Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Επιτροπή διαβούλευσης. Γνωμοδοτική χωρίς ψήφο χωρίς αρμοδιότητες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο
Τηλ. 2267022320 & 2267022633
FAX : 22670-22063 Δίστομο 21/02/2011

Επιτροπή Διαβούλευσης


Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας
Αντίκυρας θα προβεί στη συγκρότηση της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των
φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και
οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και
εργοδοτών, εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι
γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και
κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην Επιτροπή
Διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων
δημότες μετά από κλήρωση.....

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
-Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και
τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου.
-Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε
αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
- Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79
του Κ.Δ.Κ.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται φορείς όπως περιγράφονται ανωτέρω καθώς
και δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να
εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011 και ώρα
12:00 π.μ. :
1. Στo δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
2. με fax, στον αριθμό 22670-22063
3. και με e-mail: info @ daa . gov . gr
4. Στα κατά τόπους δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα Αράχωβας, Αντίκυρας,
Στειρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλέφωνα : 22670-22320, 22670-22633
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας σας προσκαλεί για την ενημέρωση της συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης βάση του άρθρου 76 του Ν. 3852/07-06-2010.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00 μ. μ.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας και γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: