Σάββατο 5 Μαρτίου 2011

Το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αράχωβας για το θέμα του Παρνασσού

Αρ. Απόφασης: 18
Μετά από τη γνωστοποίηση σχεδίου Κ.Υ.Α. με θέμα «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΧΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ», κλήθηκε εκτάκτως το Τοπικό συμβούλιο προκειμένου να γίνει ενημέρωση και συζήτηση για την υποβολή προτάσεων.
Το Τοπικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τα όσα ανάπτυξε η κα Πρόεδρος
Αποφασίζει 
Ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

α) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού, τέτοια που να μη θίγει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής,
β) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού, τέτοια που να μη θίγει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, και
γ) Προτάσεις για αλλαγή άρθρων του Σχεδίου της Κ.Υ.Α. 
Πιο αναλυτικά: 
α) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού:
Συγκεκριμένα για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής ενότητας Αράχωβας εισηγείται την αλλαγή του ορίου της παραπάνω περιοχής ως εξής: Από το σημείο με συντεταγμένες Χ= 375680,26, Υ=4268001,49 το όριο θα συνεχίσει έως ότου συναντήσει το παλιό όριο του Δρυμού. Στη συνέχεια ακολουθεί το όριο του Δρυμού έως τη διασταύρωση του δρόμου για τις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων Σκι με τον δρόμο που οδηγεί προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Κελλάρια. Ακολουθεί την όδευση του δρόμου έως την στροφή με συντεταγμένες Χ= 375664,16, Υ= 4265998,43 και στη συνέχεια με κατεύθυνση Α οδηγούμαστε στην κορυφή με συντεταγμένες Χ= 377069,55 , Υ= 4265764,72. Εκεί συναντά την περιοχή η οποία είναι ιδανική προς επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων. Η παραπάνω περιοχή περιγράφεται από τις παρακάτω συντεταγμένες.

Χ
Υ

Χ
Υ
377069.550
4265764.724

380383.781
4265023.762
377090.191
4265836.954

379897.341
4264430.984
376997.309
4266033.007

379425.400
4263969.400
377050.182
4266632.203

378391.367
4263984.278
377324.195
4266500.079

378375.280
4264095.666
377923.208
4265986.181

378078.323
4264180.331
378591.788
4266767.036

377785.919
4264362.626
379572.050
4265998.665

377709.398
4264615.922
380340.728
4266044.412

377472.036
4264891.084
380569.502
4265856.846

377244.993
4265317.585
380217.191
4265458.840

377128.031
4265613.385
380294.973
4265239.251

377069.550
4265764.724

Η περιοχή την οποία περιγράφουμε ως περιοχή «Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων ski» ιδιοκτησιακά ανήκει σε ιδιώτες και ως εκ τούτου, ως Δήμος τονίζουμε μόνο την παρουσία των εγκαταστάσεων σε εκείνο το σημείο.
β) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού. 
1. Εξαίρεση της Δ΄ Περιμετρικής Ζώνης Αράχωβας (βάσει ΖΟΕ). 
2. Όσον αφορά την περιοχή όπου υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ Δελφικού Τοπίου και Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού, τα όρια του Πάρκου να ταυτιστούνε με τα όρια του Δελφικού Τοπίου. 
3. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά λάθη στην περιγραφή των ορίων στο κείμενο (Παράρτημα 1, παρ. 1 « ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΠΥΡΗΝΑ)») με τα όρια όπως απεικονίζονται από το συνημμένο στο σχέδιο της Κ.Υ.Α. χάρτη, κλίμακας 1:50.000. 
γ) 1. Οι προς αποδέσμευση περιοχές της επέκτασης των χιονοδρομικών κέντρων αλλά και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων ΣΚΙ στη θέση ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ να υπόκεινται στις αδειοδοτήσεις και δεσμεύσεις που προβλέπονται και για τα άλλα δύο χιονοδρομικά κέντρα. 
2. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.19, σχετικά με την «λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των νόμιμα υφισταμένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων», να ληφθεί μέριμνα για την συνέχιση και ομαλή λειτουργία των ήδη υφισταμένων μονάδων διότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα προκληθεί σημαντική βλάβη στην τοπική οικονομία καθώς (λόγω παλαιότητας) όλες οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτονται από έγγραφα νομιμοποίησης. 
3. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.21, να απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων. 
4. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.26 να προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας μόνιμης λιμνοδεξαμενής εμβαδού μέχρι 250 στρεμμάτων στην περιοχή που καλύπτεται από τα νερά το χειμώνα (εποχιακή λίμνη) και περιμετρικά αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής (υπάρχει ήδη σχετική προμελέτη).
Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί (α) σημαντικός υγροβιότοπος, (β) τουριστικό και αθλητικό κέντρο και αξιοθέατο που θα οδηγήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, (γ) μεγάλος ταμιευτήρας νερού για κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής σε περίπτωση ανομβρίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πυροπροστασία ολόκληρου του βουνού. 
5. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.24, να απαλειφθεί ο όρος (παρ. 24 τελευταίο εδάφιο της ΚΥΑ), περί απαγόρευσης της δόμησης μέχρι τον καθορισμό των περιοχών δόμησης από τα όργανα που προβλέπει η παράγραφος αυτή τα οποία εν πολλοίς έχουν καταργηθεί (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, που δεν υφίσταται ως υπηρεσία μετά τον Καλλικράτη, Δνσεις Πολεοδομίας των νομών που και αυτές έχουν καταργηθεί), γιατί η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει, με δεδομένη την πρακτική αδυναμία των φορέων να συγκληθούν και να αποφασίσουν, σε μόνιμη απαγόρευση της δόμησης στην περιοχή με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή της. 
6. Είναι προφανές ότι το Σχέδιο της ΚΥΑ, ειδικά στις προβλέψεις του για περιορισμούς στην ανοικοδόμηση της περιοχής ‘'Αραχωβίτικο Λιβάδι'' δεν έχει λάβει υπόψη την δημιουργηθείσα κατάσταση, η οποία πρέπει να εξετασθεί. Σε κάθε περίπτωση και επειδή πρέπει να διευκολυνθεί η Οργάνωση της υφιστάμενης μεγάλης δόμησης στο Λιβάδι και η εφεξής δυνατότητα οργανωμένης δόμησης:
(I) Η αρτιότητα εκτός σχεδίου δόμησης πρέπει να ορισθεί στα 8 στρέμματα, όπως και η μελέτη του ΓΠΣ και όχι στα 10 στρ. που προβλέπει το σχέδιο.
(ΙΙ) Να προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης του οικισμού Καλυβίων με αρτιότητα τα 2 στρέμματα.
(ΙΙΙ) Να επιτραπεί η πολεοδόμηση στην υπόλοιπη δομημένη ήδη περιοχή με την διαδικασία των ΠΕΡΠΟ (κατοικίας και τουρισμού), όπως προβλέπεται και στη μελέτη του ΓΠΣ. 
Γενικές παρατηρήσεις:
α) Τα όρια των υπό μελέτη περιοχών να καθοριστούν με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87.
β) Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μπεζεντές επισήμανε να μη γίνει καμία περαιτέρω επιβάρυνση της κτηματικής περιφέρειας Αράχωβας από το συζητούμενο σχέδιο διότι είναι ήδη επιβαρυμένη από το Δελφικό Τοπίο και το υφιστάμενο καθεστώς του Εθνικού Δρυμού μιας και αυτά είναι καταστροφικά για τη κτηνοτροφία και την οικιστική ανάπτυξη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/4/2011.-
Η Πρόεδρος 
Αικατερίνη Σύρου
Τα Μέλη
Ευσταθία Κοροδήμου-Ιγγλέζου
Ιωάννης Μπεζεντές
Ιωάννης Κοκκοβός
Παρασκευή Δεσφινιώτη

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

εδω τι λεμε 2 αποφασεις η 18 αποφασεις και εποντες και αλλες συντωμα - τωρα για την αναπτηξιν δεν αποφασισε το συμβουλειο να ανασταλουν οι αδειες οικοδομων αλλα γενικα η μη εκλεγμενη απο τον λαο η Κ.Μπιρπιλη γενικα ο ΓΑΠ τερμα η αναπτηξιν μην ψαχνετε πολυ μη ξανα τολμησετε αναπτηξιν στο Παρνασσο οπου θα τελειωσουν και τα χρηματα και μετα αντιο η Μυκονος του Χειμωνα

Ανώνυμος είπε...

?????????????????????????

giannisdistomo είπε...

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δεν εγιναν και αυτο ειναι ενα ζητημα που σηκωνει πολυ αντιπαραθεση.
Πρεπει να μπει γρηγορα στο τραπεζι του δημοτικου συμβουλιου για ψηφισει ο νεος κανονισμος λειτουργιας του Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α
[Περι αποφασεων αναστολων εκδηλωσεων,περι αποφασεων κηδειων δημοσιας δημοτικης δαπανης κ.λ.π]
Τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ του νεου Δημου δεν εχουν αποψη;;; Ki αν εχουν τα υποβαθμιζουν συνειδητα στην νεα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

giannisdistomo είπε...

Ο/Η giannisdistomo είπε...
---ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΑ-----

1.ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Καλη η προσπαθεια της σοου γουμαν -ΕΦΗΣ-αλλα πολυ μικρη για να σπασει τον παγο...
Αρκετα καθηστερημενος εμφανισθει ο κυριος Δημαρχος μετα συζυγου.
ουτε ενα γεια στην σταθερη παρουσια -που απεναντι στο κρυο εσωσε το παιγχνιδι της Δημοτικης Αρχης αν και παραθαλασσια-την ομορφη Δημοτικη Συμβουλο με τα σκουρα τα γιαλια...!!!
Ο κυριος Αντιδημαρχος Διστομου ηταν εκει αλλα δεν αντεχε το κρυο αν και ...φυσιολατρεις.
2.ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δεν εγιναν και αυτο ειναι ενα ζητημα που σηκωνει πολυ αντιπαραθεση.
Πρεπει να μπει γρηγορα στο τραπεζι του δημοτικου συμβουλιου για ψηφισει ο νεος κανονισμος λειτουργιας του Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α
[Περι αποφασεων αναστολων εκδηλωσεων,περι αποφασεων κηδειων δημοσιας δημοτικης δαπανης κ.λ.π]
Τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ του νεου Δημου δεν εχουν αποψη;;; Ki αν εχουν τα υποβαθμιζουν συνειδητα στην νεα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

giannisdistomo είπε...

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;;
ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΡΑΤΗ.
ΧΤΕΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΧΕ ''ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ'' ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ;;
H ΑΡΑΧΩΒΑ ΕΙΧΕ Η ΟΧΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;;
EINAI AKOMA ''ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ''ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΡΧΗΣ;;
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΗΤΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ;;
ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;;

Unknown είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΤΣΟΠΑΝΕ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟ GIANNIDISTOMO ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.Σ

1)ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗ NATURA ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΛΛΑ ΜΑΓΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΖΕΤΕ ΠΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΝ ΔΙΕΨΕΥΣΕ!Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?????

2)ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΝΕ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΕ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ!
Π.Χ ΑΣΦΑΛΤΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ (ΠΑΝΙΑ)ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ???

3)ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ κ ΠΡΟΕΔΡΕ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΥΣ???(ΚΟΝΟΜΟΒΡΥΣΗ,ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ)
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ???

4)ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ????

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ..........