωσε την παράβαση. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες, διαγράφεται ή αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου.
Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες, από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη, σύμφωνα με Κ.Δ.Δ. (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας). Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
Τα πρόστιμα που προβλέπονται αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 1
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές κ.λ.π.) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων.
Άρθρο 2
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
 αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας
 πινακίδα που προβλέπεται το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της
άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο.
Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95).
Άρθρο 3
Σε περίπτωση που ζητήσουν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.
Άρθρο 4
Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίμων, την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
Άρθρο 5
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια στο Αστυνομικό Τμήμα
β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες.
Αν αυτές τοποθετηθούν χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο 300,00€ έως 3.000,00€. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.
γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π.& Δ. ποσού 65,00 € ανά μέτρο μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ( π.χ. μπάζα, τσιμέντα, στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π. ). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 6
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους, από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά και να καλύπτονται με μουσαμά, ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα.
Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του δεκαημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο 150,00€ έως 1.500,00€. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης.
Οι ιδιωτικοί κάδοι που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα, ύστερα από άδεια του Δήμου, θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρείες που τα ενοικιάζουν πριν υπερχειλίσουν και δημιουργήσουν προβλήματα καθαριότητας.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100,00€ - 200,00€.
Άρθρο 7
Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος. Τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€ έως 300,00€
Άρθρο 8
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ,
ΔΕΗ κ.λπ.) ή ιδιωτικές εταιρείες για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νομούς περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λπ.).
Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά τη λήξη του έργου και εντός τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν το χώρο στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα.
Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών, εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 9
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και του 8 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89) 150,00€ έως 3.000,00€ εφόσον από τις διατάξεις ντου παρόντος δεν προβλέπονται διαφορετικά ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).
Κανονιστική Διάταξη
Υποχρεώσεις πολιτών, καταστημάτων, κέντρων υγείας, ιατρείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λ.π .
1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους.
2. Να μην τοποθετηθούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεμάτος να τοποθετούνται στο πλησιέστερο ελεύθερο κάδο.
3. Τα μεγάλα καταστήματα υποχρεώνονται να προμηθευτούν συμπιεστές χαρτιών και απορριμμάτων.
4. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία καθαριότητας.
5. Καταστήματα – Γραφεία να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια – ξυλοκιβώτια στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μια ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες.
6. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π.
7. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια.
8. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα στα πεζοδρόμια.
9. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν μόνο τα μη τοξικά απορρίμματα. Τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα.
10. Να μην ρυπαίνουν (χώματα, λάδια κλπ) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα αδρανή υλικά από εκσκαφές – κατεδαφίσεις κ.λ.π.
α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους.
β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα – άλση – ρέματα κ.λ.π.).
γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.
11. Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα – λύματα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια.
12. Οι δημότες να βάζουν στα καλάθια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους.
13. Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες και να μην ρίχνουν νερά στους δρόμους, να μη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα περιττώματα των οικόσιτων ζώων.
14. Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.)
15. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών, εμποροπανήγυρης και άλλων αγορών και να μην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας.
16. Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.
17. Να μην ρυπαίνουν με φειγ-βολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π. την πόλη.
18. Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλες, σκισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.
19. Να μην παρκάρουν δίπλα στους κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά φορτίου.
20. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, παρκινγκ.).
21. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
22. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου.
23. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
24. Να μην παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.
25. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου οδοστρώματος, (ύστερα από άδεια του Δήμου).
26. Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά.
27. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π. και να μην δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας από την υπερχείλιση των ιδιωτικών ειδικών κάδων για μπάζα, που έχουν τοποθετηθεί με άδεια του Δήμου.
28. Να μην ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, τοίχους, κάδους απορριμμάτων, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πρασίνου κ.λ.π.
29. Πρόστιμα θα επιβάλλονται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη.
Συνοπτικός πίνακας προστίμων
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1.
Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο.
400,00€
2.
Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών, αφισών και αναγραφή συνθημάτων σε κάδους, οδοδείκτες, σήματα κ.ο.κ.
200,00€
3.
Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες.
15,00€ για κάθε σακούλα
4.
Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα καταστήματα.
150,00€ - 600,00€
5.
Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.
60,00€ - 600,00€
6.
Εγκατάλειψη κιβωτίων ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από Γραφεία καταστήματα οικίες από οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα.
60,00€ - 600,00€
7.
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα ή συσκευασμένα σε κοινόχρηστους χώρους – νησίδες.
60,00€ - 120,00€
8.
Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος
90,00€ - 150,00€
9.
Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων
60,00€ - 600,00€
10.
Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς.
300,00€ - 1.500,00€
11.
Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων αδρανών υλικών επί του πεζοδρομίου (κατεδαφίσεις, εκσκαφές) για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών.
150,00€ - 1.500,00€
12.
Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές και ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων κ.λ.π. Σε περίπτωση που τα μπάζα απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.
600,00€ - 1.500,00€
13.
Ρίψη μπαζών, λαδιών συνεργειών, εστιατορίων κ.λ.π. σε κάδους απορριμμάτων και ρύπανση πεζοδρομίων ή οδοστρώματος με χώματα, λάδια κ.λ.π.
90,00€ - 300,00€
14.
Εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
500,00€ - 2.000,00€
15.
Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
600,00€- 6.000,00€
16.
Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου.
15,00€
α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου
400,00€ - 800,00€
β) Ρύπανση από λάδια αυτοκινήτων
150,00€
γ) Ρύπανση από πλύσιμο αυτοκινήτων και γενικά από απόπλυτα
50,00€
δ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα
100,00€
17.
Ρίψη μέσα στους κάδους ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλητο.
100,00€ - 200,00€
18.
Ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
100,00€ - 200,00€
19.
Ρίψη υλικών για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε κάδους απορριμμάτων.
100,00€ - 200,00€
20.
Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους.
150,00€ - 300,00€
21.
Ακαθάριστα ή έλλειψη σταχτοδοχείων δαπέδου στις εισόδους και εξόδους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
100,00€ -200,00€ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας
22.
Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου.
150,00€ -300,00€ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας
23.
Χημικές τουαλέτες που παραμένουν πέραν του τέλους λειτουργίας λαϊκής αγοράς.
600,00€
24.
Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π.
90,00€ - 500,00€
25.
Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π.
150,00€ - 6.000,00€ σε διαφημιζόμενο και διαφημιστή
26.
Ρύπανση από εταιρείες διαφημίσεις γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.
900,00€ - 6.000,00€
27.
Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους ή εναπόθεση υλικών με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
150,00€
28.
Μη καθαρισμός ελευθέρων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.)
150,00€
29.
Ακαθάριστα ή μη αποψιλωμένα οικόπεδα.
150,00€ και καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού
30.
Ρύπανση από μεταφορά ξηρού ή υγρού φορτίου.
30,00€ - 150,00€
31.
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
150,00€
32.
Στάθμευση σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί.
90,00€
33.
Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών ή μηχανημάτων από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
150,00€ -3.000,00€
α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
150,00€ - 300,00€
β) Υπερχείλιση ιδιωτικών ειδικών κάδων για μπάζα
100,00€ - 200,00€
34.
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λ.π.
Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο 150,00€ - 1.500,00€. Τα πρόστι-μα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται καταστροφή των χώρων αυτών
35.
Ρύπανση χώρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς
500,00€ -1.000,00€
φορείς για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων
36.
Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη.
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Οδηγία 75/422 της ΕΕ, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της.
2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κατάληψη πεζοδρομίων), με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
3. Το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 (για εναπόθεση υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις).
4. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», με τις τροποποιήσεις τους.
5. Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
6. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο) με τις τροποποιήσεις του.
7. Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
8.Π.Δ. 283/1985 (ΦΕΚ 106 Α'-Διορθ.σφαλμ. στα ΦΕΚ 9 Α'/7-2-86 και ΦΕΚ 82 Α'/20-6-86): «Ποινικός Κώδικας», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
9. Τα άρθρα 77 - 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Δ.Κ.Κ.».
10. Αστυνομική Διάταξη υπ. αριθ. 6/1996: 1023/2/37/1996 (ΦΕΚ 1028 Β΄/1996): «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».
11. Υγειονομική διάταξη Υ 1β/2000/1995.
12. Υ.Α. αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ-526 Β): «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της
13. Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162 Α/2.8.2006): «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
14. ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β΄ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
15. ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 383) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
16. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄ 287/2-3-07): «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
17. ΚΥΑ ΗΠ/37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β΄/1-10-03): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»
18. Οδηγία 2008/98/ΕΚ της ΕΕ.
19. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτική Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»
20. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων».
21. Ν. 2323/95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
22. Π.Δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και
υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
23. Aριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ'): «Κτιριοδομικός Κανονισμός».
24. Ν. 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 191/03): «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
25. Π.Δ. 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 Δ΄): «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας».
26. Το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008): «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
27. N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
28.α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια».
β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων».
γ) Π.Δ. 115/2004 «Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές».
δ) Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής».
ε) Π.Δ. 117/2004 «Ηλεκτρισμός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 15/2006.
29. N.3170/2003 (ΦΕΚ 191/29.07.2003 τεύχος Α΄): «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
Η παρούσα να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενό της στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού.
Η απόφαση πήρε αριθμό 11/78/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΡ. Φ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ
Μίχος Ιωάννης
Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
Ζώη-Φανουράκη Βασιλική
Ληξουριώτης Χαράλαμπος Ι.
Γιαννέλος Ευστάθιος
Οικονομάκης Παναγιώτης
Σύρου Ελένη
Μπεζεντές Γεώργιος
Κομνάς Σπυρίδων
Ανδρίτσος Ιωάννης
Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού
Παπαϊωάννου Στέφανος
Μπούρας-Λύρας Νικόλαος
Σαμουήλ Γεώργιος
Βαλαούρας Νικόλαος
Γιαννέλος Θωμάς
Παπαστάθης Παναγιώτης
Γρανιτσιώτη Ευαγγελία
Κοτρογιάννου-Φουντά Παναγιώτα
Πάστρας Ιωάννης
Ζάκκας Λουκάς
Ακριβές Απόσπασμα 18 Ιουλίου 2012
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: