Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Oι πιο ζημιογόνες ΔΕΚΟ

Όπου ο μέσος μισθός είναι διπλάσιος από του ιδιωτικού τομέα


Τα στοιχεία που αφορούν τις έντεκα πιο ζημιογόνες ΔΕΚΟ για το 2009 συγκέντρωσε και δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι έντεκα αυτές ΔΕΚΟ είναι:

• Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδος Α.Ε. ΟΣΕ ΑΕ)

• Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Α.Ε. (ΕΔΙΣΥ ΑΕ)

• Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία (ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ)

• Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε. ΗΣΑΠ ΑΕ)

• Ηλεκτροκίνητα Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε. ΗΛΠΑΠ ΑΕ)

• Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε. ΕΘΕΛ ΑΕ)

• Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΕ)

• Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. ΕΑΒ ΑΕ)

• Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΑ ΑΕ)

• Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδρομων (ΤΕΟ ΑΕ)

• Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΟΔΙΕ ΑΕ

Στην ανακοίνωση του υπουργείου, σημειώνεται επίσης ότι τα συνολικά έσοδα των έντεκα πιο ζημιογόνων ΔΕΚΟ το 2009 ανήλθαν σε 1.500.526.914 ευρώ, μειωμένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2008 (1.609.586.416 ευρώ). Τα έσοδα γα το 2007 ανήλθαν σε 1.603.525.927ευρώ. Οι ζημιές των έντεκα ΔΕΚΟ, από το 2007 στο 2009, έχουν αυξηθεί κατά 31% και ανήλθαν σε 1.711.311.680 ευρώ για το 2009.

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 1.168.761.788 ευρώ το 2009. Το 78% των εσόδων καταβάλλεται σε αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές των εργαζομένων. Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτει ακόμα ότι το μέσο κόστος μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές) ανέρχεται σε 40.772 ευρώ, αυξημένο κατά 6,5% έναντι του 2008. Ο συνολικός μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 21.627 εργαζόμενους μειωμένος κατά 4,5% έναντι του 2008.

Επιπλέον, από τα στοιχεία απορρέει ότι ο καθαρός δανεισμός (σύνολο μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) των έντεκα ΔΕΚΟ ανέρχεται σε 11.980.408.058 ευρώ, δηλαδή 8 φορές μεγαλύτερος από τα ετήσια έσοδα τους. Το σύνολο των τόκων ανέρχεται στα 574.168.096 ευρώ για το έτος 2009, ή το 38% των εσόδων. Το σύνολο των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στις έντεκα ΔΕΚΟ το έτος 2009 ανήλθε σε 1.315.000.000 ευρώ και αφορά στον Όμιλο ΟΑΣΑ στον Όμιλο ΟΣΕ, στην ΕΑΒ και στην ΕΑΣ. Οι καταπτώσεις εγγυήσεων για το έτος 2009 ανήλθαν σε 632.093.150 ευρώ και αφορούν στον Όμιλο ΟΣΕ, στον Όμιλο ΟΑΣΑ, στην ΕΑΒ και στον ΟΔΙΕ. Οι συνολικές επιχορηγήσεις (Τακτικού Προϋπολογισμού, Ε.Ε. και λοιπές) για τις έντεκα ΔΕΚΟ ανήλθαν σε 125.728.132 ευρώ για το 2009, εκ των οποίων τα 122.938.128 ευρώ αφορούν σε Επιχορήγηση Τακτικού Προϋπολογισμού.

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι ο μέσος μισθός στις ΔΕΚΟ ανέρχεται σε 40.772 ευρώ και είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και μεγαλύτερος του Δημοσίου. Η ΔΕΚΟ με τον μεγαλύτερο μέσο όρο είναι ο ΗΣΑΠ με 56.554 ευρώ ανά εργαζόμενο. Σε πέντε από τις έντεκα ΔΕΚΟ το συνολικό μισθολογικό κόστος ξεπερνάει τα έσοδα. Ο μέσος μισθός (πλην εργοδοτικών εισφορών και λοιπών παροχών) από το 2007 αυξήθηκε κατά 8% και ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται, το κόστος μισθοδοσίας αυξάνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: