Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Η όξυνση της κρίσης στη χώρα μας «εκτόξευσε» στα ύψη τον αριθμό των ασυνεπών επιχειρήσεων, οι οποίες, λόγω της επιδείνωσης της πιστοληπτικής τους ικανότητας, αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Οπως προκύπτει από την τελευταία μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων της ICAP Group σε ένα δείγμα 218.877 εταιρειών για την περίοδο από το 2003 μέχρι το 2011, το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων την προηγούμενη διετία αυξήθηκε στο 10% από το 3,56% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 2003-2009.Η σημαντική αύξηση της ασυνέπειας κατά 181% αποτυπώνει την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στην επιχειρηματική αγορά ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, της πτώσης της κατανάλωσης και των δυσκολιών άντλησης χρηματοδότησης. Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ήταν να επιδεινωθεί η πιστοληπτική ικανότητα για έξι στις δέκα επιχειρήσεις. Συνολικά, μία στις έξι εταιρείες εμφανίζει υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, οπότε και ενδεχόμενο χρεοκοπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: