Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

Νομική βοήθεια ζητά ο δήμος σχετικά με το συνεδριακό - πάρκινγκ "φάντασμα" της Αράχωβας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ –
ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


Στο Δίστομο, σήμερα, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό
Κατάστημα Διστόμου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 10330/23-10-2012 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
5ο ΘΕΜΑ : «Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (υπόθεση «Αράχωβα Center»),
απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης»
.


Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βαρσάμη – Τρομπούκη Χαρίκλεια 1) Δημάκας Νικόλαος
2) Λουκά – Μπελίτσα Παναγιού
3) Μπεζεντές Γεώργιος
4) Παπαϊωάννου Στέφανος
5) Πάστρας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Κατσούλη Αστερία, υπάλληλος του Δήμου για την
ΑΔΑ: Β4ΣΠΩ9Σ-ΗΘΦ
τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: 5
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 67
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’
εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση,
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Λόγω της υπόθεσης «ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η
οποία αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για το Δήμο μας, απαιτείται η πρόσληψη ενός
δικηγόρου ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα και μπορεί να
εξυπηρετήσει με το σωστό χειρισμό της υπόθεσης τα συμφέροντα του Δήμου μας.
Αναλυτικότερα, την 6-11-2005 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Αράχοβας και της εταιρείας «ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.», η οποία είχε αντικείμενο εργασιών την
«Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Εκμετάλλευση Σταθμού Αυτοκινήτων,
Συνεδριακού Κέντρου καταστημάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αράχοβα». Στη συνέχεια, η εταιρεία «ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – Α.Ε.», σαν νέος υποκατάστατος επενδυτής,
δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, ανέλαβε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού
επενδυτή. Ο επενδυτής βάσει της σύμβασης όφειλε να είχε περαιώσει το σύνολο των
εργασιών έως το τέλος του 2009. Όμως, αυτό δεν έγινε. Μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα
είχε γίνει μέρος των εργασιών, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί. Εξαιτίας αυτού, θίγονται άμεσα
τα συμφέροντα του Δήμου, καθώς χάνεται το ετήσιο μίσθωμα των 40.000,00 € (με ετήσια
αναπροσαρμογή 3%).

ΑΔΑ: Β4ΣΠΩ9Σ-ΗΘΦ
Κρίνεται απαραίτητη, επομένως, η ανάθεση σε δικηγόρο όλων των δικαστικών και
εξώδικων εργασιών, μέχρι και της οριστικής έκπτωσης του αναδόχου της ανωτέρω
εργολαβίας, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου .
Έπειτα από έρευνα που έγινε, κατάλληλος ανάδοχος κρίνεται το δικηγορικό γραφείο των
Αθανασίου Τσιούμα – Μελίνας Τσιούμα και συνεργατών (Πανεπιστημίου 64 – Αθήνα).
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
· Την εισήγηση του προέδρου
· την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 3 του
άρθρου 281 του Ν.3463/06
· Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για το Δήμο
μας και απαιτείται η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη
γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναθέτει τον δικαστικό και εξώδικο χειρισμό της υπόθεσης «Αράχωβα Center», στο
δικηγορικό γραφείο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΥΜΑ – ΜΕΛΙΝΑΣ ΤΣΙΟΥΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ»
(Πανεπιστημίου 64 – Αθήνα), λόγω του γεγονότος ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί
ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο
οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Β. Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111.001 του
προϋπολογισμού του 2012, με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση 24.600,00 € .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2012
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

4 σχόλια:

μπαα είπε...

άραγε εντελώς τυχαία σ αυτό το γραφείο δουλεύει η ΄κορη του δημάρχου.μπάααααααααα δεν γίνονται τέτοια πράγματα στόν δημο μας

Ανώνυμος είπε...

εγω ηξερα οτι η κορη του δημαρχου ειναι νομικη συμβουλος στη δεπα (φυσικο αεριο). τωρα πως κατα τον/την μπαα δουλευει στο γραφειο που θα αναλαβει την υποθεση του παρκινγκ, ειναι αλλο θεμα!!!!! αληθεια 'μπααα' το ποιος θα αναλαβει το μεγα σκανδαλο σε απασχολει ή το τι εχει γινει μεχρι τωρα στην υποθεση και ποιοι ευθυνονται γι'αυτο;;;; επιτελους,λιγη σοβαροτητα

Ανώνυμος είπε...

Βρε καλοπαιδα για πεστε μας ποιους αλλου δικηγορους αξιολογησατε ,και ποιοι ειναι αυτοι που εκαναν την αξιολογηση? ειχαν καμια σχαση με το θεμα?
Αληθεια ο κολλητος Γιωργος ψηλος που ειναι και αυτος ? γιατι τον εκαναν περα?
Εγω παντος το γραφειο του συγκεκριμενου δικηγορου δεν το ξερω ο Οικονομακης πως το βρηκε τυχαια ειναι αξιο λογου.

Γιάννης ΛΟΥΚΑΣ είπε...

Πώς σας φαίνεται η ονομασία "ΑΡΑΧΟΒΑ tenzer";
Αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν "τέντζερ΄" χωρίς "καπάκ'".
Όταν "ου τέντζερ΄ς" της οικονομικής κρίσης, κυλίσει(τσλίσ') και βρει "του καπάκ'" της γραφειοκρατίας και ολοκληρωθεί, τότε ξαναπαίρνει το αρχικό μεγαλεπήβολο και μεγαλοπρεπές...κεντρικό όνομα.
Άντε βρε, να μας ζήσει τ' όνομα! Με γειά, με γειά.