Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Το πρακτικό του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου ΔΑΑ σχετικα με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας- φωτισμού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αρ. πρωτ. 9765
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 20/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ –
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.


Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Νοέμβρη του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας ύστερα από
την αριθμ. 9205 - 14/11/2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε στον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας
– Αντίκυρας κ. Ιωάννη Πατσαντάρα και σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
και στα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με την εγκύκλιο 49/2010 του ΥΠ.ΕΣ.
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών Τελών καθαριότητας-Φωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτημένων
ακινήτων και Τ.Α.Π. για το έτος 2012.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρών ο Δήμαρχος και σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντες οι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Ευστάθιος Γιαννέλος (Πρόεδρος) 1) Γεώργιος Μπεζεντές
2) Ιωάννης Μίχος 2) Στέφανος Παπαϊωάννου
3) Δημήτριος Τσαφώνιας 3) Λεωνίδας Πράγιας
4) Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη 4) Παναγιώτης Παπαστάθης
5) Βασιλική Ζώη-Φανουράκη Οι οποίοι δεν προσήλθαν
6) Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Φωτίου αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
7) Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Ιωάννη
8) Παναγιώτης Οικονομάκης
9) Ελένη Σύρου
10) Σπυρίδων Κομνάς
11) Ιωάννης Ανδρίτσος
12) Γεωργία Ταγκαλάκη
13) Παναγιού Λουκά-Μπελίτσα
14) Νικόλαος Μπούρας
15) Γεώργιος Σαμουήλ
16) Νικόλαος Βαλαούρας
17) Θωμάς Γιαννέλος
18) Ευαγγελία Γρανιτσιώτη
19) Νικόλαος Δημάκας
20) Παναγιώτα Φουντά-Κοτρογιάννου
21) Ιωάννης Γαμβρίλης
22) Ιωάννης Πάστρας
23) Λουκάς Ζάκκας
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Λιάσκος Νικόλαος πρακτικογράφος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε έναρξη της Συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον
κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Αρ. Απόφασης : 228/2011
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του
νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του . … 3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.».
Τέλη Καθαριότητας-Φωτισμού και Φόρου ηλεκτροδοτημένων ακινήτων.
Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 θεσμοθετήθηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού,
(τα οποία ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 του Ν. 1828/89), για τις υπηρεσίες που
παρέχουν οι Ο.Τ.Α. στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων
και για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων.
Οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 25/75, των άρθρων 4,5 του Ν. 1080/80,
του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, του άρθρου 37 του Ν. 2072/92, του άρθρου 16 παρ. 6 και άρθρου 27 παρ. 3 και 4 του Ν.
2130/93, του άρθρου 7 παρ. 26 του Ν. 2307/95, του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 2503/97 και του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν.
2539/97.
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα που σημαίνει ότι το ύψος των τελών αυτών πρέπει
να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται το έσοδο να είναι μεγαλύτερο των
αντίστοιχων δαπανών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία (τήρηση αρχής ανταποδοτικότητας). ΥΠΕΣΔΔΑ 1/904/8-
1-12001 και 34/47589/21-11-2002.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 6.β του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, ο συντελεστής του φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται περαιτέρω μέχρι 25% και το
πρόσθετο ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Είναι ευνόητο ότι η
προσαύξηση μέχρι 25% μπορεί να γίνει στην περίπτωση που ο συντελεστής έχει προσδιοριστεί στο ανώτερο δυνατό
ύψος.
Τα τέλη αυτά επιβάλλονται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού,
καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 25 παρ. 12 του Ν. 1828/89).
Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ)
Το τέλος ακίνητης περιουσίας είναι επιβεβλημένο από το νόμο. Kατά συνέπεια ο καθορισμός του συντελεστή του
τέλους από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια και η κίνηση της διαδικασίας είσπραξής του είναι υποχρεωτικός. Δηλαδή
δεν δίνεται η δυνατότητα ή διακριτική ευχέρεια στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια να αρνηθούν τον καθορισμό
συντελεστή ή την είσπραξη του τέλους αυτού.
Εν’ όψη των ανωτέρω, αποφάσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων περί μη καθορισμού του συντελεστή του
τέλους θα ακυρώνονται από τις Νομαρχίες, ως αντίθετες τις διατάξεις του νόμου.
H παράλειψη κίνησης της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ανωτέρω τέλους αποτελεί παράβαση καθήκοντος
και επισύρει και τις ευθύνες των αρμοδίων οργάνων των OTA (δήμαρχοι, πρόεδροι, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια), για
απώλεια εσόδων από το τέλος αυτό.
Η αναγγελία των συντελεστών, για επιβολή του TAΠ που θα έχει εφαρμογή για το επόμενο έτος, θα γνωστοποιούνται
στα κατά τόπους Γραφεία της ΔEH μέχρι 30 Νοεμβρίου μαζί με την προβλεπόμενη από Νόμους 25/75 και 1080/80
διαδικασία.
Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής
παλαιότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας (κατοικία, διαμέρισμα, επαγγελματική στέγη κ.λπ.) όπως καθορίζονται και ισχύουν
κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/82
τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/84ν τεύχος Α').
Για τα οικόπεδα αντί του συντελεστή παλαιότητας ισχύει ο συντελεστής οικοπέδου όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά
με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 ( ΦΕΚ 71/05.04.1968 Τεύχος Α') η βεβαίωση των φόρων ,
τελών , δικαιωμάτων , εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται από τους Δήμους και Κοινότητες εντός
αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγονται.
Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά
την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το
οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ
(από συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.α.). Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν
τα στοιχεία αυτά στους δήμους και τις κοινότητες. (άρθρο 24 παρ.6 Ν.2130/93) Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από
το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο αφενός η τιμή ζώνης των κτισμάτων και αφετέρου η τιμή ζώνης των οικοπέδων κατά
ορθή κρίση. (Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 8752/94)
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2130/93 σύμφωνα με τις οποίες:
Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της
ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
-Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών
υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δυο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
-Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών
υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β' για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικά συμβούλιο, η αξία
των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ' όσον υφίσταται
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν είκοσι πέντε τοις
χιλίοις (0,25%ο) μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35%ο) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.
Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και
ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέχρι 31 Μαΐου.
Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον
επικαρπωτή ή νομέα.
Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων της παρ. 1- του παρόντος άρθρου που
ανήκουν στον αυτόν υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας κατά τις
διακρίσεις των διατάξεων των παρ. 8 και 15 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.
Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που
βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους,
δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
ύστερα από γνώμη της Κ.ΕΛ.Κ.Ε.. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής
της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του. Τα έντυπα των δηλώσεων χορηγούνται
δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους από τους δήμους και τις κοινότητες.
Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της
αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής.
Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής
παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του
άρθρου 41 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α1), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ127 Α).
Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά
την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το
οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία
αυτά στους δήμους και τις κοινότητες.
Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:
-Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
-Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερά Κοινό του Παναγίου Τάφου στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος,
στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
-Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας
λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ
-Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
-Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι
περιουσίες του άρθρου 96 του αν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α') 'Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως
των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, εφόσον
επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή
εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον
όρο της αμοιβαιότητας.
-Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των
αθλητικών τους σκοπών.
-Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της
αμοιβαιότητας.
Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:
-Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να
εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.
Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίηση
τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν
έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει,
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί
με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε
τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται, κατ αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το
ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοση του σ’ αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό
έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση.
-Οι κοινόχρηστα χώροι πολυκατοικιών και
-Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
-Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).
-Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. -Ως
χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
-Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.
Η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους για τα ακίνητα, που έχουν μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η.,
γίνεται ως εξής:
Οι δήμοι και οι κοινότητες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ύστερα από έλεγχο αυτών
καταρτίζουν κατάσταση στην οποία για κάθε υπόχρεο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, ο αριθμός του μετρητή που
αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο και η αξία κάθε ακινήτου ανά μετρητή της Δ.Ε.Η.. Στην κατάσταση αυτήν περιλαμβάνονται και
τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε κάθε δήμο ή
κοινότητα, ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. Τα
ανωτέρω στοιχεία δύναται να μεταβάλλονται για την προσαρμογή τους προς τα μηχανογραφικά δεδομένα της Δ.Ε.Η., με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Η κατάσταση αυτή μαζί με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περί καθορισμού του συντελεστή του
τέλους, αποστέλλονται εφάπαξ στη Δ.Ε.Η. μέχρι 30 Νοεμβρίου και ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν ή καταργηθούν. Ο
οριζόμενος με την απόφαση συντελεστής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή
καταργηθεί η απόφαση αυτή.
Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή μαζί με τις καταστάσεις αποστέλλονται στη Δ.Ε.Η. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους
αυτού. Η βεβαίωση του τέλους συντελείτε με την εγγραφή του υπόχρεου στις ανωτέρω καταστάσεις, χωρίς να απαιτείται η
σύνταξη χρηματικού καταλόγου από το δήμο ή την κοινότητα.
Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους.
Το τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος, που εκδίδονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ
καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτήν, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει προς το ημερολογιακό έτος και
ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των συντελεστών. Ειδικά για το έτος 1993 το τέλος εισπράττεται σε δύο ίσες δόσεις.
Τα ποσά του τέλους που εισπράττει η Δ.Ε.Η. αποδίδονται στους δήμους και τις κοινότητες μέσα στον τρίτο μήνα από τη
λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί. Η Δ.Ε.Η. μπορεί να δίνει στους δικαιούχους δήμους
και κοινότητες χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδώσει από τις εισπράξεις του τέλους και
μέχρι 50% του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. παρακρατεί από τις εισπράξεις ποσοστό
2%.
Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του όρθρου αυτού υπόκειται σε
χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση
του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. 249/20-10-58, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/1980.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε.Η. για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του
προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη Δ.Ε.Η. μαζί με τις λοιπές εισπράξεις.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί
μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος η Δ.Ε.Η. αφού
διαγράψει τον υπόχρεο συνδρομητή γνωστοποιεί τη διαγραφή στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει για την
είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των εσόδων των δήμων και
κοινοτήτων.
Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της Δ.Ε.Η. εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται απ'
αυτόν μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.
Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της Δ.Ε.Η. η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς
καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.
Οι ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία
δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι δήμοι και οι κοινότητες
ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.
12 του παρόντος άρθρου.
Το τέλος της παρ. 15 του άρθρου αυτού καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη του
αντίστοιχου οικονομικού έτους. εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του. Για το έτος 1993 καταβάλλεται σε
δύο ίσες δόσεις μέχρι λήξεως του οικονομικού έτους. Αν το τέλος δεν καταβληθεί μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών προς τους δήμους και τις κοινότητες..
Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής
του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην
περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως
το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.
Από τα έσοδα που εισπράττουν, κατά την ανωτέρω διαδικασία οι δήμοι και οι κοινότητες από το τέλος αυτό, ποσοστό
15% παρακρατείτε υποχρεωτικά από το φορέα είσπραξης και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε
ειδικό λογαριασμό με τίτλο "έσοδα υπέρ δήμων κα κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ.). "
Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού κατανέμονται στους Ο.ΤΑ κατά τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, με κριτήρια τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..
Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων,
καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την
κάλυψη άλλων αναγκών.
Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
Οι δήμοι και οι κοινότητες ή οι σύνδεσμοι αυτών δύνανται με απόφαση του συμβουλίου τους, να συνιστούν γραφεία
κτηματογράφησης για τις ανάγκες του Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1512/1985 και του π.δ. 49/16-
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ
3-1987. Η σύνθεση του προσωπικού, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια νια την οργάνωση και λειτουργία των
γραφείων καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων μπορεί να ανατίθενται οι εργασίες κτηματογράφησης
περιοχής δήμου ή κοινότητας σε γραφείο κτηματογράφησης άλλου δήμου, κοινότητας ή συνδέσμου αυτών.
Το τέλος και το παράβολο της παρ. 3 του όρθρου 100 του ν.1892/1990 εισπράττεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α., που
ιδρύει το γραφείο κτηματογράφησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.
Οι συντελεστές των τελών που ισχύουν μέχρι σήμερα έχουν καθορισθεί με :
- την αριθ. 146/2008 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Διστόμου
- την αριθ. 238/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αράχωβας
- την αριθ. 117/2008 απόφαση του Κ.Σ. Κοινότητας Αντίκυρας
Οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί με τις ανωτέρω αποφάσεις είναι :
1. Συντελεστής ΤΑΠ 0,35 0/00 , ενιαίος για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
2. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά Δημοτική Ενότητα:
Δημοτική Ενότητα Διστόμου:
Α. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες σε 0,55€ (0,43€ για τέλη καθαριότητας και 0,12€ για
τέλη φωτισμού).
Β. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καταστήματα σε 1,26€ (0,98€ για τέλη καθαριότητας και 0,28€
για τέλη φωτισμού).
Γ. Για στεγασμένους χώρους βιομηχανικών επιχειρήσεων σε 2,07€ (1,46€ για τέλη καθαριότητας και 0,61€ για τέλη
φωτισμού).
Δ. Στον οικισμό Παραλία Διστόμου σε οικήματα ιδιοκτησίας Αλουμινίου της Ελλάδος δεν έχει επιβληθεί ΤΑΠ.
Δημοτική Ενότητα Αράχωβας:
Α. Για στεγασμένους χώρους κατοικιών, φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων πλην ιδιωτικών κλινικών σε
1,035€
Β. Για στεγασμένους χώρους καταστημάτων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ σε 3,053€
( στους πιο πάνω συντελεστές έχει προβλεφθεί και τέλος φωτισμού 30%)
Δημοτική Ενότητα Αντίκυρας:
Α. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες σε 0,90€ (0,70€ για τέλη καθαριότητας και 0,20€ για
τέλη φωτισμού).
Β. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καταστήματα σε 1,74€ (1,33€ για τέλη καθαριότητας και 0,41€
για τέλη φωτισμού).
Εν όψει της κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου ΔΑΑ πρέπει να
προχωρήσουμε στη λήψη νέας κανονιστικής απόφασης σχετικά με το θέμα της επιβολής τελών και φόρων για το διάστημα
από 01-01-2012 και εφεξής.
Η παραπάνω επιβολή των τελών κρίνεται αναγκαία επειδή οι Δημοτικές Ενότητες διατηρούσαν διαφορετική στάση για
τα τέλη-φόρους λόγω διαφορετικής νομοθεσίας όπως το ΤΑΠ που από 1/1/2011 καθορίσθηκαν στη Δημοτική Ενότητα
Διστόμου οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αυτό ίσχυε για μεν την Αράχωβα από το
1998 και την Αντίκυρα από το 1999.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1ζ του αρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης), δε μας διαφεύγει ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει σημαντικά τόσο την
Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και την Τοπική Κοινωνία, όμως παρά το γεγονός αυτό και της σημαντικής μείωσης των εσόδων
των Δήμων λόγω των περικοπών από το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμεριζόμενος τις δυσβάσταχτες οικονομικές
απαιτήσεις του κάθε πολίτη του Δήμου, κάνοντας ένα σοβαρό εξορθολογισμό δαπανών
Εισηγούμαι στο ΔΣ:
- Tη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών Τελών καθαριότητας -Φωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτημένων ακινήτων
και Τ.Α.Π. για το έτος 2012, και να ισχύσουν οι συντελεστές όπως αυτοί καθορίστηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
Δήμου Διστόμου, Δ.Σ. Δήμου Αράχωβας και Κ.Σ. Κοινότητας Αντίκυρας.
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ
- Τον ορισμό των νέων τιμών ζωνών σύμφωνα με το νόμο περί αντικειμενικών αξιών στις Δημοτικές ενότητες
Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας και τοπικής ενότητας Στειρίου καθώς και των οικισμών αυτών (Παραλία Διστόμου σε
οικήματα ιδιοκτησίας Αλουμινίου της Ελλάδος) και να γνωστοποιηθούν στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011.
- Τον ορισμό των νέων τιμών στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, (Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 8752/94), ήτοι στις περιοχές εκτός σχεδίου:
Διστόμου: 430,00€
Αράχωβας: 804,00€
Αντίκυρας: 530,00€
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
1. την εισήγηση του Δημάρχου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 «Κ.Δ.Κ.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6/1959
Β.Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
- Την μη αναπροσαρμογή των συντελεστών Τελών καθαριότητας -Φωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτημένων ακινήτων
και Τ.Α.Π. για το έτος 2012, και να ισχύσουν οι συντελεστές όπως αυτοί καθορίστηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
Δήμου Διστόμου, Δ.Σ. Δήμου Αράχωβας και Κ.Σ. Κοινότητας Αντίκυρας.
- Τον ορισμό των νέων τιμών ζωνών σύμφωνα με το νόμο περί αντικειμενικών αξιών στις Δημοτικές ενότητες
Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας και τοπικής ενότητας Στειρίου καθώς και των οικισμών αυτών (Παραλία Διστόμου σε
οικήματα ιδιοκτησίας Αλουμινίου της Ελλάδος) και να γνωστοποιηθούν στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011.
- Τον ορισμό των νέων τιμών στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, (Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 8752/94), ήτοι στις περιοχές εκτός σχεδίου:
Διστόμου: 430,00€
Αράχωβας: 804,00€
Αντίκυρας: 530,00€
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 228/2011
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευστάθιος Γιαννέλος ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μίχος, Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη,
Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Φωτίου, Παναγιώτης Οικονομάκης,
Ελένη Σύρου, Σπυρίδων Κομνάς, Ιωάννης Ανδρίτσος,
Γεωργία Ταγκαλάκη, Παναγιού Λουκά-Μπελίτσα,
Στέφανος Παπαϊωάννου, Νικόλαος Μπούρας, Γεώργιος Σαμουήλ,
Νικόλαος Βαλαούρας, Λεωνίδας Πράγιας, Θωμάς Γιαννέλος,
Παναγιώτης Παπαστάθης, Ευαγγελία Γρανιτσιώτη, Νικόλαος Δημάκας,
Παναγιώτα Φουντά-Κοτρογιάννου, Ιωάννης Γαμβρίλης,
Ιωάννης Πάστρας, Λουκάς Ζάκκας,
Πιστό Απόσπασμα
Δίστομο 29 Νοεμβρίου 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
ΑΔΑ: 457ΓΩ9Σ-Φ5Δ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Προσέξτε όλο το κόλπο γκρόσο είναι η κοινοποίηση στην ΔΕΗ των τιμών αντικειμενικών αξιών πράγμα που είναι αναπόφευκτο.Αυτό οδηγεί μεν σε μικρή αύξηση του ΤΑΠ λόγω χαμηλού συντελεστή, αλλά με το νέο Ειδικό τέλος των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που εισπράττει η ΔΕΗ ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΜΑΝΟΥΛΕΣ Για το 2012 ο συντελεστής από 3 που είναι τώρα σχεδόν σε όλους θα γίνει τουλάχιστον 5 ΠΕΝΤΕ!!! ΑΦΟΎ Η ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ 200 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ 1200 ΚΑΙ ΒΑΛΕ. ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΒΡΕ....Τουλάχιστον δεν το αφίνανε για το 2013 που μπορεί ποιός ξέρει να καταργηθει αυτό το τέλος???