Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

Ξεπούλησαν τον ελληνικό χρυσό σε ιδιώτες


Η «Α.Ε. Ελληνικός Χρυσό Α. Ε.», που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική αγόρασε σε εξευτελιστική τιμή από το ελληνικό κράτος τα μεταλλεία με το χρυσό.

Τώρα λόγω της διαφοράς της αγοράς των μεταλλείων με την πραγματική τους αξία, η Κομισιόν ζητάει από την Ελλάδα να επιστραφεί το ποσόν των 15,3 εκατ. ευρώ που δόθηκε ως επιδότηση από την ευρωπαϊκή Ένωση στην «Α. Ε. Ελληνικός Χρυσός». Η Κομισιόν αποφάσισε ότι τιμή πώλησης των μεταλλείων Κασσάνδρας στην «Α.Ε. Ελληνικός Χρυσός» το 2003, ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους και ως εκ τούτου η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κανόνων τα ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.....
Τον Δεκέμβρη του 2008 μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η αξία των μεταλλείων που πουλήθηκε στους ιδιώτες από το ελληνικό κράτος είχε αξία 25 εκατ. ευρώ και όχι 11 εκατ. ευρώ που πλήρωσε η εταιρεία «Α. Ε. Ελληνικός Χρυσός». Να σημειωθεί ότι το 5% της εταιρείας «Α. Ε. Ελληνικός Χρυσός», ανήκει στον Όμιλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» συμφερόντων Μπόμπολα, η οποία και προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά της απόφασης της Κομισιόν.
http://apolitistosteki.blogspot.com

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΕΤΙΚH ANAΡTHΣH:
πηγή:Εuropa- H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαικής 'Ενωσης
http://europa.eu/index_el.htm

"Reference: IP/08/1927 Date: 10/12/2008
IP/08/1927


Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2008

Κρατικές ενισχύσεις:
Η Επιτροπή κινεί έρευνα σε βάθος για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έναντι 11 εκατ. €

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε
έρευνα σε βάθος βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της συνθήκης ΕΚ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι όροι της πώλησης των κρατικής ιδιοκτησίας Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έναντι 11 εκατ. € συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα εξετάσει την πώληση των μεταλλείων, που πραγματοποιήθηκε μάλιστα χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών, σε τιμή που φαίνεται ότι είναι κατώτερη της αγοραίας αξίας τους.

Η κίνηση έρευνας σε βάθος θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να σχολιάσουν τα προτεινόμενα μέτρα. Αυτό δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, Neelie Kroes είπε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν χορηγήθηκε κάποιο κρυφό πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε βάρος των ελλήνων φορολογουμένων και ότι η Ελλάδα ενέργησε όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιδιώτης πωλητής σε σχέση με την πώληση των υπόψη περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου.»

Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή έλαβε καταγγελία βάσει της οποίας ήδη από το 2003 η Ελλάδα είχε χορηγήσει παράνομες ενισχύσεις στην μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στο πλαίσιο της πώλησης των κρατικής ιδιοκτησίας Μεταλλείων Κασσάνδρας έναντι 11 εκατ. €. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας παράγουν χρυσό και χαλκό.

Η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών σε τιμή πολύ κατώτερη της αγοραίας.

Τον Ιούνιο του 2004, έξι μόλις μήνες μετά την συναλλαγή αυτή, μια διεθνής εταιρεία παροχής συμβουλών στον μεταλλευτικό κλάδο υπολόγισε την αγοραία αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε 408 εκατ. €, δηλαδή πάνω από τριανταπέντε φορές μεγαλύτερη της τιμής πώλησης των μεταλλείων.

Επιπλέον, η σύμβαση πώλησης περιλάμβανε φοροαπαλλαγή και μείωση των διαφόρων νομικών αμοιβών υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..
Βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, οι παρεμβάσεις του δημοσίου σε εταιρείες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθούν ελεύθερες ενισχύσεων εφόσον πραγματοποιούνται υπό όρους αποδεκτούς για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς (αρχή του επενδυτή της οικονομίας της αγοράς).

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσο το δημόσιο ενήργησε ως πωλητής της οικονομίας της αγοράς στο πλαίσιο της πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Το μη εμπιστευτικό κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης NN 61/2008 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο.

Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναφέρονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News ".

( Reference: IP/08/1927 Date: 10/12/2008 )

πηγή:http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa- H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαικής 'Ενωσης

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1927&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ :
http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa - H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

Reference: IP/11/216 Date: 23/02/2011
IP/11/216
Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2011

"Κρατικές ενισχύσεις:
Η ελληνική μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός πρέπει να επιστρέψει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους, και ότι, ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κανόνων της EE περί κρατικών ενισχύσεων.

Το ύψος της επιδότησης υπολογίστηκε σε 14 εκατ. ευρώ.
Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε ούτε με φόρους επί των συναλλαγών, το συνολικό ποσό που το Δημόσιο πρέπει να ανακτήσει από τον δικαιούχο ανέρχεται σε 15,3 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, η οποία κινήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 (βλ. IP/08/1927 ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή των 11 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής τους αξίας.

Τα μεταλλεία βρίσκονται στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, στη βόρεια Ελλάδα.
Είναι γνωστά για την παραγωγή χρυσού, αλλά και χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αργύρου.

Η Ελληνικός Χρυσός ιδρύθηκε με σκοπό την αγορά των μεταλλείων. Επί του παρόντος ανήκει στην καναδική μεταλλευτική εταιρεία European Goldfields.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε χωρίς ανοικτό διαγωνισμό ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των μεταλλείων από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Επίσης, η πωλητήρια σύμβαση προέβλεπε απαλλαγή από τους φόρους συναλλαγών.

Η Επιτροπή έλαβε σχετική καταγγελία τον Ιούλιο του 2007.
Έκθεση σχετικά με την Ελληνικός Χρυσός, η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε λίγο μετά την πώληση, υπολόγισε την αξία των μεταλλείων σε 25 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί επί της πώλησης ανέρχονται σε 1,34 εκατ. ευρώ.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελληνικός Χρυσός έλαβε παράνομη κρατική ενίσχυση, την οποία η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει, μαζί με τους τόκους.

Το μη εμπιστευτικό κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης C 48/2008 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο.

Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα ανακοινώνονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News."

( Reference: IP/11/216 Date: 23/02/2011)

πηγή:http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa - H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/216&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:Χρυσές μπίζνες
Της Gold Finger
ΤΡΙΤΗ, 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

http://www.topontiki.gr/article/14322

"Κάποιους ο χρυσός τους έφερε κοντά... κατά 15 εκατομμύρια ευρώ, αφού το ελληνικό δημόσιο πούλησε κοψοχρονιά την περιουσία του και οι επενδυτές ανταμείφθηκαν και με κοινοτική επιδότηση!

Και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφάσισε ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, παρανόμως έλαβε κοινοτική επιδότηση για την αγορά από το ελληνικό δημόσιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας και οφείλει να τα επιστρέψει και μάλιστα με τόκο!

Η ιστορία είναι άκρως διδακτική και οικτρά επαναλαμβανόμενη στη χώρα μας...

Το 2003 το ελληνικό δημόσιο πούλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ιδιωτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και η εταιρεία έλαβε παράλληλα και κοινοτική επιδότηση 14 εκατομμυρίων ευρώ! Συν τοις άλλοις, η ιδιωτική εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε ούτε με φόρους επί των συναλλαγών!

Το 2007 έγινε καταγγελία στην Κομισιόν για χορήγηση παράνομων ενισχύσεων και το 2008 ξεκίνησε έρευνα το θέμα.

Τρία χρόνια μετά, η Κομισιόν αποφάσισε ότι πρόκειται για σκαστή παρανομία αφού « η τιμή πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, αντί 11 εκατ. ευρώ ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους, και ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων».

Η Επιτροπή ζητά τώρα την επιστροφή του ποσού της επιδότησης που υπολογίζεται σε 14 εκατ. ευρώ, συν 1,3 εκατ. ευρώ για τους φόρους που δεν πλήρωσε η εταιρεία, συν τους τόκους.

Και τώρα θαυμάστε την απάντηση της εταιρείας και του προέδρου της Δημήτρη Κούτρα… «Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ είναι αστείο μπροστά στην επένδυση του 1 δισ. ευρώ που σχεδιάζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση είναι αστήρικτη και θα προσφύγουμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια».

Αφού λοιπόν το ποσό είναι αστείο παρακαλούμε να επιστραφεί πάραυτα στο δημόσιο ταμείο. Και όταν πάτε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και εάν δικαιωθείτε θα σας επιστραφεί και με τόκο…

Υ.Γ
Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ανήκει κατά 95% στην εταιρεία EUROPEAN GOLDFIELDS LTD η οποία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ – μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ "

ΠΗΓΗ:http://www.topontiki.gr/
Της Gold Finger
http://www.topontiki.gr/article/14322

Ανώνυμος είπε...

http://www.imerisia.gr
"Ελληνικός Χρυσός: Τι απαντά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δηλώσεις Μπιρμπίλη"

"Οι Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν των εγκυρότητα της συναλλαγής μεταξύ του Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός το 2003 και αφορά την απόκτηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε των εγκυρότητα της συναλλαγής, η οποία υλοποιήθηκε μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» το 2003 και αφορά την απόκτηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Αυτό επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, στην οποία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. να καταβληθούν επιπλέον 14 εκατομμύρια, τα οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, θεωρούνται ανακτήσιμη κρατική ενίσχυση.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι, «παραδόξως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη απόφαση, επικαλούνται έκθεση που συντάχθηκε μεταγενέστερα και υπολογίζουν, μετά από δική τους ερμηνεία, την αξία της συναλλαγής σε 25 εκατομμύρια ενώ, αντιθέτως, η έκθεση αυτή προσδιορίζει αρνητική αξία.
Η ερμηνεία αυτή πιθανότατα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τα αρμόδια όργανα.
Η Ελληνικός Χρυσός θα μελετήσει το πλήρες κείμενο της απόφασης όταν αυτή εκδοθεί και θα λάβει όλα τα μέτρα που έχει στην διάθεσή της μεταξύ των οποίων είναι κι η προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Οι όποιες κινήσεις θα γίνουν και σε συνδυασμό με την επίσημη θέση της πολιτείας».

Πάντως, η «Ελληνικός Χρυσός» ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί η επένδυση που προωθείται, ύψους ενός δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσει πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας.

Μέχρι στιγμής, η εταιρία έχει επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργώντας πάνω από 350 θέσεις εργασίας.

Δήλωση Τ. Μπιρμπίλη

Εξάλλου, η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τινα Μπιρμπίλη στο περιθώριο συνάντησης με δημοσιογράφους και ερωτηθείσα για Ελληνικό Χρυσό και την άδεια που αναμένεται επισήμανε ότι, «η Περιβαλλοντική Μελέτη είναι σε διαδικασία αξιολόγησης και το υπουργείο Περιβάλλοντος θα δώσει τους όρους όταν θα είναι έτοιμο»."

ΠΗΓΗ:"Η" Online 24/2 18:04
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=99231163